Natura2000 - Harghita Mădăraş (ROSCI0090)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0090
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

 • ROSPA0033 (Depresiunea şi Munţii Giurgeului)
 • ROSPA0034 (Depresiunea şi Munţii Ciucului)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Harghita Mădăraş

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.570000
Latitudine 46.477222
Suprafață (ha) 13373.20

Altitudine (m)

Minimă 882.00
Maximă 1805.00
Medie 1310.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
5.00
B
C
B
B
70.00
B
C
B
B
5.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
5.00
B
C
B
C
2.00
C
C
C
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1352 Canis lupus P
C
B
C
B
1354 Ursus arctos P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata C
C
B
C
B
2001 Triturus montandoni P
C
B
C
C

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4036 Leptidea morsei P
C
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4070 Campanula serrata P
C
C
B
B
1758 Ligularia sibirica V
C
C
B
B
1389 Meesia longiseta V
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Abies alba
A
Plante
Agrostis canina P
D
Plante
Allium ursinum
A
Plante
Allium victorialis P
D
Plante
Alnus glutinosa
A
Pești
Barbus peloponnesius
A
Plante
Campanula patula ssp. abietina C
D
Plante
Cardamine opizii P
A
Plante
Carex curta C
D
Plante
Carex echinata C
D
Plante
Carex pauciflora C
D
Plante
Carex rostrata C
D
Plante
Crocus vernus ssp. vernus
A
Plante
Dactylorhiza maculata P
D
Plante
Daphne mezereum
A
Reptile
1281 Elaphe longissima
A
Plante
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum R
D
Plante
Empetrum nigrum ssp. nigrum P
D
Plante
Epilobium nutans P
D
Plante
Eriophorum vaginatum C
D
Plante
Fagus sylvatica
A
Plante
Festuca airoides P
D
Plante
Gentiana asclepiadea
A
Plante
Gentiana verna R
D
Plante
Huperzia selago C
D
Plante
Juniperus communis
A
Plante
Juniperus communis ssp. alpina C
A
Plante
Larix decidua
A
Plante
Leucanthemum waldsteinii C
A
Plante
Menyanthes trifoliata R
A
Plante
Phleum alpinum ssp. alpinum C
D
Pești
Phoxinus phoxinus
A
Plante
Phyteuma vagneri R
D
Plante
Picea abies
A
Plante
Pinus mugo
A
Plante
Potentilla aurea P
D
Plante
Ranunculus carpaticus P
D
Plante
Ranunculus platanifolius P
D
Plante
Rubus fruticosus
A
Plante
Rubus idaeus
A
Mamifere
2351 Salamandra salamandra
A
Pești
Salmo trutta fario
A
Plante
Silene pusilla R
D
Plante
Soldanella hungarica ssp. major C
D
Plante
Sorbus aucuparia
A
Plante
Telekia speciosa
A
Pești
1109 Thymallus thymallus
A
Mamifere
2353 Triturus alpestris
A
Plante
Vaccinium macrocarpon P
D
Plante
Vaccinium myrtillus
A
Plante
Vaccinium vitis-idaea
A
Plante
Veronica fruticans V
D
Plante
Viola biflora C
D
Reptile
2473 Vipera berus
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl este caracterizat printr-un relief înalt (altitudine între 1500-1800 m) acoperită cu vegetaţie forestieră de tip molidiş, subordonat molidiş-fagetum. Din punct de vedere geologic face parte din lanţul vulcanic neogen Călimani-Gurghiu-Harghita, fiind constituit din roci andezitice (curgeri de lavă şi piroclastite). Reţeaua hidrografică bogată în cursuri de apă, afluenţi ai răurilor Târnava Mare în partea vestică, a Mureşului şi Oltului pe partea estică.
Calitate si importanță Situl cuprinde arealul cu cea mai mare densitate de specii de carnivore mari ( urs, lup, pisică sălbatică, râs). Este acoperită cu păduri compacte, care adăpostesc locurile de iernare a urşilor.
Vulnerabilitate Factori de influenţă nefavorabilă asupra sitului sunt exploatările forestiere, prin tăierea rasă a pădurilor, braconajul şi într-o măsură mai redusă turismul neorganizat. Mai nou sporturile extreme practicate cu maşinile de teren şi motociclete perturbă liniştea acestor zone.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Aria protejată Lacul Dracului, înclus în sit este protejat conform Hotârârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 162/2005, şi a legii nr. 5/2000.
Tip de proprietate Majoritatea suprafeţelor sunt în proprietatea composesoratelor din comunele Zetea, Suseni, Cârţa, Dăneşti, Mădăraş, Vlăhiţa şi Căpâlniţa.
Documentație Amenajementele silvice din zonă Evaluările multianuale ale efectivelor de vănat realizate de gestionarii fondurilor de vânâtoare, în ultimi doi ani de APM Harghita.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.10

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.10 2.493.-Lacul Dracului

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
-
A
-
B
+
A
-
B
+
A
-
A
-
A
-
C
-
A
-
A
-
B
-
C
-
A
-
B
30.00
-
A
70.00
-
B
15.00
-
B
30.00
-
B
30.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
B
-
A
-
A
-
B
-
C
-
B
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 163/09.07.2010, Administrator:Ocolul Silvic Particular Liban-Zetea com. Zetea, str. Principala, nr.1313, jud Harghita 0266 241192 osliban@freemail.hu
Planuri de management al sitului Nu există plan de management avizat de Academia Română.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-51
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-52
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70