Natura2000 - Grădiştea Muncelului - Ciclovina (ROSCI0087)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0087
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

 • ROSPA0045 (Grădiştea Muncelului - Cioclovina)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Grădiştea Muncelului - Ciclovina

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.254167
Latitudine 45.571944
Suprafață (ha) 39818.10

Altitudine (m)

Minimă 357.00
Maximă 1678.00
Medie 951.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
0.10
B
C
B
B
0.10
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
10.00
B
C
B
B
10.00
A
B
B
B
1.00
B
C
B
B
5.00
B
C
B
B
10.00
B
C
B
B
0.20
B
C
B
B
30.00
A
C
B
B
1.00
B
C
B
C
16.50
A
A
B
A
1.00
A
B
A
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1304 Rhinolophus ferrumequinum P
B
B
C
B
1303 Rhinolophus hipposideros P
C
B
C
B
1324 Myotis myotis P RC
C
B
C
B
1307 Myotis blythii P RC
C
B
C
B
1308 Barbastella barbastellus P
C
B
C
B
1310 Miniopterus schreibersi P RC
B
B
C
B
1352 Canis lupus RC
C
B
C
B
1354 Ursus arctos RC
C
B
C
B
1361 Lynx lynx V
C
B
C
B
1355 Lutra lutra V
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata C
C
A
C
A
4008 Triturus vulgaris ampelensis P
C
B
A
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1138 Barbus meridionalis P?
1163 Cottus gobio P
C
B
C
B
1146 Sabanejewia aurata P?
4123 Eudontomyzon danfordi P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1065 Euphydryas aurinia P
B
B
C
B
1078 Callimorpha quadripunctaria R
B
B
C
B
1093 Austropotamobius torrentium R
B
B
B
B
1074 Eriogaster catax R
B
B
C
B
4035 Gortyna borelii lunata RC
B
B
C
B
1060 Lycaena dispar P
C
B
C
B
4020 Pilemia tigrina P
B
B
C
B
1087 Rosalia alpina P
C
B
C
B
1084 Osmoderma eremita P
C
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4070 Campanula serrata R
C
C
B
B
1381 Dicranum viride V
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
1762 Arnica montana R
C
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus P
C
Plante
Cephalanthera damasonium R
D
Plante
Cephalanthera longifolia R
D
Amfibieni
2645 Cervus elaphus P
C
Plante
Dactylorhiza maculata R
D
Plante
Epipactis helleborine R
D
Amfibieni
1363 Felis silvestris P
C
Plante
Festuca panciciana R
D
Plante
Festuca pseudodalmatica R
D
Plante
1866 Galanthus nivalis R
C
Plante
Hepatica transsilvanica R
B
Plante
Herminium monorchis R
D
Reptile
1261 Lacerta agilis P
A
Plante
Lycopodium annotinum R
C
Plante
Lycopodium clavatum R
C
Amfibieni
1357 Martes martes P
C
Amfibieni
2631 Meles meles P
C
Amfibieni
2632 Mustela erminea P
C
Amfibieni
1330 Myotis mystacinus P
C
Amfibieni
1312 Nyctalus noctula P
C
Plante
Orchis morio R
D
Plante
Orchis sambucina R
D
Nevertebrate
1056 Parnassius mnemosyne P
A
Amfibieni
1309 Pipistrellus pipistrellus P
C
Plante
Plantago holosteum R
D
Amfibieni
1326 Plecotus auritus P
C
Amfibieni
1329 Plecotus austriacus P
C
Reptile
1256 Podarcis muralis P
A
Plante
Sorbus borbasii R
B
Plante
Thymus comosus R
B
Plante
Traunsteinera sp. R
D
Reptile
2473 Vipera berus R
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Grădiştea Muncelului-Cioclovina, ca Parcului Natural (suprafaţa de 38.184 ha), cuprinde numeroase obiective arheologice, antropologice, etnografice, geologice, speologice, faunistice şi floristice, repartizate armonios în cadrul unor ansambluri de peisaje naturale de excepţie – încă nealterate de activităţi umane majore. Caracteristice pentru peisajul sitului sunt: prezenţa notabilă a pădurilor, a pajiştilor şi, pe suprafeţe mult mai restrânse, a unei agriculturi arhaice, tradiţionale. Aici este localizat sistemul celor 8 cetăţi fortificate din jurul capitalei politice, culturale şi religioase a Daciei – Sarmizegetusa Regia – cetatea de scaun a regilor Burebista şi Decebal, precum şi un mare număr de rezervaţii şi monumente ale naturii (peşteri, chei, avene şi alte fenomene carstice), pentru a enumera numai principalele