Natura2000 - Muntioru Ursoaia (ROSCI0127)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0127
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Muntioru Ursoaia

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.670833
Latitudine 45.596667
Suprafață (ha) 159.70

Altitudine (m)

Minimă 653.00
Maximă 1216.00
Medie 961.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
40.00
A
C
B
B
40.00
A
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1361 Lynx lynx 1-2 i 2-3 i
C
A
C
C
1352 Canis lupus 2-4 i 3-4 i
C
A
C
C
1354 Ursus arctos 2-3 i 6-9 i
C
B
C
C

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
C

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1088 Cerambyx cerdo P
C
B
C
C
1087 Rosalia alpina R
C
B
C
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus 10-25 i
A
Amfibieni
2645 Cervus elaphus 10-30 i
A
Amfibieni
1363 Felis silvestris 2-10 i
A
Amfibieni
Sus scrofa 10-30 i
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 3.00
N19 - Păduri mixte 97.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl Muntioru-Ursoaia ocupă o suprafaţă de 102,6 ha, situată în bazinul superior al Pârâului Furu, afluent al Râmnicului Sărat. Habitatele forestiere specifice etajului în care se află situl : Paduri de tip Asperulo-Fagetum, Paduri de tip Luzulo-Fagetum adapostesc pe lângă numeroasele specii de floră şi faună de interes comunitar, populaţii reprezentative de carnivore mari din speciile Ursus arctos, Canis lupus şi Lynx lynx, prioritare pentru desemnarea de arii de protecţie conform Directivei Habitate 92/43/CEE. Relieful puternic fragmentat si expozitia favorabilă stabilirii unor zone de fătare si crestere a puilor pentru populaţia locală de râs dar si pentru numeroase exemplare de urs (mai ales in perioadele de hibernare) constituie elemente care dau importanţă deosebită acestui sit. In cadrul Reţelei ecologice locale de protecţie a carnivorelor mari din judeţul Vrancea, situl propus este desemnat ca Zonă de protecţie insulară cu rol de coridor ecologic (de tip stepping stone) şi se suprapune parţial peste Zona de securitate pentru carnivore mari Vrancea Sud.
Calitate si importanță Considerentele pe baza cărora a fost propus acest sit sunt: respectarea Directivelor Habitate şi Păsări ale Uniunii Europene; existenţa unor habitate forestiere compacte protejarea şi menţinerea integralităţii habitatelor de interes comunitar. Desemnarea acestui areal ca sit Natura 2000 se înscrie în procesul de organizare a unei reţele naţionale a ariilor protejate care să acopere întreaga diversitate a ecosistemelor la nivelul ţării, acesta contribuind la prezervarea unor elemente specifice spaţiului carpatic de curbură, reprezentat aici de domeniul flişului. Mentinerea integralitatii acestui sit este esenţială pentru asigurarea functionalităţii reţelei de protecţie a carnivorelor mari, datorită rolului de coridor ecologic si a zonei de reyidenţă si/sau hibernare pentru populatiile de urs, lup si râs.
Vulnerabilitate Impactul antropic este redus datorită accesibilităţii dificile a terenului, lipsei drumurilor forestiere, precum şi a măsurilor de prevenire a exploatării de parchete în zona, urmare a instituirii regimului de protecţie ca rezervaţie naturală. Un posibil impact antropic poate fi inregistrat datorită faptului că limita ariei protejate se suprapune graniţei dintre judeţele Vrancea si Buzău, ştiut fiind faptul că aceste areale sunt caracterizate de un grad mai ridicat de insecuritate.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Aria protejată Muntioru-Ursoaia este o rezervaţie de tip complex, inclusiv faunistic, din categoria IV IUCN. Aria protejată a fost inclusă în Hotărârea Consiliului Judeţean 12/1992 cu o suprafaţă de 708,2 ha, însă, fără nici o explicaţie nu a mai fost menţionată in Legea 5/2000. În 2004 a fost încheiată o convenţie între Direcţia Silvică Focşani, ICAS Bucureşti şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea, prin care aria protejată Muntioru-Ursoaia a fost restabilită pe o suprafaţă de 102,6 ha, din cadrul terenului Ocolului Silvic Dumitreşti, UP II, unităţile de amenajare 7B,8BC, 9,10B. Derularea proiectului “Conservarea in-situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea” de către Agenţia pentru Protectie a Mediului Vrancea în colaborare cu o serie de instituţii locale şi Centrul de Cercetare a Mediului si Efectuare a Studiilor de Impact din Universitatea Bucureşti, finanţat de Uniunea Europeană prin programul LIFE Nature, a contribuit la înfiinţarea Reţelei ecologice locale pentru carnivorele mari din judetul Vrancea, in cadrul careia situl propus este desemnat ca Zonă de protecţie insulară cu rol de coridor ecologic (de tip stepping stone).
Tip de proprietate Intreaga suprafată a sitului se află in proprietatea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva
Documentație 1.Raport „Inventarierea habitatelor din punct de vedere al favorabilităţii pentru speciile de carnivore mari” - LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea 2. raport „Analiza GAP a sistemului de arii protejate raportat la distribuţia speciilor de carnivore mari”- LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea 3. Raport de telemetrie pentru activitatea de monitorizare a carnivorelor mari- LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea 4. Studiul de fundamentare ştiinţifică pentru obţinerea statutului de arie protejată, APM Vrancea, 2003

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
60.00
0
C
20.00
0
C
90.00
-
C
1.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
20.00
-
A
100.00
0
B
70.00
0
B
5.00
-
C
95.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Terenul este administrat de OS Dumitreşti (DS Vrancea)
Planuri de management al sitului In prezent pentru situl propus nu există un plan de management unitar, dar in conformitate cu prevederile proiectului LIFE05NAT/RO/000170:”Intarirea sistemului de protectie a carnivorelor mari din judetul Vrancea”, finanţat de Comisia Europeană, Agenţia pentru Protecţia Mediului are obligaţia elaborării planurilor de management pentru toate ariile protejate incluse in reţeaua locală de protecţie a carnivorelor mari si in reţeaua Natura 2000. Situl propus face parte din Reţeaua ecologică locală de protecţie a carnivorelor mari, (definită in cadrul proiectului LIFE02NAT/RO8576 Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea.) si urmareste protecţia şi conservarea habitaterlor naturale si a speciilor de carnivore mari.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-90
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70