Natura2000 - Leaota (ROSCI0102)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0102
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Leaota

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.328889
Latitudine 45.394444
Suprafață (ha) 1392.60

Altitudine (m)

Minimă 1199.00
Maximă 1954.00
Medie 1610.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
47.00
25.00
28.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
35.00
A
B
B
B
1.00
B
C
B
B
0.01
C
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1352 Canis lupus P
C
B
C
B
1354 Ursus arctos P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
D

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Loiseleuria procumbens P
D
Plante
Oreochloa disticha P
D
Plante
Phyteuma confusum P
D
Plante
Rhododendron myrtifolium P
D
Mamifere
2351 Salamandra salamandra P
D
Plante
Soldanella pusilla P
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Lande, tufărişuri, maquis şi garigue, phrygana 40 Pajişti alpine şi subalpine 60 Categoria de soluri: Oligotrofice si oligomezotrofice. Tipul de sol: Brun feriiluvial; Podzol; Humicosilicatic; Brun acid.
Calitate si importanță Comparativ cu alte masive muntoase, Muntele Leaota are o diversitate a habitatelor şi ca urmare o diversitate floristica mai redusa, la acest lucru contribuind şi păşunatul intensiv de-a lungul anilor. Pajistile din aceasta zona au o valoare pastorala scazută care determina o capacitate de pasunat redusa. Deşi zona este paşunată intensiv, fenomenul de eroziune a solului este redus. Importanţa Muntelui Leaota ca sit Natura 2000 este dată de prezenţa a trei tipuri de habitate de interes european: habitatului prioritar 6230* Species-rich Nardus grasslands, in siliceous substrates in mountain areas (and submontan areas, in Continental Europe). Habitatul prioritar, în stare bună de conservare este fragmentat, în numeroase porţiuni de dimensiuni variabile, alternând cu sectoare degradate. Pajiştile de acest tip ocupă o suprafaţă mare, din teritoriul sitului, dar numai pe aproximativ 25% din sit există nardete nedegradate care pot fi incluse în acest tip de habitat. Prin aplicarea unor măsuri de management adecvate, este posibilă refacerea sectoarelor degradate şi creşterea suprafeşei habitatului prioritar. Habitatul 4060 Alpine and Boreal heaths, deţine 35 % din suprafaţa sitului fiind elementul principal pentru care propunem desemnarea Muntelui Leaota ca sit Natura 2000. Acest habitat se găseşte într-o stare bună de conservare, conţinând marea majoritate a elemetelor floristice tipice. Din acest habitat au fost identificate următoarele (sub)tipuri de habitate conform clasificării româneşti: R3101 -Tufărişuri pitice sud-est carpatice de azalee (Loiseleuria procumbens), R3104 -Tufărişuri sud-est carpatice de smirdar (Rhododendron myrtifolium) cu afin (Vaccinium myrtillus), R3107 - Tufărişuri sud-est carpatice de coacăză (Bruckenthalia spiculifolia) şi ienupăr pitic (Juniperus sibirica), R3108 - Tufărişuri sud-est carpatice de ienupăr pitic (Juniperus sibirica), R3111 - Tufărişuri sud-est carpatice de afin (Vaccinium myrtillus). Habitatul 6150 Siliceous alpine and boreal grassland este reprezentat prin R3603 Pajişti sud-est carpatice de părul porcului (Juncus trifidus) şi Oreochloa disticha. Habiatatul ocupă cca. 10% din sit şi este destul de fragmentat.
Vulnerabilitate Zona subalpină a Muntelui Leaota a fost utilizată ca păşune din cele mai vechi timpuri. În prezent presiunea păşunatului este destul de mare înregistrându-se cca. 10-17 oi la ha, fără a se practica rotaţia animalelor. Nu s-a înregistrat încă aplicarea de îngrăşăminte organice sau chimice. Suprapăşunatul reprezintă în prezent unul din pericolelel de degaradare continuă a acestor pajişti şi tufărişuri. De asemenea şi eliminarea totală a păsunatului ar fi nefavorabilă pentru menţinerea acestor habiatate. O ameninţare care apare din ce în ce mai serioasă în ultimii ani o constituie probabiltatea apariţiei pârtiilor de ski, respectiv a unei infrstructuri care ar duce la distrugerea ireversibilă a habitatelor de interes european din această zonă, incă neatinsă de civilizaţie.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl a fost declarat prin Ordinul MMDD 1964/2007; situl nu este declarat ca si arie naturala protejata la nivel local , judetean sau national.
Tip de proprietate Proprietate privata: 100% din care 20.8% pasune, 79,1% padure si 0,1% constructii.
Documentație Diaconescu Floriţa, 1972, Materiale pentru flora vasculară a masivului Leaota. III, Iaşi: Anale Şti. Univ. „Al. I. Cuza”, XVIII, s. II, a. Biol., f. 2: 459-461; Diaconescu Floriţa, 1970, Materiale pentru flora vasculară a masivului Leaota. II, Iaşi: Anale Şti. Univ. „Al. I. Cuza”, XVI, s. II, a. Biol., f. 1: 185-189; Diaconescu Floriţa, 1971, Materiale pentru flora vasculară a masivului Leaota, Com. de Bot., SSB, XII: 185-204 + 2 hărţi.BĂRBULESCU C., MOTCĂ G. & BURCEA P., 1985, Pajiştile din Munţii Leaota, Lucrări stiintifice ale Statiunii Centrale de Cercetari pentru Cultura Pajistilor, Magurele-Brasov, vol vol. X, 203-214, Redacţia de Propagandă tehnică Agricolă. Pop O.G. – studii în teren

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.25

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.25 H-Bucegi

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
100.00
-
B
90.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0
B
0
C
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Situl natura 2000 nu este dat in custodie/administrare; situl se afla in teritoriul administrativ al comunei Fundata si Moieciu din judetul Brasov.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-87
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70