repere ale zonei. Acestea conferă parcului o serie de excepţionale valenţe istorice, naturale, ştiinţifice, educative şi turistice, care de altfel au şi determinat constituirea lui ca arie protejată Substratul geologic este alcătuit preponderent din şisturi cristaline mezometamorfice (gnaise, paragnaise, amfibolite, micaşisturi). Rocile sedimentare se întâlnesc în partea vestică, sudică şi sud-estică a parcului şi sunt reprezentate prin calcare mezozoice (cretacice şi jurasice). Vegetaţia parcului natural este specifică etajului montan, definită fizionomic prin prezenta pädurilor de foioase în alternanţă cu pajişti (în special pajişti secundare instalate în urma defrişărilor), fâneţe şi stâncării cu vegetaţie xerotermofilă, mezoxerotermofilä. In sud-vestul parcului au fost identificate suprafeţe cu vegetaţie termofilă bogată în elemente de origine sudică, mediteraneană.
Calitate si importanță Sit important pentru existenţa a numeroase habitate de importanţă europană: Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands, Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi, Alpine and subalpine calcareous grasslands, Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco Brometalia)(*important orchid sites), Species-rich Nardus grasslands on siliceous substrates in mountain areas (and submountain area in Continental Europe), Molinia meadows on calcareous peaty or clavey-silt-laden soils (Molinion caeruleae), Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels, Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis), etc., precum şi a 10 specii de mamifere(Ursus arctos, Barbastella barbastellus, Canis lupus, Lutra lutra, Lynx lynx, Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros, etc.), o sp. de amfibieni: Bombina variegata, 4 sp. de peşti(Barbus meridionalis, Cottus gobio, Eudontomyzon danfordi, Sabanejewia aurata), 6 sp. de nevert. şi o specie vegetală: Campanula serrata, toate de interes european.
Vulnerabilitate Campări neautorizate, depozitarea necontrolată a deşeurilor, defrişări.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Parcul Natural Gradistea Muncelului - Cioclovina a fost desemnat ca parc natural prin Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate
Tip de proprietate Aprox. 60% din suprafaţa sitului se află în fond forestier (26371,6 ha). 79.6% din suprafaţa fondului forestier inclus în sit este proprietate a statului român, 3% este deţinută de persoane fizice, iar 17,4% din fondul forestier este în proprietatea composesoratelor, şcolilor, parohiilor şi primăriilor locale.
Documentație 1. Cocean P., (1995), Peşterile României, Ed. Dacia, Cluj Napoca 2.Decu V., Murariu D-tru, Gheorghi V., (2003), Chiroptere din România, ghid instructiv şi educativ, ISER, Bucureşti 3.Murariu D-tru, Decu V., Gheorghiu V., Nistor V., (2005), An impressive bat hibernating population in the Meridian Carpathians (Şura Mare Cave - Romania), vol.VI, p.75-85, Studia Chiropterologica, Krakow

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
95.50
4.82
10.87

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J047HD032 * 0.01

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
-
C
-
C
0
B
0
C
-
C
0
C
-
C
0
C
-
C
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
C
0
C
0
C
0
C
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Site-ul se suprapune Parcului Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina(PNGM-C), care are administraţie proprie (Contract de administrare nr.740/MMGA/22.05.2004) Persoană de contact: Arthur Hebel, director parc Sediul Administraţiei PNGM-C:
Planuri de management al sitului Planul de management pentru Parcul Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina este în curs de realizare/finalizare.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-83
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-95
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70