Natura2000 - Igniş (ROSCI0092)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0092
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Igniş

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.771111
Latitudine 47.836944
Suprafață (ha) 19598.00

Altitudine (m)

Minimă 321.00
Maximă 1297.00
Medie 888.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
0.10
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
15.00
B
C
B
B
7.00
C
C
B
B
1.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
2612 Microtus tatricus P
A
B
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
2001 Triturus montandoni P
C
B
C
B
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1758 Ligularia sibirica P
D
4070 Campanula serrata R
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Reptile
2432 Anguis fragilis P
A
Mamifere
2361 Bufo bufo P
A
Plante
Carex echinata P
D
Plante
Carex limosa P
D
Plante
Carex pauciflora P
D
Plante
Empetrum nigrum ssp. nigrum P
B
Plante
Gladiolus imbricatus P
A
Amfibieni
1357 Martes martes P
A
Plante
Molinia caerulea ssp. caerulea P
D
Plante
Pinus mugo P
B
Mamifere
1213 Rana temporaria P
A
Reptile
2473 Vipera berus P
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Turbăria Tăul lui Dumitru este situată pe platoul constituit din andezite piroxenice, situat pe culmea dintre V. Sturului şi V. Brazilor, având dimensiuni de 15 x 20 m, cu deversare spre vest (V. Sturului). Acesta este o turbărie oligotrofă care este drenată şi spre est (spre V. Brazilor). Mlaştina Poiana Brazilor este amplasată într-o zonă depresionară, craterială de pe cursul superior al Văii Brazilor. Zona craterială are diametrul de cca 2 km şi umplutura vulcanică este constituită din andezitele piroxenice de Valea Brazilor (cu o grosime de peste 800 m) şi intruziuni polistadiale. Această mlaştină este un fragment situat la bifurcaţia a 2 mlaştini extinse: mlaştina împădurită V. Brazilor Stângă (lungime 1 km, lăţime 100-150 m) şi mlaştina cu turbă V. Brazilor Dreaptă (lungime 1 km, lăţime 150-200 m). Mlaştinile se dispun de-alungul cursurilor de apă.
Calitate si importanță Situl propus cuprinde zone umede (turbării active, mlaştini) cu o mare valoare ecologică şi ştiinţifică, zone cu stâncării, păşuni şi fâneţe montane, păduri naturale de fag şi păduri de molid. Mlaştina Poiana Brazilor este staţiunea cea mai joasă în care vegetează jneapănul în România (970 m), interpretată ca o staţiune relictă, la cca 80 km de cea mai apropiată staţiune spre est, situată în mijlocul pădurii de fag.
Vulnerabilitate Importante aspecte de deteriorare le constituie activităţile de defrişări sporadice.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) În interiorul sitului au fost cuprinse arii naturale protejate desemnate prin Legea nr. 5 din 2000.
Tip de proprietate Zonele cuprinse în această propunere sunt atât terenuri proprietate de stat, cât şi proprietate privată.
Documentație Proiectul One Europe More Nature documentaţie privind ariile protejate: Mlaştina Vlăştinescu, Poiana Brazilor, Tăul lui Dumitru, Tăurile de la Hoteni, Iezerul Mare, Tăul Chendroaiei, Lacul Morărenilor, Tăul Negru.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.14

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.04 2.570.-Mlaştina Poiana Brazilor
* 0.02 2.572.-Rezervaţia Tăul lui Dumitru
+ 0.01 2.578.-Cheile Tătarului
+ 0.07 2.590.-Mlaştina Iezerul Mare

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J011MM008 + 0.70

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
20.00
-
B
15.00
-
B
-
B
-
B
10.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
10.00
-
B
-
B
20.00
0
B
20.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 138/30.06.2010, Administrator:Administraţia Parcului Natural Munţii Maramureşului Vişeu de Sus, str. 22 Decembrie, nr 20, jud Maramureş 0262 352216, fax=0262352217 parc@muntiimaramuresului.ro
Planuri de management al sitului Mlaştina Vlăşinescu şi Tăul lui Dumitru (arii naturale protejate) aflate în interiorul sitului propus, prezintă planuri de management întocmite de custozi: Societatea Ecologistă din Maramureş, respectiv Direcţia Silvică Baia Mare.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-12
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70