Natura2000 - Herculian (ROSCI0091)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0091
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Herculian

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.713611
Latitudine 46.200556
Suprafață (ha) 12880.50

Altitudine (m)

Minimă 553.00
Maximă 1558.00
Medie 952.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
14.70
B
C
B
B
2.10
C
C
B
C
0.40
D
5.50
C
C
B
B
0.30
C
C
B
C
30.90
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1354 Ursus arctos 70-90 i
C
B
C
B
1352 Canis lupus 15-25 i
C
B
C
B
1355 Lutra lutra P
D
1361 Lynx lynx 12-16 i
C
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1381 Dicranum viride V
C
C
B
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl este situat pe versantul stâng al pârâului Cormoş, în nordul localităţii Baraolt din judeţul Covasna. Relieful este caracteristic dealurilor înalte, cu văi largi.Distanţele mari faţă de localităţi, asigură liniştea necesară faunei.
Calitate si importanță În situl propus există una dintre cele mai sănătoase şi bine reprezentate populaţii de urs, lup şi râs de pe teritoriul judeţului Covasna. Habitatele forestiere au o stare de conservare bună. Speciile de vânat cerb, căprior etc, sunt de asemenea foarte bine reprezentate.
Vulnerabilitate Completarea regenerării naturale cu specii neconforme tipului de pădure, au contribuit la înmulţirea arboretelor artificiale. Numărul mare de proprietari de pădure, accesibilitatea ridicată (număr mare de drumuri, însă distanţe mari)reprezintă un pericol pentru conservarea habitatelor.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) În cadrul sitului nu sunt desemnate alte tipuri de arii naturale protejate de interes naţional. La est de situl Herculian la cca. 4 km se află situl SCI Cheile Vârghişului, la nord la cca 3 km se află situl SCI Tinovul Luci.
Tip de proprietate Proprietar: Composesorat Batanii Mici 1577,2; Composesorat Biborteni 589,2; Composesorat Bradut 466,6; Composesorat Doboseni 826,9; Composesorat Filia 341,7; Composesorat Herculian 2150,1; Composesorat Sancraieni 187,2; Composesorat Santimbru 267,3; Composesorat Talisoara 808,1; Composesorat Varghis 1000,9; Paduri de stat 96,7; Persoane fizice Batani 243,6; Persoane fizice Bradut si Filia 2661,8; Persoane fizice Herculian 1112,6; Primaria Batani 12,1; Primaria Sancraieni 166,2; Primăria Brăduţ 337,8; Total general 12846. - 64% - proprietate a asociaţilor de proprietari - 0,7% - proprietate a statului - 31,3% - proprietate privată - 4% - proprietate a unităţilor administrativ teritoriale
Documentație La data completării fişei nu au fost disponibile documentaţii ştiinţifice. Completarea formularului s-a făcut pe baza amenajamentelor silvice şi a evaluărilor realizate de gestionarii fondurilor cinegetice incluse în sit. Lucrări nepublicate cu caracter oficial: Ocolul Silvic Tălisoara - Amenajament silvic UP I Herculian Ocolul Silvic Tălisoara - Amenajament silvic UP IV Cormos Ocolul Silvic Tălisoara - Amenajament silvic UP V Filia

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
-
C
10.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
10.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 30/22.02.2010, Administrator:Ocolul Silvic Privat Baraolt Baraolt, str. Minerilor, nr. 11A, jud Covasna 40740649057 egyedcsaba@artelecom.net
Planuri de management al sitului La data completării formularului standard situl nu avea un manager (administrator sau custode). În prezent custodele sitului este Ocolul Silvic Privat Baraolt, tel. 0267-377119, ocolbaraolt@yahoo.com. În prezent planul de management este în lucru. Administratori de fond forestier: Ocolul Silvic Privat Baraolt, Ocolul Silvic Privat Hatod, Ocolul Silvic Tălişoara. Administratori fonduri cinegetice: Direcţia Silvică Covasna.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-64
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70