Natura2000 - Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida (ROSCI0099)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0099
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.925000
Latitudine 46.941667
Suprafață (ha) 3798.20

Altitudine (m)

Minimă 276.00
Maximă 525.00
Medie 362.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
10.00
B
C
B
B
7.00
A
B
B
B
10.00
B
C
B
B
10.00
B
C
B
B
30.00
A
C
B
B
1.00
B
C
B
B
5.00
B
C
B
B
10.00
B
C
B
B
18.00
A
C
B
A

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1188 Bombina bombina P
C
A
C
B
1193 Bombina variegata P
C
A
B
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4011 Bolbelasmus unicornis R
A
B
C
B
1083 Lucanus cervus P
C
A
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4067 Echium russicum P
C
C
B
C
4091 Crambe tataria R
C
B
A
A
4087 Serratula lycopifolia R
C
A
C
A

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Acer tataricum P
D
Plante
Allium albidum ssp. albidum 20-50 i
A
Reptile
2432 Anguis fragilis C
D
Mamifere
2361 Bufo bufo C
D
Plante
Cephalaria radiata >50 i
A
Plante
Hierochloe australis P
D
Plante
Iris graminea C
A
Reptile
1263 Lacerta viridis C
D
Plante
Lathyrus pannonicus P
A
Plante
Oxytropis pilosa P
D
Plante
Prunus tenella C
A
Mamifere
1209 Rana dalmatina C
D
Plante
Stipa lessingiana P
D
Plante
Stipa tirsa P
D
Plante
Thymus glabrescens P
D
Plante
Thymus pulegioides P
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl este alcătuit din două părţi, pe partea stângă tehnica a cursului de apă Valea Sărată, fiind alcatuit din subparcelele silvice 34, 35A, 36A si 37 din unitatea de productie II din cadrul Ocolului silvic Gherla. Partea dinspre lac a sitului este reprezentată de habitatul prioritar în proporţie de aproximativ 85 %, spre culme întâlnindu-se foarte mult gorun, exemplarele de stejar pufos fiind foarte rare. Suprafata mentionata la categoria „Paduri de conifere” reprezinta o plantatie de pin negru (Pinus nigra) executata in subparcela silvica 37.
Calitate si importanță Situl se remarca prin suprafata mare ocupata de habitatul prioritar cu stejar pufos si prin structura naturala foarte bine conservata reprezentata prin: - diversitatea mare de varste si dimensiuni; - prezenta regenerarii naturale a stejarului pufos (mai ales tendinţa de extindere a stejarului pufos în partea din aval in arboretul de pin negru din subparcela 37); - diversitatea si starea buna de conservare a paturii erbacee, intalnindu-se specii tipice precum: Carex humilis, Euphorbia cyparissias, Cynanchum vincetoxicum, Asparagus officinalis, Gallium sp., Brachipodium sylvaticum, etc. - prezenta speciilor arborescente si arbustive insotitoare caracteristice habitatului: cer (Quercus cerris), gorun (Quercus petraea), jugastru (Acer campestre), sorb (Sorbus torminalis), cires pasaresc (Prunus avium), artar tatarasc (Acer tataricum), par paduret (Pyrus piraster), lemn cainesc (Ligustrum vulgare), maces (Rosa canina), paducel (Crataegus monogyna), corn (Cornus mas), calin (Viburnum lantana) etc.Situl cuprinde ecosisteme de pajişti şi tufărişuri stepice din această regiune vestică a Câmpiei Transilvaniei, unde se află al doilea areal mare cu populaţii ale subspeciei strict endemice Astragalus exscapus ssp. transsilvanicus. Alături de aceasta aici găsim una din cele două populaţii din UE ale speciei extrem de rare Centaurea ruthenica aflate aici la limita extincţiei, speciile Bulbocodium versicolor, Serratula wolffii, Serratula lycopifolia, Iris pontica (aici se află cea mai mare populaţie a acestei specii care în UE se află doar în Transilvania) toate ameninţate cu extincţia în România şi UE.
Vulnerabilitate Situl prezintă un grad de accesibilitate foarte mare, fiind străbătut de o serie de drumuri de pământ. Astfel accesul se poate face atât pe culme, dinspre localitatea Săcălaia, cât şi pe la baza sitului, prin mai multe locuri. Nu s-au constatat taieri ilegale. Situl este inclus intr-un masiv forestier extins si nu este supus presiunilor antropice.Creşterea intensităţii păşunatului cu ovine este principala ameninţare la adresa acestui sit, pe toată suprafaţa.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Pe arealul ce îl ocupă acest sit, nu a fost desmnată nici o arie protejată de interes judeţean sau naţional.
Tip de proprietate Padurea este in intregime retrocedata si este proprietate a comunei Sic.
Documentație 1. Bădărău, Al.S., Groza, Gh. 1997: Bulbocodium versicolor (Ker.- Gawl.) Spreng., element silvostepic sarmatic, în flora Câmpei Transilvanei. – Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Geographia, 42: 147-150 2. Bădărău, Al.S., Dezsi, Ş., Comes, O. 2001. Cercetări biogeografice asupra speciilor stepice-silvostepice de Astragalus L. din Depresiunea Transilvaniei (II). Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Geographia 46: 51-67 3. Bădărău, Al. S., Dezsi, Şt., Coldea, Gh., Groza, Gh. 2002, New Data upon the Chorology of some Steppical and Submediterranean Species from the Transylvanian Basin, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, seria Geographia, 47 (1): 67-72 4. Bădărău Al. S., Dezsi Şt., Pendea Fl., Dura, N. 2001, Centaurea ruthenica Lam. (Asteraceae) within the forest-steppe of the Transylvanian Basin, Kitaibelia, 6(1): 259-266. 5.Podlech, D. 2008 - The genus Astragalus L. (Fabaceae) in Europe with exclusion of the former Soviet Union. Feddes Repertorium, 119(5-6):310-387.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
21.56

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 6.74 2.332.-Lacul Stiucilor
* 2.71 2.333.-Valea Legiilor
* 12.11 2.334.-Stufarisurile de la Sic I

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J043CJ017 * 9.00
J043CJ007 * 0.29

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
100.00
+
C
100.00
0
C
2.00
0
B
10.00
-
A
30.00
-
C
2.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
0
C
0
B
30.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului - Regia Naţională a Pădurilor, Direcţia Silvică Cluj, Ocolul Silvic Gherla; - propietate comunală- administraţia publică locală a Comunei Sic.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-48
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-37
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70