Natura2000 - Mestecănişul de la Reci (ROSCI0111)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0111
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Mestecănişul de la Reci

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.902222
Latitudine 45.815000
Suprafață (ha) 2103.60

Altitudine (m)

Minimă 508.00
Maximă 561.00
Medie 522.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
2.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
25.00
B
B
C
B
3.00
B
C
C
C
20.00
B
B
C
B
3.00
B
B
B
B
0.10
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1337 Castor fiber 4-8 i C
C
C
C
C

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata RC
C
B
C
B
1166 Triturus cristatus R
C
B
C
B
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4030 Colias myrmidone P
C
B
C
B
1060 Lycaena dispar R
C
C
C
C
1059 Maculinea teleius V
C
C
C
C

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1516 Aldrovanda vesiculosa P?
1381 Dicranum viride P
D
1477 Pulsatilla patens R
B
C
C
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Alnus glutinosa C
D
Amfibieni
Apodemus sylvaticus P
D
Amfibieni
Arvicola terrestris P
D
Plante
Betula pendula C
D
Plante
2056 Botrychium multifidum R
A
Mamifere
2361 Bufo bufo RC
A
Mamifere
1201 Bufo viridis P
A
Plante
Callitriche palustris P
D
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus P
A
Plante
Chimaphila umbellata R
A
Plante
Cnidium dubium R
D
Plante
Corynephorus canescens P
A
Amfibieni
2591 Crocidura leucodon P
A
Plante
Dryopteris cristata P
D
Plante
Elatine alsinastrum R
A
Plante
Elatine ambigua R
A
Amfibieni
2590 Erinaceus europaeus P
D
Amfibieni
1363 Felis silvestris P
A
Plante
Fritillaria meleagris V
D
Plante
Galium uliginosum C
D
Nevertebrate
Graphoderus zonatus
A
Plante
Helichrysum arenarium P
A
Plante
Hottonia palustris R
A
Plante
Hydrocharis morsus-ranae R
D
Mamifere
1203 Hyla arborea P
A
Nevertebrate
Hyponephele lycaon P
C
Reptile
1261 Lacerta agilis RC
A
Amfibieni
Lepus europaeus P
D
Plante
Lycopodium clavatum R
C
Amfibieni
2631 Meles meles P
D
Amfibieni
Microtus arvalis P
D
Amfibieni
2634 Mustela nivalis P
D
Amfibieni
1358 Mustela putorius P
D
Reptile
1292 Natrix tessellata P
A
Amfibieni
2597 Neomys fodiens P
A
Plante
Nymphaea alba P
D
Mamifere
1197 Pelobates fuscus RC
A
Plante
Peplis portula R
D
Plante
Peucedanum palustre C
D
Plante
Potentilla palustris R
A
Plante
Pulsatilla montana P
D
Plante
Pulsatilla patens ssp. patens P
A
Mamifere
1214 Rana arvalis RC
A
Mamifere
1209 Rana dalmatina R
A
Mamifere
1207 Rana lessonae RC
A
Plante
Ranunculus lingua P
D
Plante
Salix rosmarinifolia P
A
Plante
Salsola kali ssp. ruthenica R
D
Amfibieni
2607 Sciurus vulgaris P
D
Plante
Sparganium minimum R
A
Amfibieni
Sus scrofa P
D
Amfibieni
Talpa europaea P
D
Plante
Utricularia bremii V
D
Amfibieni
Vulpes vulpes P
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Mestecanisul de la Reci este un depozit nisipos de varsta pleistocena, care pe alocuri are balti si mici lacuri partial colmatate, cu o flora si fauna diversa, rare pentru Romania. In prezent situl este puternic antropizat, cenozele de mesteacan au fost aproape total defrisate si in locul lor s-a plantat Pinus silvestris. Cenozele ierboase de pajisti au fost puternic modificate prin pasunat. In sit sunt prezente mici balti si lacuri cu o vegetatie higrofila cu specii rare.
Calitate si importanță Situl are o importanta stiintifica deosebita, prin speciile higrofile rare pentru Romania, care vegeteaza aici, cum sunt Aldrovanda vesiculosa, Caldesia parnassifolia, Dicranum viride etc. Urmatoarele specii trecute la rubrica D (Other reasons) sunt specii higrofile de terenuri slab inmlastinite si de margini de mlastini impadurite, care pe masura ce va creste depozitul de turba vor evolua spre mlastini impadurite: Alnus glutinosa, Dryopteris cristata,Galium uliginosum.
Vulnerabilitate Lucrările hidrologice efectuate în vecinătatea rezervaţiei, au influenţat negativ regimul hidrologic al solului, având ca şi consecinţă reducerea numărului de lacuri şi bălţi. În perioadele secetoase marea majoritate a balţilor seaca, creând un dezechilibru în cadrul habitatelor cu specii hidrofile. Introducerea pinului şi a salcâmului, în scopul stabilizării solului, reprezintă un pericol pentru conservarea habitatele din acest sit.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Rezervaţia Mestecănişul de la Reci bălţile de la Ozun Sîntionlunca a fost desemnata ca rezervaţie prin HG 2151/2004.
Tip de proprietate Situl este proprietate de stat din 1962, cand a fost inclus in reteaua de rezervatii botanice.
Documentație Studii şi cercetări pe teren făcute de compartimentul Protecţia Naturii din cadrul APM Sf. Gheorghe. Pop, E. 1960. Mlaştinile de turbă din Republica Populară Română. Ed. Academiei R.P.R., 511pp.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
99.29

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 99.29 2.372.-Mestecănişul de la Reci

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J04ACV001 * 49.78

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
-
A
-
B
+
B
-
A
-
B
-
A
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
B
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Rezervatia a fost preluata în custodie de Direcţia Silvică Sf. Gheorghe.
Planuri de management al sitului Planul de management a fost întocmit şi înaintat Regiei Naţionale a Pădurilor spre a fi predat Academiei Române.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-76
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70