Natura2000 - Movila lui Burcel (ROSCI0117)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0117
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Movila lui Burcel

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.803333
Latitudine 46.846944
Suprafață (ha) 12.70

Altitudine (m)

Minimă 227.00
Maximă 273.00
Medie 249.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
100.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1335 Spermophilus citellus 2-10 i
C
B
B
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4067 Echium russicum R
C
C
B
B
4097 Iris aphylla ssp. hungarica R
C
C
B
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Adonis volgensis
A
Plante
Allium moschatum
A
Plante
Astragalus dasyanthus
A
Plante
Astragalus pseudoglaucus
A
Mamifere
1201 Bufo viridis 2-50 i
A
Plante
Campanula bononiensis P
D
Plante
Carex tomentosa P
D
Plante
Cephalaria transylvanica P
D
Plante
Cephalaria uralensis R
B
Plante
Chamaecytisus austriacus P
D
Plante
Chrysopogon gryllus R
B
Plante
Cirsium serrulatum
A
Plante
Crocus reticulatus
A
Plante
Dianthus capitatus
A
Plante
Echium rossicum
C
Plante
Elymus repens P
D
Plante
Euphorbia agraria P
D
Plante
Festuca valesiaca P
D
Plante
Filipendula vulgaris P
D
Plante
Galium octonarium
D
Plante
Goniolimon besseranum P
D
Plante
Hyacinthella leucophaea
A
Plante
Hypericum perforatum P
D
Plante
Inula salicina P
D
Plante
Iris graminea P
D
Reptile
1261 Lacerta agilis C
A
Reptile
1263 Lacerta viridis C
A
Plante
Linum flavum P
D
Plante
Medicago minima P
D
Plante
Medicago sativa ssp. falcata P
D
Plante
Minuartia setacea P
D
Plante
Phlomis herba-venti ssp. pungens
D
Plante
Poa bulbosa ssp. bulbosa P
D
Plante
Pulsatilla montana P
D
Plante
Rosa gallica P
D
Plante
Salvia aethiopis
A
Plante
Salvia austriaca P
D
Plante
Salvia nutans
B
Plante
Sideritis montana P
D
Plante
Stachys recta
A
Plante
Stipa lessingiana P
D
Amfibieni
Talpa europaea P
D
Plante
Taraxacum officinale
A
Plante
Taraxacum serotinum
D
Plante
Thesium dollineri P
D
Plante
Trifolium montanum P
D
Plante
Trinia multicaulis
A
Plante
Verbascum lychnitis P
D
Plante
Vinca herbacea P
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 16.00
N15 - Alte terenuri arabile 84.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Asezarea se caracterizeaza prin soluri de tip: cernoziom levigat (slab si mediu), caracteristic pentru reliefurile plane; cernoziom carbonatic format pe pantele mai intens erodate; cernoziom semicarbonatic; regosoluri pe versantii cu eroziune eoliana puternica. Movila lui Burcel este o culme de deal care se integreaza in Podisul Central Moldovenesc. Este o rezervatie stiintifica, stepica, in perimetrul careia exista numeroase specii cu areale diferite. Analiza florei sub aspectul apartenentei speciilor la diferite bioforme, releva predominarea neta a hemicriptofitelor. In proportie apreciabila participa si terofitele ca expresie a arididatii.
Calitate si importanță Rezervatia a fost creeata in scopul ocrotirii si conservarii unor elemente floristice pontice si panonice, multe dintre ele rare in flora Moldovei sau chiar a tarii noastre.
Vulnerabilitate Rezervatia prezinta o stare de ocrotire buna, fiind declarata rezervatie naturala botanica inca din anul 1973. La fragmentarea terenului prin alunecari si eroziune a contribuit si omul prin extragerea unor cantitati apreciabile de nisip si piatra (cod 3.1), iar prin pasunatul intens (cod 1.7)s-a distrus covorul ierbos.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) A fost declarata rezervatie naturala in baza Deciziei nr. 220/1973 a Comitetului executiv al Consiliului Popular Judetean Vaslui si prin Decizia nr. 129/14.10.1994 a Consiliului Judetean Vaslui. De asemenea este inclusa in Anexa I a Legii nr. 5/2000 in pozitia 2775, avand o suprafata de 12 ha.
Tip de proprietate Proprietate comunitara. Administratorul legal al acestei rezervatii este Primaria comunei Miclesti.
Documentație 1. Dobrescu C., colab., 1982, Contribuţii floristice în rezervaţia naturală "Movila lui Burcel" Micleşti (Jud. Vaslui), Culeg. St. Art. Biol. Grăd. Bot. Iaşi, t. 2, p. 211-220 2. Dobrescu C., 1971, Contribuţii la studiul pajiştilor xerofile din Bazinul superior al Bârladului, An. Univ. "Al. I. Cuza", s. II, a. Biol., t. XVII, f. 1, p. 413-424 3. Mititelu D., 1975, Flora şi vegetaţia jud. Vaslui, Stud. Comunic., Muz. Şt. Nat. Bacău, p. 150 4. Sârbu I., Ştefan N., Oprea Ad., 1998, Studiul rezervaţiilor naturale din jud. Vaslui, Contract CNCSIS/MEC

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
93.20

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 93.20 2.775.-Movila lui Burcel

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
25.00
-
A
20.00
-
B
10.00
-
C
10.00
-
A
40.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
25.00
0
C
10.00
0
B
25.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Primaria comunei Miclesti.
Planuri de management al sitului Primaria comunei Miclesti.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-44
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70