Natura2000 - Gura Vedei - Şaica - Slobozia (ROSCI0088)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0088
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Gura Vedei - Şaica - Slobozia

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.801111
Latitudine 43.743333
Suprafață (ha) 9513.60

Altitudine (m)

Minimă 2.00
Maximă 108.00
Medie 20.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
5.00
67.00
28.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
10.00
B
C
B
B
0.05
D

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1355 Lutra lutra P
C
B
C
B
1302 Rhinolophus mehelyi P P
C
B
B
B
1303 Rhinolophus hipposideros P P
C
B
C
B
1321 Myotis emarginatus P P
C
B
C
B
1324 Myotis myotis P P
C
B
C
B
1310 Miniopterus schreibersi P P
C
B
C
B
1335 Spermophilus citellus P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1188 Bombina bombina RC
C
B
C
B
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1130 Aspius aspius P
C
B
C
B
1149 Cobitis taenia P
C
B
C
B
1124 Gobio albipinnatus P
C
B
C
B
2555 Gymnocephalus baloni P
C
B
B
B
1157 Gymnocephalus schraetzer P
C
B
B
B
1145 Misgurnus fossilis P
C
B
C
B
1134 Rhodeus sericeus amarus P
C
B
C
B
1146 Sabanejewia aurata P
C
B
C
B
1160 Zingel streber P
C
B
C
B
1159 Zingel zingel P
C
B
C
B
4125 Alosa immaculata RC RC
B
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1032 Unio crassus P
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl Gura Vedei-Saica -Slobozia este amplasat în bazinul inferior al râului Vedea, făcând parte din Lunca inferioară a Dunării,subunitatea Lunca-Pasărea, cuprinzând şi zona dig-mal.Unitatea geomorfologică întâlnită este cea de luncă.Din punct de vedere geologic, acest sit aparţine marii unităţi structurale Platforma Moesică, iar cuvertura sedimentară este alcătuită din depozite loessoide şi depozite aluviale de vârstă holocenă, foarte variate ca textură,în zona albiei minore depozitele sunt aproape exclusiv depozite aluviale,ce formează şirul grindurilor fluviatile
Calitate si importanță Situl a fost desemnat datorită prezenţei în cadrul acestuia atăt a habitatelor de interes cât şi datorită prezenţei unor specii de interes: Tipuri de habitate (2) 91F0Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris), pe 0,05% din suprafaţă; 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba, pe 10% din suprafaţă; Specii de mamifere (6): 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cărămiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1302 - Rhinolophus mehelyi (Liliacul cu potcoavă a lui Mehely) Specii de amfibieni şi reptile (2): 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis(Broască ţestoasă de apă) Specii de peşti (10): 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de nisip); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Răspăr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boare); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar). Prezenta speciei Unio crassus in perimetrul extins.
Vulnerabilitate Vulnerabilitatea sitului este determinată în principal de factorii antropici, prin activităţi de transport fluvial şi pescuit comercial, dar si de unul dintre factorii naturali reprezentati de variaţiile nivelului Dunării.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Pe raza judeţului Teleorman, situl nu are statut de protecţie şi în interiorul său se află Ostrovul Gâsca, ce are statut de rezervaţie naturală, declarată prin HG nr.2151/2004.
Tip de proprietate Tipul proprietatii: proprietate de stat si proprietate privata.
Documentație Banarescu, P., 2005: Pisces. In: Botnariuc, N., Tatole, V. (ed.): Cartea Rosie a vertebratelor Romaniei, Ed. Curtea Veche, Bucuresti

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
10.00
0
A
20.00
0
C
50.00
-
B
100.00
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
20.00
-
B
15.00
0
B
50.00
0
C
30.00
0
B
30.00
-
B
10.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Până în prezent nu există un organism legal constituit, responsabil pentru managementul sitului. Habitatul de apă dulce continentală(râul Vedea) şi zona dig-mal sunt administrate de către A.N. Apele Române-SGA Teleorman.
Planuri de management al sitului Nu există plan de management şi până la desemnarea acestui sit se vor impune măsuri de conservare de către autoritatea publică locală pentru protecţia mediului.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-137
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă K35-4
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă K35-5
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă K35-15
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă K35-16
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70