Natura2000 - Movilele de la Păucea (ROSCI0118)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0118
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Movilele de la Păucea

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.339722
Latitudine 46.226944
Suprafață (ha) 6.00

Altitudine (m)

Minimă 382.00
Maximă 427.00
Medie 394.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
90.00
A
C
A
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4067 Echium russicum R
C
C
A
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 55.00
N15 - Alte terenuri arabile 45.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului În suprafață de 6 ha., zona propusă conservă un tip de habitat de importanţă comunitară reprezentat de o fâneaţă cu o diversitate biologică mare, ce conţine specii rare, vulnerabile şi periclitate de plante. Aici se găseşte o populaţie bine reprezentată de Echium russicum (capul şarpelui), o plantă ce necesită protecţie la nivel european.
Calitate si importanță Propunerea de sit include un numar mare de specii de plante continentale/stepice si include o populatie de Echium russicum cu o densitate ridicata, ce se afla intr-o stare de conservare excelenta. Situl este important si pentru orhidee, motiv pentru care habitatul 6210 este prioritar.
Vulnerabilitate Principala ameninţare sunt alunecăriile de teren şi rudelarizarea vegetaţiei de la poalele movilelor cu specii de buruieni din culturile din imediata apropiere.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) În perioada 2005-2006 angajaţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu cu atribuţii în domeniul protecţiei naturii au desfăşurat o serie de activităţi în teren în colaborare cu domnul Profesor Univ. Dr. Constantin Drăgulescu din cadrul Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, precum şi cu experţi în domeniul botanicii din Olanda, în urma cărora au fost inventariate şi cartate 4 suprafeţe de interes conservativ Natura 2000 care au fost ulterior propuse de către APM Sibiu pentru desemnare ca sit de importanţă comunitară “Movilele de la Păucea”. Caracteristici: situl cuprinde panta nordică a „Dealului Furcilor” de la Păucea sau „Dealul cu bulbuci”, cum mai este denumit, precum şi trei movile din apropierea acestui deal. Această arie este situată la aproximativ 7 km nord de municipiul Mediaş, în centrul Podişului Transilvaniei, şi aparţine de satul Păucea, comuna Blăjel, judeţul Sibiu. Dealul este situat pe direcţia nord-sud, având o altitudine medie de cca 430 m, iar cele trei movile în partea nord-vestică a dealului, fiind despărţite de drumul comunal Blăjel- Româneşti. Situl Natura 2000 conservă habitatului de interes comunitar 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros (Festuco-Brometalia), cu o acoperire evaluată la 90% din suprafaţa totală a sitului Natura 2000, precum şi în prezenţa speciei Echium russicum J.F. Gmel., o cormofită a cărui efectiv populaţional a fost apreciat în jurul la 150 de indivizi. În cadrul sitului Natura 2000 se regăsesc de asemenea şi următoarele 14 specii de plante cuprinse în Lista Roşie elaborată de Dihoru şi col.: Prunus tenella Batsch (LR*, V); Astragalus dasyanthus Pall (LR, R); Chamaecytisus ratisbonensis (Schaff.) Rothm (LR, R); Lathyrus transsilvanicus (Spr.) Rchb. (LR, R); Mercurialis ovata Sternb. et Hoppe (LR, R); Dictamnus albus L. (LR, R); Peucedanum officinale L. (LR, R); Salvia transsilvanica Schur (LR, R); Fritillaria orientalis Adams (LR, V/R); Phleum hirsutum Honckeny (LR, R);Gymnadenia conopsea (L) R.Br. (LR, R); Listera ovata (L) R.Br. (LR, R); Orchis militaris L. (LR, R); Orchis ustulata L. (LR, R); (* LR – „Lista Roşie a plantelor superioare din România”, elaborată de Olteanu şi col. şi publicată în 1994, R - specie rară, V - specie vulnerabilă, V/R - specie vulnerabilă/rară;)
Tip de proprietate Proprietate privată a unor persoane fizice.
Documentație Drăgulescu Constantin, 2003,Cormoflora judeţului Sibiu, Editura Pelicanus, Braşov;

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
A
0
C
+
C
-
C
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 32/22.02.2010, Administrator:APM SIBIU Sibiu, str. Hipodromului, nr 2A, jud.Sibiu 0269/ 422653
Planuri de management al sitului Movilele de la Păucea a fost preluat în custodie de către APM Sibiu, prin convenţia nr.32/22.02.2010.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-61
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70