Natura2000 - Nordul Gorjului de Vest (ROSCI0129)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0129
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Nordul Gorjului de Vest

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.078889
Latitudine 45.151389
Suprafață (ha) 86958.00

Altitudine (m)

Minimă 192.00
Maximă 1940.00
Medie 835.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
0.05
B
C
A
A
0.50
B
C
B
B
0.50
A
C
A
A
1.00
B
C
B
B
0.05
A
C
A
A
0.02
B
C
B
B
0.05
B
C
B
B
0.50
B
C
B
B
5.00
B
B
B
B
0.00
A
C
A
A
0.01
B
C
B
B
0.00
B
B
B
B
3.60
B
B
B
B
4.00
B
B
B
B
1.30
A
C
A
A
0.60
B
C
B
B
0.10
A
C
A
A
0.20
A
B
A
A
2.00
B
B
B
B
0.01
B
C
B
B
30.00
A
A
A
A
0.25
B
C
B
B
1.00
B
A
B
B
2.00
A
C
A
A

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1352 Canis lupus P
C
B
C
B
1361 Lynx lynx R
C
B
C
B
1310 Miniopterus schreibersi V
C
B
C
B
1307 Myotis blythii RC
C
B
C
B
1305 Rhinolophus euryale V
C
B
B
B
1304 Rhinolophus ferrumequinum P R
C
B
C
B
1303 Rhinolophus hipposideros P R
C
B
C
B
1354 Ursus arctos P
C
B
C
B
1355 Lutra lutra V
C
B
C
B
1316 Myotis capaccinii R
B
B
B
B
1321 Myotis emarginatus P
B
B
C
B
1324 Myotis myotis P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1138 Barbus meridionalis R
C
B
C
B
1122 Gobio uranoscopus V
C
B
C
B
1163 Cottus gobio P P
C
C
C

