Natura2000 - Mlaştina Satchinez (ROSCI0115)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0115
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Mlaştina Satchinez

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.101111
Latitudine 45.975556
Suprafață (ha) 2290.10

Altitudine (m)

Minimă 77.00
Maximă 115.00
Medie 94.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
17.00
83.00

Regiunea biogeografică

Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
5.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1355 Lutra lutra 1-2 p
D
1335 Spermophilus citellus 25-30 p
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1188 Bombina bombina RC
C
B
C
B
1220 Emys orbicularis P
C
A
C
B
1993 Triturus dobrogicus P
C
B
B
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1149 Cobitis taenia P
C
B
C
B
1145 Misgurnus fossilis P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1060 Lycaena dispar P
C
A
C
A
4027 Arytrura musculus R
C
B
C
B
4013 Carabus hungaricus R
A
B
B
B
4035 Gortyna borelii lunata P
B
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Mlaştinile de la Satchinez se află la circa 25 km NV de Timişoara. Din punct de vedere geomorfologic se află la contactul a trei câmpii cu caractere morfologice diferite: Câmpia Timişului, Câmpia Vingăi, Câmpia Jimboliei. Mlaştinile de la Satchinez, împreună cu complexul lacustru, sunt considerate un rest al fostelor mlaştini, inundate periodic, ce ocupau în trecut cea mai mare parte a Câmpiei Banatului, se caracterizează prin existenţa unor mlaştini permanente ce alternează cu suprafeţe ocupate de stuf, bălţi, fâneţe şi pâlcuride sălcii. Zona de tampon este importantă atât pentru protecţia rezervaţiei cât şi prin faptul că reprezintă locul de hrănire pentru numeroasa păsări.
Calitate si importanță peste 100 specii de păsări majoritatea protejate pe plan european, din care 42 specii păsări ale locului, 93 de specii de plante acvatice şi palustre, 10 asociaţii vegetale, 875 de specii de insecte.
Vulnerabilitate Efecte negative datorate activităţilor agricole : poluare sonoră, eroziunile de teren în urma schimbării destinaţiei terenurilor ,poluarea cu substanţe chimice,păşunatul, incendierea miriştilor. Efecte negative datorate lucrărilor hidrotehnice. Impactul antropic: tăierea şi incendierea stufului, tăierea copacilor, pescuitul, vânătoare şi braconajul, transportul.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl are importanţă pentru protecţia şi ocrotirea avifaunei, precum si a habitatelor.
Tip de proprietate Situl este în proprietatea Primăriei comunei Satchinez iar din decembrie 2005 este atribuit cu titlul de custodie Muzeului Banatului Timişoara.
Documentație Mlaştinile de la Satchinez, Dan Stănescu, ed. ARTPRESS,Timişoara,2005. Rezervaţia ornitologică Satchinez, Andrei Kiss, ed.EXCELSIOR,Timişoara,2002.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
11.93

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 11.93 2.740.-Mlaştinile Satchinez

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J061TM001 * 22.71

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
25.00
-
B
10.00
-
A
70.00
-
B
2.00
-
B
2.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
5.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 203/19.08.2010, Administrator:Muzeul Banatului Timişoara Piaţa Huniade, nr 1, Loc Timisoara, jud Timiş 0256 491 339, 0256 491 592, fax-0256 201 321 muzeul.banatului@yahoo.com
Planuri de management al sitului Custodele are obligaţia realizării până la finele anului 2006 unui plan de management. În anul 2002 a fost elaborat un plan de management în cadrul unui proiect Life.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-67
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-78
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-79
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70