Natura2000 - Munţii Ţarcu (ROSCI0126)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0126
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Munţii Ţarcu

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.514167
Latitudine 45.295556
Suprafață (ha) 58656.60

Altitudine (m)

Minimă 396.00
Maximă 2201.00
Medie 1198.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
14.30
B
C
B
B
41.80
A
B
B
B
8.40
B
C
B
B
1.00
B
B
B
B
1.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
0.10
B
B
B
B
0.50
B
C
B
B
0.01
B
C
B
B
0.01
B
C
B
B
5.00
A
B
B
A
1.00
B
B
B
B
2.00
B
C
B
B
4.30
B
C
B
B
0.02
B
C
B
B
0.10
B
C
B
B
12.00
B
B
B
B
0.50
B
C
B
B
0.01
B
C
B
B
0.01
B
C
B
B
0.50
B
C
B
B
0.50
A
B
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1352 Canis lupus P
C
B
C
B
1361 Lynx lynx P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata C
B
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1122 Gobio uranoscopus P?
1138 Barbus meridionalis P?
1163 Cottus gobio P
C
B
C
B
2485 Eudontomyzon vladykovi P?
4123 Eudontomyzon danfordi P
B
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
2327 Himantoglossum caprinum R
B
C
B
B
4116 Tozzia carpathica R
C
C
B
B
4066 Asplenium adulterinum V
C
C
B
B
1389 Meesia longiseta V
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Pești
Alburnus alburnus R
A
Plante
1762 Arnica montana RC
A
Plante
2244 Artemisia insipida P
A
Nevertebrate
1091 Astacus astacus RC
A
Mamifere
2361 Bufo bufo P
A
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus P
A
Plante
2075 Dianthus serotinus P
A
Amfibieni
2590 Erinaceus europaeus C
A
Nevertebrate
1034 Hirudo medicinalis C
A
Reptile
1251 Lacerta trilineata P?
A
Pești
Lota lota RC
A
Amfibieni
1369 Rupicapra rupicapra R
A
Plante
1849 Ruscus aculeatus P
A
Mamifere
2351 Salamandra salamandra P
A
Amfibieni
2598 Sorex alpinus C
A
Pești
1109 Thymallus thymallus P
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Domeniul, practic nealterat şi - cu excepţia localităţii Poiana Mărului şi a câtorva cabane turistice montane - nepopulat, în suprafaţă de 58.888 ha, cuprins între 22025’ şi 23037’ longitudine estică şi între 45012’ şi 45028’ latitudine nordică, se situează în regiunea biogeografică alpină, în ecoregiunea Carpaţilor Meridionali, între 400 şi 2.190 m alt., pe versantul sudic din extremitatea vestică a sectorului occidental al Carpaţilor Meridionali.Structura geologică complicată, cu întinse suprafeţe de eroziune, cu relieful crio-nival foarte extins, cu ampla reţea hidrografică constant alimentată de-a lungul anului, concentrează şase etaje fitoclimatice (alpin, subalpin, montan de molidete, montan de amestecuri, montan-premontan de fag, gorunete). Fondul forestier (40.423 ha - 68 %, din care peste 10.016 ha păduri virgine şi cvasivirgine - 29 %) concentrează un complex de ecosisteme preponderent naturale (81 %), cu o diversitate remarcabilă şi cu o abundenţă locală de 25-78 ori mai mare faţă de media la nivel naţional. Pajiştile deţin 18.465 ha – 31 %; Stâncăriile şi lacurile de acumulare 522 ha – 1 %.
Calitate si importanță Areal prioritar pentru conservarea biodiversităţii carpatine cu o înaltă valoare a acesteia. Astfel, deşi domeniul acoperă 0,25 % din suprafaţa ţării concentrează 6 tipuri de ecosisteme naturale, respectiv de pădure, de pajişte, saxicol, acvatic, riparian şi cavernicol. Zona de rezervaţii forestiere naturale potenţiale, care ocupă doar 9.750 ha, respectiv 0,15 % din suprafaţa pădurii, totuşi, focalizează o considerabilă diversitate ecologică şi biologică. Aceasta, în curs de cercetare, e reprezentată prin: 4, respectiv 14 %, din cele 28 habitate naturale forestiere protejate de legislaţia română şi comunitară, dispuse în 5, respectiv 45 % din cele 11 etaje fitoclimatice ale României; 26 (12 %) din cele 212 tipuri de staţiune forestieră identificate în ţară 6 (12 %) din cele 50 formaţii forestiere, cu 30 (10 %) din cele 306 tipuri de pădure, la casre se adaugă alte 7 tipuri (522 ha) nemenţionate în literatură. Teritoriul, tangent rutei panono-bulgare de migraţie a păsărilor, urmată de zeci de specii este un focar de convergenţă pentru