Natura2000 - Mlaca Tătarilor (ROSCI0112)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip G
Codul sitului ROSCI0112
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Mlaca Tătarilor

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.650278
Latitudine 45.715833
Suprafață (ha) 3.60

Altitudine (m)

Minimă 541.00
Maximă 545.00
Medie 557.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
25.00
A
A
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1220 Emys orbicularis P
D
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Agrostis canina P
D
Plante
Alnus glutinosa P
D
Nevertebrate
Anthocharis cardamines P
D
Nevertebrate
Aphantopus hyperantus P
D
Plante
Betula pubescens P
D
Plante
Carex diandra R
A
Plante
Carex echinata C
D
Plante
Carex lepidocarpa C
D
Plante
Carex nigra C
D
Plante
Drosera rotundifolia P
A
Plante
Epipactis palustris R
D
Plante
Eriophorum angustifolium P
D
Plante
Eriophorum gracile R
A
Plante
Eriophorum vaginatum C
D
Nevertebrate
Erynnis tages P
D
Plante
Frangula alnus P
D
Plante
Galium uliginosum P
D
Mamifere
1203 Hyla arborea P
A
Plante
Juncus alpinus R
D
Plante
Lythrum salicaria C
D
Nevertebrate
Maniola jurtina P
D
Nevertebrate
Melanargia galathea P
D
Plante
Menyanthes trifoliata R
A
Amfibieni
Micromys minutus P
A
Plante
Molinia caerulea P
D
Amfibieni
2597 Neomys fodiens P
A
Plante
Peucedanum palustre R
D
Plante
Potentilla erecta C
D
Mamifere
1213 Rana temporaria P
A
Plante
Ranunculus flammula R
D
Plante
Rhynchospora alba R
A
Plante
Salix aurita P
D
Plante
Sphagnum sp. C
D
Plante
Vaccinium vitis-idaea R
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Mlastina activa, de tip mezo-oligotrof, cu un bogat sediment de turba in zona centrala (7-9 m) si cu o populatie numeroasa de Rhynchospora alba in micile balti de suprafata.
Calitate si importanță Situl are importanta stiintifica pentru cenozele cu Rhynchospora alba in micile balti de suprafata. Urmatoarele specii trecute la rubrica D (Other reasons) sunt specii turbicole mezotrofe, caracteristice turbariilor de tranzitie: Agrostis canina,Carex echinata, Carex lepidocarpa, Carex nigra, Eriophorum angustifolium.
Vulnerabilitate Situl poate fi afectat negativ prin drenarea terenului din partea sud-vestica pentru a mari suprafata cultivabila.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Declarată rezervaţie naturală prin Hotărărea Guvernului nr.2151/2005, cu o suprafaţă de 6 ha.
Tip de proprietate Terenul sitului propus se află în proprietatea primăriei Arpaşu de Jos.
Documentație Ştefănuţ, S. 2003-2004. Viitoarea rezervaţie Lacul Tătarilor. Raport de cercet. CNCSIS, Bucureşti. Pop, E. 1960. Mlaştinile de turbă din Republica Populară Română. Ed. Academiei R.P.R., 511pp. Observatii personale Dr. Coldea G.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
3.00
+
B
2.00
-
C
1.00
-
B
4.00
-
B
8.00
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
C
0
B
-
B
-
C
+
C
+
C
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Situl este inclus în reţeaua naţională de arii protejate ca rezervaţie botanică (HG nr.2151/2005), administrarea revenind primăriei Arpaşu de Jos.
Planuri de management al sitului Pentru rezervaţia Lacul Tătarilor există un regulament de administrare aprobat prin HCJ Sibiu nr. 64/2004.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-74
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70