Natura2000 - Oituz - Ojdula (ROSCI0130)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0130
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Oituz - Ojdula

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.402222
Latitudine 46.033611
Suprafață (ha) 15319.00

Altitudine (m)

Minimă 582.00
Maximă 1508.00
Medie 985.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
23.90
B
C
B
B
0.40
D
7.50
C
C
B
B
0.10
D
48.40
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1354 Ursus arctos 75-95 i
C
B
C
B
1352 Canis lupus 20-30 i
C
B
C
B
1361 Lynx lynx 18-22 i
C
B
C
B
1303 Rhinolophus hipposideros P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl este localizat la limita judeţului Covasna cu judeţele Bacău şi Vrancea. Este situat în bazinul superior al râului Oituz şi cuprinde şi fondul forestier situat în aria administrativă a comunei Ojdula. Relieful este caracteristic zonelor de munte, cu energie de relief medie-ridicată. Situl este acoperit în proporţie de 90% cu pădure, restul de 10% fiind compus din păşuni alpine, fâneţe şi păşuni împădurite.
Calitate si importanță Populaţiile de urs,lup şi râs sunt bine reprezentate pe întreg situl. Fondul forestier precum şi enclavele existente în interiorul acestuia asigură condiţii optime pentru carnivore.
Vulnerabilitate Circa 50% din suprafaţa sitului este vulnerabilă datorită exploatărilor forestiere. În multe cazuri s-a adoptat ca soluţie regenerarea artificială şi nu cea naturală a pădurii. Acest aspect este relevat de numărul ridicat al arboretelor artificiale de molid, de pe teritoriul sitului. Păşunatul nu are influenţe semnificative.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) În zonă nu sunt suprafeţe constituite ca arii protejate. Există arborete desemnate ca rezervaţii de sămânţă, de către ICAS.
Tip de proprietate Marea majoritate a fondului forestier se află în proprietatea Primăriei Breţcu, Primăriei Tg. Secuiesc, Composesoratelor Laroş Ojdula, Hilib,Breţcu, Hătuica, Mărtănuş, Asociaţia Kosta Breţcu şi a persoanelor fizice din comunele învecinate.
Documentație La data completării fişei nu au fost disponibile documentaţii ştiinţifice. Completarea formularului s-a făcut pe baza amenajamentelor silvice şi a evaluărilor realizate de gestionarii fondurilor cinegetice incluse în sit. Lucrări nepublicate cu caracter oficial> Ocolul Silvic Breţcu – Amenajament silvic UP I Ojdula; Ocolul Silvic Breţcu – Amenajament silvic UP IV Calaslău; Ocolul Silvic Breţcu – Amenajament silvic UP V Oituz; Ocolul Silvic Breţcu – Amenajament silvic UP VI Ojdula;

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.09

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.09 V.7.-Putna - Vrancea

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J04ACV006 * 33.48

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
10.00
-
A
20.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 29/22.02.2010, Administrator:OS privat Bretcu Bretcu, nr. 5, jud Covasna
Planuri de management al sitului La data completării formularului standard situl nu avea un manager (administrator sau custode). În prezent custodele sitului este Ocolul Silvic Privat Breţcu, tel. 0267-368310, ospbretcu@yahoo.com. Administratori de fond forestier: Ocolul Silvic Privat Breţcu, Ocolul Silvic Breţcu. Administratori fonduri cinegetice: Direcţia Silvică Covasna, Asociaţia Club Romsilva

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-65
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-77
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70