Natura2000 - Muntele Mare (ROSCI0119)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0119
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Muntele Mare

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.235556
Latitudine 46.480556
Suprafață (ha) 1653.70

Altitudine (m)

Minimă 1518.00
Maximă 1840.00
Medie 1726.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
25.00
75.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.00
B
C
B
B
0.10
B
C
B
B
2.00
B
C
B
B
0.00
B
B
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
D

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
1762 Arnica montana P
A
Plante
Campanula patula ssp. abietina P
D
Plante
Carex magellanica P
D
Plante
Carex rostrata P
D
Plante
Deschampsia cespitosa P
D
Plante
Drosera rotundifolia P
A
Plante
Eriophorum vaginatum P
D
Plante
Festuca nigrescens C
D
Plante
Juniperus communis ssp. alpina P
D
Plante
Ligusticum mutellina P
D
Plante
Nardus stricta C
D
Plante
Phleum alpinum ssp. alpinum P
D
Mamifere
1213 Rana temporaria P
D
Plante
Ranunculus serbicus R
D
Plante
Scorzonera purpurea ssp. rosea P
D
Plante
Viola declinata P
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N08 - Lande, tufărișuri, maquis și garigue, phrygana 26.00
N09 - Pajiști uscate, stepe 69.00
N17 - Păduri de conifere 5.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului În acest sit nu exista decat elemente montane si cateva specii subalpine, fara a alcatui insa un etaj subalpin tipic, ca in masivul Vladeasa si pe varful Cucurbata din Muntii Bihorului. Nu exista elemente xerofile şi termofile.
Calitate si importanță Situl se remarcă prin valoarea conservativă mare a habitatelor de pădure şi pajiştilor montane, dar şi prin prezenţa unor specii de păsări ce se regăsesc în anexa I din Directiva Păsări.
Vulnerabilitate În ultimii ani se înregistrează o creştere alarmantă a acţiunilor ilegale de defrişare, cu cosecinţe negative asupra echilibrului ecologic din zonă. La acestea se mai semnalează şi acţiuni de braconaj, efectele neputând fi deocamdată apreciate.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Pe partea din acest sit ce intră pe teritoriul judeţul Cluj, nu a fost desmnată nici o arie protejată de interes judeţean sau naţional.
Tip de proprietate 5%- pădurea este în propietatea Ocolului Silvic Turda 15%- păşune este în propietatea Consiliului Local Băişoara 80%- păşune predată la ISJ Alba
Documentație Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj -harti, modificata ulterior in urma aplicarii Legii 18/1991;

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
26.00
+
A
2.00
-
B
12.00
-
C
12.00
-
B
20.00
0
C
20.00
+
B
10.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
20.00
+
A
3.00
-
B
10.00
-
B
20.00
-
C
5.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului - Regia Naţională a Pădurilor, Direcţia Silvică Cluj, Ocolul Silvic Turda; - propietate comunală- administraţia publică locală a Comunei Băişoara
Planuri de management al sitului 1) Amenajamente silvice, Direcţia Silvică Cluj, Ocolul Silvic Turda 2) Amenajamente silvice păduri private 3) Plan de Urbanism, Comuna Băişoara

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-59
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70