Natura2000 - Muntele Vulcan (ROSCI0121)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip G
Codul sitului ROSCI0121
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Muntele Vulcan

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.963056
Latitudine 46.238056
Suprafață (ha) 99.70

Altitudine (m)

Minimă 852.00
Maximă 1268.00
Medie 1125.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
14.00
86.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.00
B
C
B
B
25.00
B
C
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
4008 Triturus vulgaris ampelensis P
C
B
A
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
2186 Syringa josikaea R
B
A
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Aconitum lycoctonum ssp. moldavicum R
B
Plante
Campanula kladniana R
B
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus C
D
Plante
Cardamine glanduligera R
B
Amfibieni
1363 Felis silvestris C
C
Amfibieni
1357 Martes martes C
C
Plante
Silene nutans ssp. dubia R
B
Plante
Sorbus dacica R
B
Plante
Taxus baccata R
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 15.00
N15 - Alte terenuri arabile 14.00
N16 - Păduri caducifoliate 71.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Muntele Vulcan are aspectul unui masiv muntos izolat şi este format din calcare recifale jurasice albe, resturi ale unei klipe de calcar încălecată de formaţiuni geologice mai noi ce aparţin Cretacicului inferior. Klipa calcaroasă are caracter recifal zoogen-coraligen, textură în bancuri calcaroase masive, stratificate, de culoare gălbui-cenuşie, cu numeroase resturi organice aglutinate printr-un ciment calcaros recristalizat. În unele din aceste calcare se găsesc numeroase urme de fosile(caracteristice pentru fauna de corali) care au generat straturi uriaşe în mările calde ale Mezozoicului. Bulzul calcaros al Vulcanului se înalţă cu aprox. 300 m faţă de formele de relief din jur şi este acoperit în bună parte de calcare golaşe, conuri de grohotiş, iar spre periferie prezintă câteva doline cu forma caracteristică de pâlnie bine conturată. Vegetaţia masivului Vulcan este predominată de făgete pure(Phyllitidi-Fagetum) sau cu diseminaţii de brad. Pe vârful stâncos vegetează exemplare sporadice de molid(Picea excelsa) şi tisă(Taxus baccata); pe versanţii abrupţi dinspre S şi SE(parţial golaşi) apar specii saxicole şi cenoze ca: Seslerietum rigidae, Festucetum glaucae.
Calitate si importanță În inventarul floristic al zonei au fost înscrise peste 435 specii, din care 18 sunt specii alpine şi montane: Aster alpinus(ochiul boului), Achillea taracetifolia(alpina), Atragene alpina, Aconitum paniculatum, Doronicum columnae, Pedicularis verticillata, Poa alpina, Rannunculus creophyllus, Saxifraga ascendens, Saxifraga aizoon, etc. Muntele Vulcan adăposteşte 11 specii dintre endemismele dacice şi carpatice, o specie care figurează pe Lista Roşie a vertebratelor din România(Capreolus capreolus) şi o specie din lista plantelor rare(Syringa josikaea).
Vulnerabilitate Enclavele situate la vestul peretelui stâncos sunt folosite de către localnici ca fâneţe sau pentru păşunat. Se practică alpinismul,partea estică a Muntelui Vulcan, în zona stâncăriilor, are trasee pitonate.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl cuprinde aria naturală protejată de interes naţional cu acelaşi nume, declarată prin Legea 5/2000.
Tip de proprietate Situaţia proprietarilor de la Muntele Vulcan: 58,36% proprietatea Statului Român - Direcţiile Silvice Hunedoara şi Alba prin Ocolul Silvic Brad-33,72% şi Ocolul Silvic Câmpeni-26,64%; 35,19% proprietatea Primăriei Buceş; 6,45% proprietăţi ale locuitorilor din satele şi cătunele comunei Buceş. Conform informaţiilor primite de la Direcţia Silvică Alba, suprafaţa din acest judeţ este solicitată în baza Legii 247/2005 de composesoratul Abrud Sat Dusu, iar documentaţia ce susţine dreptul de proprietate este depusă la Comisia Judeţeană Alba de fond funciar pentru soluţionare.
Documentație Amenajamentul silvic(O.S. Brad)

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
90.59

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 90.59 2.514.-Muntele Vulcan

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J047HD013 * 96.03

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
10.00
0
C
0
C
0
B
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
0
B
0
B
+
C
-
C
0
C
0
C
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Custode: Direcţia Silvică Deva din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva; Str. Mihai Viteazu, nr. 10 Tel. 0254225199, 219746, 224649 Fax: 0254222481, 224599 e-mail: office@silvahd.ro Persoană responsabilă: ing. Ognean Eugen
Planuri de management al sitului Custodele rezervaţiei naturale Muntele Vulcan a depus la Academia Română Regulamentul şi Planul de management al ariei naturale protejate în vederea avizării.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-70
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70