Natura2000 - Lacul Peţea (ROSCI0098)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0098
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lacul Peţea

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.977500
Latitudine 47.010556
Suprafață (ha) 48.90

Altitudine (m)

Minimă 133.00
Maximă 167.00
Medie 147.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
90.00
A
A
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1149 Cobitis taenia C
D
1146 Sabanejewia aurata C
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1032 Unio crassus C
B
B
C
B
4057 Chilostoma banaticum C
B
B
A
B
1078 Callimorpha quadripunctaria P
B
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Amfibieni
1339 Cricetus cricetus P
A
Mamifere
1203 Hyla arborea P
A
Reptile
1261 Lacerta agilis P
A
Reptile
1263 Lacerta viridis P
A
Nevertebrate
Mesovelia thermalis C
B
Reptile
2469 Natrix natrix P
A
Reptile
1292 Natrix tessellata P
A
Plante
Nymphaea lotus var. thermalis C
B
Mamifere
1197 Pelobates fuscus P
A
Mamifere
1209 Rana dalmatina P
A
Mamifere
1212 Rana ridibunda P
A
Plante
Ranunculus aquatilis P
C
Pești
Scardinius racovitzai C
B
Mamifere
2357 Triturus vulgaris P
A
Reptile
2473 Vipera berus P
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Ecosistem acvatic cu o fizionomie bine conturată, reprezentănd singurul ecosistem termal natural din România.- Nufărul termal – Nymphaea lotus L. Var. Thermalis, reprezintă unicul caz în care o specie de plantă tropicală trăieşte spontan într-o climă temperată. Melanopsis parreysii Muhlfeld – specie relictă endemică de melc Scardinius erythrophtalmus racovitzai – roşioara, specie endemică de peste.
Calitate si importanță Situl reprezinta singurul loc din Romania unde exista, in mod natural, tipul de habitat prioritar 31A0.
Vulnerabilitate Factori potenţiali de degradare a parametrilor fixico - chimici ai biotopului: - exploatarea zăcământului de ape geotermal;intervenţii antropice neautorizate; recoltare ilegală / accidentală de plante şi de animale din rezervaţie;
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) 2.177 Pârâul Peţea - ICM nr.1149-/ 1932 , HCJ Bihor nr. 19/1995 şi Legea nr.5/2000.
Tip de proprietate proprietate de stat 100%, este atribuit în custodie Muzeului Ţării Crişurilor.
Documentație Coldea GH., Lacul si Pârâul Petea - Elaborarea măsurilor de protectie, aplicarea si urmărirea eficientei lor pentru nufăr termal de la Petea - Bihor, în vederea redresării populatiei si conservării speciei. Res. Rap., Institute of Biological Researches, Cluj, 1993. Pana M.I., 1978, Câteva aspecte asupra dinamicii unor grupe de animale acvatice colectate la lumina artificială, Nymphaea VI, Oradea, p. 607 - 643. Pana M.I., 1991, Informatii cuprinse în revista Familia ser. I - a (1965 - 1966) privind rezervatia naturală de la Băile 1 Mai, Nymphaea XXI, Oradea, p. 169 - 171. Olteanu Cosma C., 1977, Biologia nufărului termal Nymphaea lotus L. var. Thermalis (D.C.) Tuzs., de la Băile 1 Mai - Oradea, Nymphaea V, Oradea, p. 365 - 380. Pana M.I., 1977, Fauna de Bombinae (Insecta, Hymenoptera) din împrejurimile Oradei, Nymphaea V, Oradea, p. 411 - 415. Şoldea V., 2003, Petea si nufărul termal, Editura Universitătii din Oradea. Olteanu Cosma C., 1991, Nufărul termal de la Băile 1 Mai Oradea solicită ocrotire, Nymphaea IV. Morossy A, 1999, Unele obseravtii asupra fenimenelor de colmatare si eutrofizare a rezervatiei naturale Pârâul Petea, Nymphaea XXVII, Oradea, p. 139 - 144. Feider Z., Grossu Al.V., Gyurko St., Pop V., 1967, Zoologia vertebratelor, Editura Didactică si pedagogică, Bucuresti.Covaciu - Marcov S., Ghira I., Ardeleanu A., Cogalniceanu D., 2003, Studies on the influence of termal water from Western Romania upon Amphibians, Biota 4/1-2, p. 9 - 20. Covaciu - Marcov S., 1999, Contributii la studiul herpetofaunei pădurii Dealul Somleului, Analele Universitatii din Oradea, Fasc. Biologie, Tom VI, p. 175 - 190. Covaciu - Marcov S., Ghira I., Marton V., 2000, Contributii la studiul herpetofaunei din zona Oradea, Nymphaea. Folia naturae Bihariae, XXVIII, Oradea, p. 143 - 158.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
16.17

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 16.17 2.177.-Paraul Petea

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.10
-
A
5.00
-
B
5.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.10
-
B
2.00
-
A
10.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 192/15.07.2010, Administrator:Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, Bd. Dacia, nr 1-3, jud. Bihor 0259 412724, 0259412725, fax=0259479918 contact@mtariicrisurilor.ro
Planuri de management al sitului Planurile de management sunt în curs de perfectare de către custode legal: Muzeul Ţării Crişurilor

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-32
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-45
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-44
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70