Natura2000 - Nordul Gorjului de Est (ROSCI0128)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0128
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Nordul Gorjului de Est

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.622778
Latitudine 45.254722
Suprafață (ha) 49159.60

Altitudine (m)

Minimă 348.00
Maximă 2314.00
Medie 1086.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
4.00
96.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
0.10
B
C
A
A
1.00
B
C
B
B
1.00
A
C
A
A
2.00
B
C
B
B
1.00
A
C
A
A
0.05
C
C
B
B
0.10
C
C
B
B
0.50
B
C
B
B
10.00
B
B
B
B
0.00
A
B
A
A
0.01
B
B
B
A
0.00
B
B
B
B
3.50
B
B
B
B
7.00
B
B
B
B
2.50
A
B
A
A
0.60
B
B
B
B
0.10
A
B
A
A
0.20
A
B
A
A
1.00
B
C
B
B
0.01
B
C
B
B
55.00
A
B
A
A
0.50
B
C
B
B
1.00
B
A
B
B
4.40
A
C
A
A
0.00
C
C
A
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1352 Canis lupus P
C
B
C
B
1361 Lynx lynx V
C
B
C
B
1310 Miniopterus schreibersi RC
C
B
C
B
1323 Myotis bechsteini P
B
B
C
B
1307 Myotis blythii RC
C
B
C
B
1321 Myotis emarginatus R
C
B
C
B
1355 Lutra lutra R
C
B
C
B
1324 Myotis myotis P
C
B
C
B
1304 Rhinolophus ferrumequinum C
B
B
C
B
1303 Rhinolophus hipposideros P
A
B
C
B
1354 Ursus arctos P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
1166 Triturus cristatus R
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1138 Barbus meridionalis C
C
B
C
B
2484 Eudontomyzon mariae P?
1122 Gobio uranoscopus P P
C
B
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1078 Callimorpha quadripunctaria RC
B
B
C
B
1083 Lucanus cervus P
B
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4070 Campanula serrata C
C
C
B
B
4097 Iris aphylla ssp. hungarica R
B
C
B
B
2093 Pulsatilla grandis R
B
C
B
B
4116 Tozzia carpathica V
C
C
B
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Semnificativa este prezenta relictului glaciar Pinus Cembra sub forma de exemplare izolate sau in grupuri compacte, alaturi de monumente ale naturii cum sunt floarea de colt si gentiana. Elementele de fauna sunt caracteristice pentru munti impaduriti, aici gasindu-si linistea ursul, lupul si numeroase exemplare magnifice de ras. Pe langa bogatul tezaur de specii animale si vegetale, unele endemice sau relicte, zona se impune si prin peisajul sau pitoresc deosebit, cu vai salbatice si chei abrupte. ICAS - Stoiculescu C (cu unele adaptări): Teritoriul, lipsit de localităţi - cu excepţia celor dispuse de-a lungul limitei sudice şi a staţiunii Rânca (1.600 m), amplasat într-un vast amfiteatru natural aproape nealterat, cu un ecart altitudinal de 2.319 m dezvoltat pe o distanţă transversală de sub 25 km, se situează în regiunea biogeografică alpină, în ecoregiunea Carpaţilor Meridionali pe versantul sudic al sectorului de vest al acestora, între interfluviul Olteţ-Cerena, la răsărit şi Parcul Naţional Defileul Jiului la apus şi între cumpăna apelor, la nord şi drumul submontan Apa Neagră - Bumbeşti - Racoviţa, la sud. Principalele categorii funciare sunt reprezentate de păduri, pajişti, stâncării, abrupturi, chei şi poieni. O suprafaţă însemnată este reprezentată de pădurile virgine. Poziţia în SV arcului carpatic, cu influenţe climatice submediteraneene, larga extensiune a calcarelor, expoziţia preponderent sudică, corelate cu marea amplitudine altitudinală şi fragmentarea accentuată a reliefului, au determinat un specific aparte al covorului vegetal şi al lumii animale, aici înregistrându-se o interferenţă complexă între elementele sudice cu caracter relativ xeroterm (care urcă la unele dintre cele mai mari altitudini din ţară, de ex. liliacul la 1400 m, scumpia la 1250 m) şi elementele arcto-alpine, care coboară destul de mult pe înălţimile afectate de efectul de culme.
Calitate si importanță Situl se intinde pe o suprafata mare a muntilor Parang fiind situat in regiunea alpina cu o mare bogatie de elemente floristice si faunistice. Importanta acestui SCI consta si in padurile seculare de fag, in care se intalnesc specii lemnoase de carpen, mesteacan, soc rosu etc. Se remarca impactul peisagistic deosebit de impresionant.Remarcam de asemenea prezenta ferigilor: Pteridium aquillinum , Phyllitis scolopendrium, alaturi de plante cu flori: vinarita-Asperula odorata, coltisorul -Dentaria bulbifera etc. Pajistile alpine sunt bine reprezentate prin speciile : Nardus stricta, Festuca suspina, uneori aceste pajisti sunt intrerupte de amestecul : Rhododendron kotshyi si Pinus mughus. Importanta si prezenta este si Floarea de colt- Leontopodium alpinum -simbol al ocrotirii cadrului natural.
Vulnerabilitate Activitati antropice:pasunatul, turismul necontrolat, constructii sat vacanta, braconaj, pescuit, exploatari masa lemnoasa.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Cuprinde arii naturale protejate declarate prin Legea 5/2000 printre care amintim Cheile Olteţului, Peştera Polovragi, Pădurea Polovragi şi Peştera Muierilor.
Tip de proprietate Proprietatea este in majoritate de stat, cu schimbarea procentului in favoarea proprietatii de tip privat, ca urmare a solicitarilor existente.
Documentație Pajiştile Permanente din Nordul Olteniei - Gheorghe Gămăneci-2001. Lucrările lui R.Jeannel şi E.Racoviţă-1929. Alexandru Vlahuţa - România pitorească-1901. Comori ale Naturii Gorjene - Ion Lăceanu şi Ilie Huică-1982.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.18
0.05
0.00
0.33

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J072VL024 * 0.00
J047HD001 * 0.14
J071GJ032 * 17.93

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 58/24.02.2010, Administrator:SC Butterfly Effect SRL Craiova, str Vasile Conta, nr 1, bl U5, sc 1, ap 50, jud Dolj 0728 115565
Planuri de management al sitului Până în prezent există planuri de management pentru ariile naturale protejate cuprinse în acest sit: Peştera Muierii, Pădurea Polovragi, Peştera Polovragi şi Cheile Olteţului.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-96
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-108
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-107
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70