categorii reprezentative de specii endemice. O cincime, respectiv aproape 2.000 ha din suprafaţa pădurilor virgine relictare sunt constituite din arborete plurietajate cu „vârste medii” între 165 şi 185 ani, astăzi extrem de rare în ţară şi în Europa, care polarizează cea mai mare biodiversitate terestră.Teritoriul, cu o personalitate geografică distinctă datorată structurii geologice complicate, cu o suită de unităţi peisagistice alpine, subalpine şi nemorale nealterate de excepţie cu o mare forţă de seducţie, cu o amplă reţea hidrografică, constant alimentată de-a lungul anului şi cu arii întinse de păduri naturale, adăposteşte populaţii durabile de specii animale şi vegetale a căror conservare necesită, conform legii, desemnarea ariilor speciale de conservare, a ariilor de protecţie specială avifaunistică şi o protecţie strictă şi oficializarea unui parc naţional.
Vulnerabilitate Însăşi forţa de atracţie a teritoriului este una din cauzele degradării sale precipitate provocate de perpetuarea unui turism agresiv, primitiv şi necontrolat, completat prin: - extinderea instalaţiilor pasagere; - intervenţii precedate de defrişarea de culoare în pădure şi de decopertare a solului; - captarea, devierea, bararea şi acumularea cursurilor de apă, acţiuni soldate cu apariţia a trei lacuri de acumulare; - extinderea exploatărilor forestiere şi implicit a culturilor forestiere antropogene; - intensificarea utilizării iraţionale a pajiştilor; - poluarea solului şi vegetaţiei cu efecte devastatoare asupra biodiversităţii etc.
Documentație R. Moţ (Greenlight Services), M. Popa ( ICAS Braşov), P. Nechifor-Morar (Garda Naţională de Mediu), R. Jurj (Fundaţia Carpaţi), A.V. Indreica (Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere – Braşov) - Raport de cercetare privind desemnarea de situri Natura 2000 pentru constituirea unei reţele ecologice funcţionale între Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali, 2010; Ramon Jurj (Fundaţia Carpaţi) - Comunicări personale, 2010; Radu Moţ (Greenlight Services), Petru Nechifor-Morar (Garda Naţională de Mediu) - Evaluări în teren, 2010; ICAS Braşov, Distribuţia speciilor de interes cinegetic pe fonduri de vânătoare, 2009; ICAS Braşov - Studiul privind estimarea populaţiilor de carnivore mari şi pisică sălbatică din România, 2006 – 2010; Bibliografie reţele ecologice pentru carnivorele mari: V. Salvatori (2004). Mapping conservation areas for large carnivores in the Carpathian Mountains; Maanen, E. van, G. Predoiu, R. Klaver, M. Soule, M. Popa, O. Ionescu, R. Jurj, S. Negus, G. Ionescu, W. Altenburg (2006). Safeguarding the Romanian Carpathian Ecological Network. A vision for large carnivores and biodiversity in Eastern Europe. A&W ecological consultants, Veenwouden, The Nederlands. Icas Wildlife Unit, Braşov, Romania; J. Linnell, V. Salvatori & L. Boitani (2008). Guidelines for population level management plans for large carnivores in Europe. A Large Carnivore Initiative for Europe report prepared for the European Commission (contract 070501/2005/424162/MAR/B2); A. Ardeleanu, I. Mirea (2009). Modelarea GIS a unei reţele ecologice, instrument pentru dezvoltarea durabilă: ghid practic. Editura Silvică;Boşcaiu N. 1971. Flora şi vegetaţia munţilor Ţarcu, Godeanu şi Cernei. Bucureşti: Edit. Acad. Române, 494 pp. + 40 fig. + 74 tab.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J062CS023 * 0.16

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
-
B
+
A
-
A
-
B
-
A
-
B
-
B
-
B
-
B
-
A
-
B
-
A
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
B
+
B
-
B
-
B
-
B
-
B
-
B
-
A
-
B
-
B
-
B
0
B
-
A
-
A
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 02/01.03.2010, Administrator:Asociaţia Altitudine (Administrator) Arad, str. Gladiatorilor, nr. 10A, jud Arad 0256201433, fax-0256201433 altitudine@gmail.com
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-94
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-93
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-106
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-105
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70