Natura2000 - Lacul Negru (ROSCI0097)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0097
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lacul Negru

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.484444
Latitudine 45.845278
Suprafață (ha) 101.20

Altitudine (m)

Minimă 1123.00
Maximă 1514.00
Medie 1349.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
15.00
A
C
A
B
10.00
B
C
A
B
15.00
B
C
A
B
10.00
B
C
A
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1354 Ursus arctos 1-3 i 5-6 i
C
A
C
C
1361 Lynx lynx P 1-2 i
C
A
C
C

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus C
C
A
C
C
2001 Triturus montandoni P
C
A
C
C

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1087 Rosalia alpina P
C
B
C
C
1088 Cerambyx cerdo P
C
B
C
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Agrostis canina P
A
Plante
Andromeda polifolia P
A
Plante
Cardamine amara P
A
Plante
Carex chordorrhiza P
A
Plante
Carex curta
A
Plante
Carex dacica P
A
Plante
Carex rostrata P
A
Amfibieni
2645 Cervus elaphus 5-20 i
A
Plante
Drosera rotundifolia P
A
Plante
Eriophorum vaginatum P
A
Amfibieni
1363 Felis silvestris 2-10 i
A
Plante
Menyanthes trifoliata P
A
Plante
Pedicularis palustris P
A
Plante
Potentilla palustris P
A
Plante
Sphagnum angustifolium P
A
Plante
Stellaria palustris P
A
Amfibieni
Sus scrofa 5-25 i
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N09 - Pajiști uscate, stepe 25.00
N19 - Păduri mixte 75.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Cu o suprafaţă totală de 88,1 ha, situl propus face parte din Reţeaua ecologică locală de protecţie a carnivorelor mari din judeţul Vrancea. Cu o suprafaţă extinsă în baza studiului de fundamentare stiintifică intocmit in cadrul Proiectului “Măsuri active de management pentru aria protejată Lacul Negru”, finantat de Fundaţia pentru Parteneriat, acest sit adaposteşte pe lânga cele 8 tipuri de habitate de interes comunitar (din care unul prioritar), populatii reprezentative de carnivore mari din speciile Ursus arctos, Canis lupus si Lynx lynx, prioritare pentru desemnarea de arii de protecţie conform Directivei Habitate 92/43/CEE. In cadrul Reţelei ecologice locale de protecţie a carnivorelor mari din judeţul Vrancea, situl propus este desemnat ca Zonă de protecţie insulară cu rol de coridor ecologic (de tip stepping stone) şi face parte din Zona de securitate pentru carnivore mari Condratu. Punctul central al acestei arii protejate îl constituie Lacul Negru remarcabil prin turbăria activă care-i acopera jumatate din luciul de apă. Situat la altitudinea de 1250 m, lacul are o suprafaţă de cca. 1 ha si o adâncime maxima de 7,5 m. Habitatele specifice turbăriilor montane alpine conferă unicitate acestui sit si adapostesc elemente de floră si faună, deosebite, o serie de specii relicte, endemice sau de interes comunitar.
Calitate si importanță Considerentele pe baza cărora a fost propus acest sit sunt: respectarea Directivelor Habitate şi Păsări ale Uniunii Europene; existenţa unor habitate forestiere compacte, protejarea şi menţinerea integralităţii a 8 habitate de interes comunitar. Desemnarea acestui areal ca sit Natura 2000 se înscrie în procesul de organizare a unei reţele naţionale a ariilor protejate care să acopere întreaga diversitate a ecosistemelor la nivelul ţării, acesta contribuind la prezervarea unor elemnte specifice spaţiului carpatic de curbură, reprezentat aici de domeniul flişului. Deasemenea foarte important este faptul că în acest sit au fost identificate numeroase specii de floră si faună endemice sau de interes comunitar precum: roua cerului (Drosera rotundifolia), plamâna (Menyanhtes trifoliata), bumbăcărţta (Eriophorum vaginatum), tritonul de munte (Triturus montandoni), salamandra (Salamandra salamandra).
Vulnerabilitate Impactul antropic este foarte redus datorită accesibilităţii foarte dificile a terenului, lipsei de drumuri forestiere, precum şi a măsurilor de prevenire a exploatării de parchete în zonă, urmare a instituirii regimului de protecţie ca rezervatie naturală. Vătămări sporadice asupra turbăriei s-au produs prin recoltarea rizomilor de Menyanthes trifoliata („Plămână”) de către localnicii din savele de munte ale bayinului Năruja, care le atribuie, în mod neconfirmat ştiinţific, proprietăţi terapeutice în afectiuni pulmonare. Utilizarea terenurilor este dominată de activităţile legate de fondul forestier şi de creşterea animalelor. Pajiştile secundare sunt exploatate de către localnici, suprafaţa păşunabilă fiind insă prea mică în comparaţie cu numărul de animale. Practicile de creştere a animalelor produc deseori conflicte om-carnivore mari. Creşterea în semilibertate a cornutelor sau cabalinelor şi perioadele cu deficit de hrană pentru carnivore, sunt cauzele primordiale pentru intensificarea imaginii negative a carnivorelor mari.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Derularea proiectului “Conservarea in-situ a carnivorelor mari din judeţţul Vrancea” de către Agentia de Protecţie a Mediului Vrancea în colaborare cu o serie de instituţii locale şi Centrul de Cercetare a Mediului si Efectuare a Studiilor de Impact din Universitatea Bucureşti, finanţat de Uniunea Europeană prin programul LIFE Nature, a contribuit la înfiinţarea Reţelei ecologice locale pentru carnivorelor mari din judeţul Vrancea, in cadrul careia, situl propus, este desemnat ca Zona de protectie insulara cu rol de coridor ecologic (de tip stepping stone). Cu o suprafaţă extinsă prin Hotararea de Guvern 2151/2004, rezervaţia naturală Lacul Negru a fost infiinţată prin Legea nr.5/2000, in urma propunerilor facute de catre Agentia de Protectie a Mediului Vrancea.
Tip de proprietate Suprafaţa sitului propus se află in proprietatea Obştii Viişoara (sat component al comunei Vidra).
Documentație 1 ION, Iordache, -1996- ” Studiul complex al ariilor protejate din judetul Vrancea si a situatiei lor actuale ”, Univ. Alex. Ioan Cuza Iasi . 2 LEANDRU,V. -1995- ” Contributii la cunoasterea florei din bazinul superior si mijlociu al râului Putna ” 3. documentaţie ştiinţifică pentru propunere de extindere a rezervaţiei naturale „Lacul Negru” -judeţul Vrancea –, A.P.M. Vrancea, Focşani, 2004 4. Nicolae Doniţă, Aurel Popescu, Mihaela Păuca- Constantinescu, Simona Mihăilescu, Iovu Adrian Biriş - Habitatele din Romania, Editura Tehnică Silvică, Bucuresti- 2005