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4030 Colias myrmidone P
B
B
C
B
4036 Leptidea morsei R
B
B
C
B
1078 Callimorpha quadripunctaria P
C
B
C
B
1088 Cerambyx cerdo P
C
B
C
B
1083 Lucanus cervus P
C
B
C
B
1060 Lycaena dispar P
C
B
C
B
1037 Ophiogomphus cecilia P
B
B
C
B
1084 Osmoderma eremita P
A
B
C
B
1087 Rosalia alpina R
C
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4066 Asplenium adulterinum R
C
C
B
B
4070 Campanula serrata C
C
C
B
B
4097 Iris aphylla ssp. hungarica R
B
C
B
B
2093 Pulsatilla grandis R
B
C
B
B
4116 Tozzia carpathica R
C
C
B
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Nordul Gorjului de Vest este constituit dintr-o fasie subcarpatica cu doua aliniamente de dealuri alternand cu depresiuni si dintr-o rama montana a carei morfologie este mult mai impunatoare si complexa. Desi sunt unitati naturale distincte ele se completeaza intr-o armonie perfecta la care contribuie toate componentele naturale precum si asezarile omenisti cu specificul lor economic si etnografic. ICAS - Stoiculescu C (cu unele adaptări): Teritoriul, lipsit de localităţi - cu excepţia celor dispuse de-a lungul limitei sudice, amplasat într-un vast amfiteatru natural aproape nealterat, se situează în regiunea biogeografică alpină, în ecoregiunea Carpaţilor Meridionali, pe versantul sudic al sectorului de vest al acestora, între graniţa cu Parcul National Defileul Jiului la răsărit şi Culmea Cernei, la apus şi între cumpăna apelor, la Nord şi drumul submontan Apa Neagră - Bumbeşti - Racoviţa, la Sud. Principalele categorii funciare sunt reprezentate de păduri, cu zone întinse virgine şi cvasivirgine, pajişti, stâncării, abrupturi, chei şi poieni. Poziţia în SV arcului carpatic, cu influenţe climatice submediteraneene, larga extensiune a calcarelor, expoziţia preponderent sudică, corelate cu marea amplitudine altitudinală şi fragmentarea accentuată a reliefului, au determinat un specific aparte al covorului vegetal şi al lumii animale, aici înregistrându-se o interferenţă complexă între elementele sudice cu caracter relativ xeroterm (care urcă la unele dintre cele mai mari altitudini din ţară, de ex. liliacul la 1400 m, scumpia la 1250 m) şi elementele arcto-alpine, care coboară destul de mult pe înălţimile afectate de efectul de culme. Prin valorile altitudinale extreme şi prin ecartul altitudinal amintit, domeniul deţine recordul absolut în raport cu toate celelalte arii naturale protejate existente şi potenţiale din ţară şi probabil şi din Europa, cel puţin în banda latitudinală mediană.
Calitate si importanță Situl se întinde pe suprafaţă mare, cuprinzând mare parte din munţii Vâlcan si o parte mică din Godeanu. Situat în regiunea alpină cu o mare bogăţie de elemente floristice şi faunistice. Datorită condiţiilor fizico-geografice situl cuprinde un numar mare de ecosisteme prezente toate zonele alpine şi subalpine. În hornurile stâncariilor de calcar se dezvoltă plante de talie mare, printre care specii de Trollius uropaeus şi Lilium martagom, pe stâncile din zona Muntelui Oslea fiind prezentă floarea de colţ -Leontopodium alpinum şi salcia pitica - Salix retusa, alături de garofiţa albă - Dianthus spiculifolius şi clopoţeii de munte - edraiathus graminifolius. Importanţa ştintifică deosebită se datorează existenţei alunului turcesc, element sudic cu caracter relict, aflat în arboretul de la Tismana la limita nordica a arealului său european. Este de remarcat prezenţa sa atât în asociaţia forestieră, cu elemente sudice în pătura erbacee, cât şi în tufărişurile de liliac cu scumpie de tip carpato-balcanic. Prezenţa speciilor Ruscus aculeatus şi Dictamnus albus măresc valoarea ştiinţifică şi peisagistică a zonei. Aici îşi găsesc habitatul propice 3 specii din carnivorele mari protejate în întreaga Europă (urs, lup, râs), precum şi alte specii de mamifere şi păsări de asemenea protejate prin legislaţia internaţională. ICAS - Stoiculescu C (comentariul realizat pentru Nordul Gorjului): Cercetările româno-germane (Stoiculescu, 2005) relevă apartenenţa sitului la puţinele teritorii cu o valoare foarte înaltă a biodiversităţii. Astfel, cu toate că ocupă sub 0,64 % din suprafaţa ţării, focalizează o considerabilă diversitate ecologică şi biologică. Aceasta, în curs de cercetare, e reprezentată prin: 6 tipuri de ecosisteme (de pădure, de pajişte, saxicol, acvatic, riparian şi cavernicol); 17, respectiv 18 %, din cele 92 habitate naturale protejate de legislaţia română şi comunitară, din care 6, respectiv 23 %, din cele protejate, 12, respectiv 43 %, din cele 28 habitate naturale forestiere protejate de aceiaşi legislaţie, din care 3, respectiv 50 %, din cele 6 prioritar protejate, dispuse în 8 din cele 11 etaje bioclimatice ale României; 28 unităţi edafice forestiere grupate în 9 tipuri de sol şi 6 clase de soluri; 62 din cele 212 tipuri de staţiune forestieră identificate în ţară 22 din cele 50 formaţii forestiere, cu 84 din cele 306 tipuri de pădure ; 1.758 specii, din care: 703 specii animale (mamifere – 45, păsări – 139, reptile – 23, amfibieni – 14, peşti – 11, nevertebrate – 471); 808 specii vegetale (spermatofite - 679, pteridofite –19, briofite 110) şi 247 specii de fungi şi licheni (fungi – 234, licheni - 13). Din acestea, 242 specii (14 %) sunt protejate prin legi române şi comunitare, din care: 193 specii animale (mamifere – 19, păsări – 132, reptile – 14, amfibieni – 11, peşti – 3, nevertebrate - 14) şi 49 specii vegetale (spermatofite); 3 specii noi pentru România (coleopterele Metaclisa aurea, Eubrachium hispidulum şi Protaetia angustata); 20 specii de coleoptere relicte ale pădurii virgine; 11 taxoni endemici, din care 3 animali (reptile – 1, peşti – 1, nevertebrate 1) şi 8 vegetali (spermatofite); 4 taxoni vegetali (spermatofite) subendemici; 27 specii vegetale (spermatofite) foarte rare. Din totalul speciilor provizoriu inventariate, 50 se încadrează în Anexa 3 din Legea nr. 462/2001 Specii de plante şi animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică, alte 104 specii se încadrează în Anexa 4 Specii de animale şi plante care necesită o protecţie strictă, iar alte 21 specii în Anaxa 5 Specii de plante şi animale de interes comunitar ale căror prelevare din natură şi exploatare fac obiectul măsurilor de management.
Vulnerabilitate Traficul auto, turism necontrolat, exploatare resurse naturale, pasunatul, turismul necontrolat, constructii, braconaj, pescuit si exploatare masa lemnoasa. ICAS - Stoiculescu C (cu unele adaptari): Inclinările preponderente ale versanţilor, inclusiv din fondul forestier, depăşesc 31 grade şi demonstrează marea vulnerabilitate la eroziune, doborâturi de vânt şi alunecări de teren. Ca elemente de presiune antropică se remarcă şoselele, care au pătruns pe multe din văile montane (Runcu-Câmpu lui Neag), exploatarea lemnului, braconajul, păşunatul în golul de munte şi la poalele munţilor, exploatările de calcar (mai ales din bazinul Şuşiţei Seci, pentru combinatul de la Bârseşti) care au lăsat urme adânci în trupul muntelui. Modificări s-au produs şi prin amenajările hidroenergetice (complexul Cerna-Motru-Tismana-Bistriţa).
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Cuprinde arii naturale protejate declarate prin Legea 5/2000.
Tip de proprietate Proprietatea este preponderent de stat, cu menţuinea că ponderea proprietăţii private este în creştere rapidă datorită retrocedărilor de terenuri către foştii proprietari.
Documentație Pajiştile Permanente din Nordul Olteniei, autor Gheorghe Gămăneci-2001. Comori ale naturii gorjene, autor Huică Ilie şi Ion Lăceanu.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
C
0
B
+
C
-
C
+
C
0
C
-
C
0
C
-
C
-
C
0
C
0
C
-
C
0
C
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
C
0
C
0
C
+
C
0
C
-
C
0
C
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 03/01.03.2010, Administrator:Camera de Comerţ şi Industrie România-Japonia (Administrator) Bucureşti, str. Maior Giurescu, nr 2, ap 1 0722601208 office@ccirj.ro, mihaiprundianu@yahoo.com
Planuri de management al sitului Zona cuprinde propunerile de situri Valea Sohodolului, Şuşiţa Verde, Tismana, Muntele Oslea, Peştera Fuşteica. Pînă în prezent există planuri de management doar pentru urmatoarele arii naturale protejate cuprinse în propunerea de sit Natura 2000: Cotul cu aluni, rezervaţia botanică Cioclovina, Pădurea Tismana -Pocruia, Cornetul Pocruiei, Piatra Boroştenilor şi Izbucul Jaleşului.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-107
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-106
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-118
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70