Natura2000 - Găina - Lucina (ROSCI0086)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0086
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Găina - Lucina

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.182222
Latitudine 47.659444
Suprafață (ha) 848.20

Altitudine (m)

Minimă 1053.00
Maximă 1387.00
Medie 1230.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
50.00
A
A
B
B
1.00
B
C
B
B
50.00
A
C
A
A

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1361 Lynx lynx P
D

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1758 Ligularia sibirica R
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Agrostis canina P
D
Plante
Betula nana P
A
Plante
Calamagrostis canescens P
D
Plante
Carex curta P
D
Plante
Carex pauciflora R
D
Plante
Carex rostrata C
D
Plante
Dactylorhiza cordigera R
A
Plante
Drepanocladus sp. C
D
Plante
Drosera rotundifolia P
A
Plante
Eriophorum latifolium R
D
Plante
Eriophorum vaginatum C
D
Plante
Filipendula ulmaria R
D
Plante
Galium uliginosum R
D
Plante
Geum rivale P
D
Plante
Myosotis scorpioides R
D
Amfibieni
2597 Neomys fodiens P
A
Plante
Pedicularis exaltata R
A
Plante
Pinus sylvestris C
D
Plante
Polemonium caeruleum R
A
Plante
Polygonum bistorta C
D
Mamifere
1213 Rana temporaria P
A
Plante
Salix aurita P
D
Plante
Sphagnum sp. C
D
Plante
Succisa pratensis R
D
Plante
Vaccinium microcarpum P
D
Plante
Vaccinium myrtillus C
D
Plante
Vaccinium vitis-idaea C
D
Plante
Valeriana dioica ssp. simplicifolia C
A
Plante
Viola biflora C
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Mlastina activa, oligotrofa, impadurita cu Pinus silvestris; are un sediment turbos de cca. 3 m, in care este bine conservat polenul de Betula nana (specie considerata relict glaciar) pe toata adancimea profilului.
Calitate si importanță Situl este important intrucat adaposteste o populatie compacta de Betula nana in zona centrala acoperita de Pinus silvestris, iar in zona de lagg sunt prezente speciile higrofile Ligularia sibirica si Polemonium caeruleum. Urmatoarele specii trecute la rubrica D (Other reasons) sunt specii higrofile de terenuri slab inmlastinite si de margini de mlastini impadurite, care pe masura ce va creste depozitul de turba vor evolua spre mlastini impadurite: Calamagrostis canescens, Filipendula ulmaria, Galium uliginosum, Geum rivale, Salix aurita.
Vulnerabilitate Situl este bine conservat si imprejmuit cu un gard de protectie contra presiunii zoo-antropice.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl include rezervaţia naturală Tinovul Găina Lucina cu o suprafaţă de 1 ha, şi rezervaţia naturală Cheile Lucavei cu o suprafaţă de 33 ha având statut de rezervaţii naturale prin Legea 5/2000. Situl ROSCI0086 – Găina Lucina a fost desemnat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.1964/2007.
Tip de proprietate Situl face parte din reteaua nationala de rezervatii botanice din 1971, terenul fiind in proprietatea statului.
Documentație Pop, E. 1960. Mlaştinile de turbă din Republica Populară Română. Ed. Academiei R.P.R., 511pp.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
4.03

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.14 2.720.-Tinovul Găina-Lucina
* 3.90 2.729.-Cheile Lucavei

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J021SV032 * 96.44

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului RNP - Direcţia Silvică Suceava.
Planuri de management al sitului Planul de management urmează a fi întocmit de către custode, în acest caz RNP- Direcţia Silvică Suceava.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-3
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-15
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70