Natura2000 - Lunca Timişului (ROSCI0109)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0109
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lunca Timişului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.089444
Latitudine 45.594444
Suprafață (ha) 9919.30

Altitudine (m)

Minimă 69.00
Maximă 127.00
Medie 94.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală
Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
2.00
B
C
B
B
0.01
C
C
C
C
0.00
C
C
C
C
1.00
C
C
C
C

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1324 Myotis myotis P P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1188 Bombina bombina P?

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1149 Cobitis taenia P
C
B
C
B
1124 Gobio albipinnatus RC
C
B
C
B
2511 Gobio kessleri RC
C
B
C
B
1145 Misgurnus fossilis P
C
B
C
B
1134 Rhodeus sericeus amarus C
C
B
C
B
1146 Sabanejewia aurata P
B
B
C
B
1160 Zingel streber P
C
B
C
B
2555 Gymnocephalus baloni P
C
B
B
B
1130 Aspius aspius RC
C
B
C
B
1159 Zingel zingel P
C
B
C
B
1122 Gobio uranoscopus P P
C
C
C
C

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1032 Unio crassus P
A
A
C
B
4032 Dioszeghyana schmidtii P
A
B
B
B
1052 Euphydryas maturna RC
B
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1428 Marsilea quadrifolia P?

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Lunca de ses a unui rau mare din bioregiunea panonica. Situl include si cateva paduri de lunca.
Calitate si importanță Situl a fost desemnat datorită prezenţei în cadrul acestuia a unui tip de habitat de interes: 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba, dar si datorită prezenţei unei specii de amfibieni: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie), a 10 specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de nisip); 2511 - Gobio kessleri (Petroc); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boare); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar), dar şi a unei specii de nevertebrat: 1032 - Unio crassus (Scoica de râu).
Vulnerabilitate Sit vulnerabil la poluari din amonte, precm si la aplicari de pesticide si ingrasaminte pe terenurile agricole limitrofe
Tip de proprietate Pădurile (proprietate publică de stat administrate de RNP Romsilva prin DS Timiș), lunca râului Timiș (domeniu de stat administrat de Apele Române) iar terenurie aferente sunt domeniu privat.
Documentație Bănărescu P., 1964, Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R., vol. 13, Edit. Academiei, Bucureşti. 961 p.; Cogalniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B., 2000. Amfibienii din Romania – determinator. Ed. Ars Docendi, Bucuresti; Burnaz S., 1993 - Catalogul colecţiei de lepidoptere a Muzeului Judeţean Hunedoara – Deva. Sargetia, Acta Musei Devensis, Series Scientia Naturae, 14-15: 157-302; König Fr., 1975 - Catalogul colecţiei de lepidoptere a Muzeului Banatului. Muzeul Banatului, Timişoara, 248 pp; Sârbu, I., Sárkány-Kiss, A., Sârbu, M., Benedek, A.-M., 2005

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 197/15.07.2010, Administrator:APM Timiş + USAMVB Timişoara Str Amurgului, nr 1, Loc Timişoara, cod 300278/ Calea Aradului, nr 119, Loc Timisoara, jud Timiş 0256 491 845 0256 494 023, fax-0256 20
Planuri de management al sitului Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-80
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-79
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-90
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-91
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70