Natura2000 - Mlaştina după Luncă (ROSCI0113)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0113
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

  • ROSPA0033 (Depresiunea şi Munţii Giurgeului)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Mlaştina după Luncă

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.601667
Latitudine 46.632222
Suprafață (ha) 308.50

Altitudine (m)

Minimă 755.00
Maximă 775.00
Medie 765.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
10.00
A
B
A
B
25.00
A
A
A
A
21.00
A
B
A
A
13.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1324 Myotis myotis P 100-200 i
C
B
C
B
1307 Myotis blythii P 100-500 i
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata C
D
1166 Triturus cristatus RC
D

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1758 Ligularia sibirica C
B
C
A
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl se găseşte la vest de localitatea Voşlobeni, la o distanţă de 500 m. Este traversat de râul Mureş, cu afluenţii Carbunele Negru, Poncul Mic, Colina Mare, Senetea dinspre sud şi pârâul Voşlobeni din nord. În jumatatea vestica este traversat de calea ferată industrială şi un drum pietruit spre cariera de piatră Suseni.
Calitate si importanță Situl Natura 2000 propus prezinta o importanţă deosebită, deoarece conservă în stare excepţională o mlaştină de turbă mezotrofă, reprezentativă pentru Bazinul Gheorgheni. Aici există 4 tipuri de habitate incluse in Anexa I a Directivei Habitate, 2 specii de plante, 36 specii de animale care figurează în Anexele II si III a Directivei Habitate, respectiv 91 specii de păsări din Directiva Păsări, din care 56 cuibaresc in situl propus. De asemenea, 25 specii de plante figurează pe lista roşie a cormofitelor din România, dintre acestea 13 specii fiind relicte glaciare. Situl este important pentru protejarea speciei Euonymus nana, vulnerabilă in flora României. Alte 34 specii de animale existente in teritoriu sunt protejate prin convenţii nationale şi internaţionale.
Vulnerabilitate Iazul de decantare a exploatării de dolomită de la Voşlobeni, situat în imediata apropiere a sitului propus, nu prezintă pentru moment o ameninţare pentru calitatea habitatului. 8-10 perechi de Riparia riparia cuibăresc în pereţii iazului. Cositul practicat prea timpuriu nu permite diseminarea seminţelor speciilor cu maturizare tărzie şi poate să distrugă cuiburile speciei Crex crex. De asemenea, fănaţele necosite sunt incendiate cu scopul evitării acumulării materiei organice şi uşurarea cositului în anul următor.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl cuprinde în întergime rezervaţia naturală Mlaştina După Luncă, care este ocrotit încă din anii 1954, ca rezervaţie naturală botanică, iar actual este protejat prin Hotârârea Consiliului Judeţean Harghita Nr. 162/2005. Este inclusă de asemenea în Anexa I a Legii Nr. 5/2000. Aria este sub administraţia Consiliului local Voşlobeni, jud. Harghita.
Tip de proprietate 5% a sitului propus este domeniu public local (aparţine Primăriei comunei Voslobeni), iar 95% este proprietate privată.
Documentație 1. Sarkany-Kiss E. , Hamar J., Sirbu I. 1997, Starea ecologica a raului Mures, Editura Tisza Klub, Ungaria si Editura Liga Pro Europa, Romania 2. Pop, E., 1960, Mlastinile de turba din Republica Populara Româna, Ed. Acad. R.P.R. 3.Ratiu, F., 1974, Consideratii generale asupra florei relictare a mlastinilor eutrofe din Depresiunea Giurgeului, Ocrot. Nat., 18 (1): 23-27. 4. Ratiu, F., Gergely, I., 1968, O noua asociatie vegetala pentru tara noastra: Calamagrostetum neglectae Tengwal 1920, Contrib. Bot. Cluj-Napoca:5-10. 5. Borza, A., Ratiu, F., 1970, Molinietele din Bazinul Giurgeului, Contrib. Bot. Cluj-Napoca:111-122. 6.Ratiu, F., 1972, Asociatii de rogozuri scunde din mlastinile eutrofe ale Depresiunii Giurgeului, Contrib. Bot. Cluj-Napoca: 161-186. 7. Ratiu, F., 1971, Asociatii de rogozuri inalte din mlastinile eutrofe ale Depresiunii Giurgeului, Contrib. Bot. Cluj-Napoca: 261-293.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
15.27

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 15.27 2.466.-Mlaştina După Luncă

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J045HR015 * 46.39

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
15.00
-
B
5.00
-
B
5.00
-
A
2.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
C
0
B
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Consiliul local al Comunei Voşlobeni, jud. Harghita este responsabil pentru managementul sitului.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management pentru sit.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-52
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70