Natura2000 - Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic (ROSCI0093)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0093
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.142222
Latitudine 45.880278
Suprafață (ha) 366.80

Altitudine (m)

Minimă 412.00
Maximă 564.00
Medie 497.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
10.00
B
C
B
B
70.00
B
C
B
B
1.00
C
C
C
C
15.00
B
C
B
B
1.00
C
C
C
B
1.00
C
C
C
C
2.00
C
C
C
C

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
4008 Triturus vulgaris ampelensis P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4043 Pseudophilotes bavius P?
D

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4067 Echium russicum P
C
C
A
B
4091 Crambe tataria R
C
C
C
C
4068 Adenophora lilifolia P
C
C
C
C
1617 Angelica palustris P
C
C
C
C
4097 Iris aphylla ssp. hungarica P
C
C
C
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Adonis vernalis P
D
Plante
Allium albidum C
A
Plante
Anacamptis pyramidalis P
A
Plante
Astragalus dasyanthus P
A
Plante
Dictamnus albus R
A
Plante
Glaucium flavum R
A
Plante
Iris pumila C
D
Plante
Mercurialis ovata R
A
Plante
Orchis coriophora ssp. coriophora R
A
Plante
Poa badensis R
A
Plante
Prunus tenella R
A
Plante
Silene chlorantha R
A
Plante
Sisymbrium polymorphum R
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Aspectul general al reliefului este cel al unui podiş vălurit, deluros, compartimentat în fâşii interfluviale pe directia de scurgere a văilor, care s-au adâncit în depozitele neogene şi cuaternare. Prezenţa insulelor de stepă în această regiune se poate explica prin anumite particularităţi ale climei şi reliefului. Astfel, temperatura medie anuală este înjur de +9° C (dar pe versanţii însoriţi ea este mult mai mare, apreciată la peste +10° C), iar precipitaţiile medii anuale în jur de 650 mm. Factorul determinant al repartiţiei asociaţiilor de plante îl constituie însă umiditatea solului, care este determinată la rândul ei de înclinaţia pantelor, condiţiile de insolaţie şi de mişcarea aerului. Astfel, sub acţiunea acestor agenţi umiditatea cea mai mică este pe pantele de sud şi sud-vest ale dealurilor, care prin înclinaţia lor sunt expuse toată ziua radiaţiei solare, care vara cad perpendicular pe suprafaţa solului, încălzindu-le puternic, iar vânturile predominante bat tot din sud, mai ales primăvara, topind devreme zăpada şi uscând pantele expuse. Din aceste considerente pantele de sud şi sud-vest ale dealurilor supuse conservării în cadrul reţelei Natura 2000 prezintă cel mai mare interes biogeografic, fiind locul de staţionare al speciilor xeroterme şi xerofile. (Drăgulescu, C., Bude, M.C., 1999 – “Dinamica vegetaţiei din rezervaţia „Dealul Zakel” (jud. Sibiu)”, Acta oecologica, vol. VI, nr. 1-2).
Calitate si importanță Situl \"Şura Mare - Şura Mica - Dealul Sibiului\" este desemnat pentru protejarea a patru specii de plante vasculare din Anexa II a Directivei Habitate, şi anume: 1. Adenophora lilifolia, 2. Angelica palustris, 3. Crambe tataria, 4. Iris aphylla ssp. hungarica. De asemenea, pajiştile din poligoanele sitului, găzduiesc habitate din Anexa II a Directivei Habitate, precum: - 40A0* Tufărişuri subcontinentale peri-panonice - 6210 Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia) - 6240* Pajişti stepice subpanonice - 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin - 6410 Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae) - 6440 Pajişti aluviale din Cnidion dubii - 6510 Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Vulnerabilitate Printre vulnerabilităţile din acest sit remarcăm: - suprapăşunatul - eroziunea solului - alunecările de teren Situl este direct ameninţat în viitorul imediat apropiat de extinderea construcţiilor de factură industrială mai ales, fiind situat în vecinătatea municipiului Sibiu.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Acest sit nu conţine zone aflate sub regim de protecţie legală. Insă în preajma unui poligon (la nord de Şura Mare) se află un alt sit N2000 şi anume: Insulele stepice de la Slimnic (Jud. Sibiu).
Tip de proprietate Terenurile sitului \"Podisul Secaselor\" sunt atât în proprietate particulară, cât şi în proprietate comunală.
Documentație Drăgulescu C. 2005. Errata la „Cormoflora judeţului Sibiu”, 2003, Edit. Pelecanus, Braşov (comunicare personală). Drăgulescu C. & colab. 2004. Uncertain species in the cormoflora from Sibiu county. Cluj-Napoca: Contrib. Bot.: 13-19. Drăgulescu C. 2003. Cormoflora judeţului Sibiu. Schneider-Binder, E. (1978) - Zur Okologie und Zonologie des Riesenwegerichs (Plantago maxima Juss. ) - Muzeul Bruckenthal, Studii si Comunicari seria Stiintele Naturii 22: 137-172.Edit. Pelecanus, Braşov: 1-533 + 7 tab. + 15 fig. + o planşă. Drăgulescu C. 1986. Molinietele cu Peucedanum rochelianum Heuff. în sudul Transilvaniei. Bucureşti: Stud. cerc. Biol., Ser. biol. veget., 38(1): 28-37. Drăgulescu C. 1977. Caracterizarea generală a florei şi vegetaţiei împrejurimilor comunei Păuca (jud. Sibiu), Stud. Com., Muz. Şti. Nat. Brukenthal, Sibiu: 79-89.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
1.92

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 1.92 2.698.-Dealul Zackel

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
20.00
+
C
100.00
0
B
2.00
+
A
+
B
2.00
-
B
30.00
-
A
50.00
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
C
0
C
0
C
0
C
0
C
0
B
+
B
-
C
25.00
+
A
70.00
-
C
5.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 31/22.02.2010, Administrator:APM SIBIU Sibiu, str. Hipodromului, nr 2A, jud.Sibiu 0269/ 422653
Planuri de management al sitului Nu există planuri de management pentru poligoanele desemnate pentru situl nou propus \"Şura Mare - Şura Mica - Dealul Sibiului\".

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-73
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70