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.79
92.49

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.79 V.7.-Putna - Vrancea
* 92.49 2.813.-Rezervaţia naturală Lacul Negru

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
1.00
0
C
1.00
0
B
30.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
50.00
-
A
100.00
0
B
20.00
-
C
100.00
-
C
1.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului arie protejata atribuita in custodie prin convenţia nr.3/24.08.2004, Asociatiei Obstilor Vrancene - Ocolul Silvic Naruja.
Planuri de management al sitului Plan de management elaborat de custodele ariei protejate. In present, pentru situl propus, există un plan de management unitar, elaborat de către custodele rezervaţiei naturale (AOV- Ocolul silvic Naruja) dar in conformitate cu prevederile proiectului LIFE05NAT/RO/000170:”Întărirea sistemului de protecţie a carnivorelor mari din judeţul Vrancea”, finanţat de Comisia Europeană, Agenţia de Protecţie a Mediului are obligaţia elaborării planurilor de management pentru toate ariile protejate incluse in reţeaua locală de protecţie a carnivorelor mari si în reţeaua Natura 2000. Planul de management pentru arealul propus ca sit Natura 2000 va fi elaborat în concordanţă cu Planul de management al carnivorelor mari elaborat si aprobat de catre autorităţile publice locale şi judeţene în cadrul proiectului LIFE02NAT/RO/8576 :” Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea”. În prezent prevederile acestui plan de management se aplică si pe suprafaţa sitului propus.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-77
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70