Natura2000 - Lacurile Fărăgău - Glodeni (ROSCI0100)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0100
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lacurile Fărăgău - Glodeni

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.558333
Latitudine 46.709444
Suprafață (ha) 229.50

Altitudine (m)

Minimă 338.00
Maximă 381.00
Medie 351.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
80.00
A
C
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1220 Emys orbicularis R
C
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Brassica elongata ssp. elongata C
C
Plante
Epilobium palustre C
C
Plante
Galium rivale C
C
Plante
Geranium palustre C
C
Plante
Lathyrus palustris C
C
Reptile
2469 Natrix natrix P
C
Reptile
1292 Natrix tessellata C
C
Plante
Oenanthe aquatica C
C
Plante
Oenanthe silaifolia C
C
Mamifere
1214 Rana arvalis C
C
Plante
Rorippa amphibia C
C
Plante
Salix rosmarinifolia C
C
Plante
Senecio paludosus C
C
Plante
Sonchus palustris C
C
Plante
Thelypteris palustris C
C
Plante
Triglochin palustris C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Clase de habitat (pondere în %) Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare) 90% Mlaştini (vegetaţie de centură), smârcuri, turbării 9% Pajişti uscate, stepe 1% Alte caracteristici ale sitului: Asociaţia de plaur cu Sphagnum şi Dryopteris thelypteris
Calitate si importanță Zona este de interes consevativ datorită bunei reprezentativităţi atât sub aspect calitativ cât şi cantitativ a habitatului şi speciilor de floră şi faună specifice ecosistemului de tipul bălţilor de câmpie şi ocrotite prin legea naţională şi Directivele U.E.
Vulnerabilitate Presiunea antropică se manifestă în special în zona malurilor şi în apropierea acestora, iar principalele activităţi ce introduc disfuncţionalităţi ecosistemului lacustru sunt pescuitul sportiv, pescuitul din barcă, pătrunderea autoturismelor în spaţiile neamenajate în acest sens. Datorită afluxului mare de pescari măsurile de salubrizare la sfârşit de săptămână sunt ineficiente, în imediata apropiere a luciului de apă menţinându-se uneori deşeuri menajere, atât sub formă dispersată cât şi sub forma unor depozite neamenajate. De asemenea, datorită păşunatului din zonă, malurile sunt afectate prin pătrunderea bovinelor în apă. Dezvoltarea agro-turismului – ca o actuală tendinţă – fără o strategie bazată pe principiul dezvoltării durabile poate periclita în viitor în mod semnificativ regiunea.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Mai multe studii recomandă instituirea ariei protejate în această zonă şi în special cele ale Kohl Istvan, D. Cernei, Sarkany Kiss şi Szombath Z. De asemenea Academia Română – Comisia Pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii – prin persoana d-lui Dr. Dan Munteanu a sugerat Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş (adresa 456/CJ/20.01.2005) întocmirea unei documentaţii în vederea declarării unei SPA în zona Fărăgău.
Tip de proprietate Privată 100%
Documentație Kohl St, Konya A., Sarkany-Kiss E., Szombath Z., 1988, Studiul complexal lacului Fărăgău, extras Conferinţa III-a de ecologie Arad, coord. Godeanu St,. Kohl St., 1998, Păsările Lacului Fărăgău, Manuscris Cernei D , Caracterizarea ecologică a lacului Fărăgău-rezervaţie naturală – teză de doctorat Cernei D , Zona umedă Fărăgău-Glodeni şi rolul ei în reconstrucţia ecologică a rezervaţiei Cernei, D., 2000, Rapoarte de inspecţie, APM Mureş Dan Munteanu, 2005, Observaţii la ornitofauna de la Lacul Fărăgău, Manuscris INCDD (2005): Documente privind programul guvernamental pentru crearea componentei în România a reţelei europene Natura 2000, INCDD Tulcea -Török Zsolt R. Călinescu, 1969 , Biogeografia României, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
14.67

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 14.67 2.631.-Lacul Fărăgău

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J044MS003 * 41.33

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
0
C
-
B
10.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
C
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului S.C. Zau de Campie in curs de privatizare raspunde de aria protejata Lacul Faragau
Planuri de management al sitului Planul de management al ariei protejate lacul Faragau este in curs de elaborare, dar va fi finalizat de firma care in urma privatizarii ii revine proprietatea lacurilor.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-38
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-50
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70