Natura2000 - Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu (ROSCI0132)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0132
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.324444
Latitudine 45.682778
Suprafață (ha) 2826.10

Altitudine (m)

Minimă 314.00
Maximă 568.00
Medie 416.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
66.00
25.00
9.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
0.00
C
C
C
C
2.00
C
C
C
C

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1355 Lutra lutra P
C
B
C
B
1337 Castor fiber 40-60 i C C
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1134 Rhodeus sericeus amarus RC
C
B
C
B
2522 Pelecus cultratus R
C
B
C
C
1138 Barbus meridionalis C
C
B
C
B
1149 Cobitis taenia C
C
B
C
B
1146 Sabanejewia aurata C
C
B
C
B
2511 Gobio kessleri P?
1160 Zingel streber P?
1159 Zingel zingel P?
1130 Aspius aspius P
C
C
C
C
1122 Gobio uranoscopus P P
C
C
C
C

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1032 Unio crassus P
A
C
C
B
4057 Chilostoma banaticum C
A
B
A
B
4056 Anisus vorticulus R
D
1037 Ophiogomphus cecilia P
B
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Pești
2500 Alburnoides bipunctatus C
C
Pești
Alburnus alburnus RC
C
Pești
Barbatula barbatula RC
A
Pești
Barbus barbus C
A
Pești
Esox reichertii C
C
Pești
Perca fluviatilis C
A
Pești
Rutilus rutilus V
C
Pești
Tinca tinca R
C
Pești
Vimba vimba R
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Pe o suprafață cuprinzând 2054 ha., sit extins mai mult pe lungime decăt prin suprafața acoperită efectiv, aceasta fiind descrisă de cursurile râurilor care dau numele acestuia, aici se regasesc un număr de 7 tipuri diferite de habitat (Râuri, lacuri; Mlaştini, turbării; Culturi (teren arabil); Păşuni; Alte terenuri arabile; Păduri de foioase; Habitate de păduri (păduri în tranziţie)) dar și o bogată ihtiofaună protejată la nivel național și european.
Calitate si importanță Zona importanta pentru conservarea speciilor Unio crassus, Chilostoma banaticum, Rhodeus sericeus. Desi aria reflecta efectele impactului antropic indelungat, manifestat in deceniile 7 - 9 ale sec. XX, exista inca unele zone umede care si-au pastrat aspectul si comunitatile remanente, fargamente ale structurilor originare. Numerose populatii au fost izolate in aceste arii, relativ izolate, formand intr-un sens restrictiv metapopulatii si metacomunitati. Desi de dimensiuni mici, sunt surse potentiale de regenerare si martori ai diversitatii specifice de odinioara, reprezentative pentru flora, fauna si peisajul ardelenesc.
Vulnerabilitate Constructiile hidrotehnice (in special indiguirile) sunt principala cauza a degradarii/pierderii habitatelor acvatice caracteristice. Alte categorii de impact antropic la care zona este vulnerabila sunt: descari - distrugerea zonelor umede, poluarea, defrisarile, agricultura intensiva.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl de importanţă comunitară Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, a fost propus de O.N.G Coaliţia Natura 2000. Desemnarea sitului s-a realizat pe criterii ştiinţifice: număr mare de indivizi din speciile de interes comunitar; indivizi sănătoşi ale speciilor de interes comunitar; date ştiinţifice istorice asupra prezenţei în arealul de interes a acestor specii de peste 100 de ani; habitate naturale tipice/bune sub aspect calitativ;
Tip de proprietate Proprietare de stat – luciul apei, proprietate privată;
Documentație 1. Curtean, A., Sîrbu, I., Drăgulescu, C., Bănăduc, D., 1999 - Impactul antropic asupra biodiversităţii zonelor umede din bazinul superior şi mijlociu al Oltului. Edit. Univ. „Lucian Blaga”,Sibiu, p. 1 – 103; 2. Gheoca, V., 2002 - Aspecte ale taxonomiei şi distribuţiei helicidelor din Depresiunea Făgăraşului. Acta oecologica, Univ. Lucian Blaga, Sibiu, IX (1-2), 25-39; 3. Gheoca V., 2004 - Contribuţii la studiul taxonomic, ecologic şi genetic al helicidelor (Mollusca, Gastropoda) din Depresiunile Sibiului şi Făgăraşului. Teză de doctorat. Univ. Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca; 4. Grossu, Al.V., 1955 - Fauna Republicii Populare Române, Mollusca vol III, Gastropoda Pulmonata, Edit. Academiei R. P. R., Bucureşti; 5. Grossu, Al.V., 1983 - Gastropoda Romaniae. 4, Ed. Litera, Bucureşti; 6. Grossu, A.V., 1987 - Gastropoda Romaniae, 2; Subclasa Pulmonata, I. Ordo Basommatophora, II. Ordo Stylommatophora (Suprafamiliile Succinacea, Cochlicopacea, Pupillacea), Ed. Litera, Bucureşti; 7. Grossu, A. V., 1993 - The catalogue of the molluscs from Romania. Trav. Mus. natl. Hist. nat.\"Grigore Antipa\", 33, Bucureşti, 291 – 366; 8. Grossu, A. V., 1993 - Gasteropodele din Romania, Compendiu. Bucureşti; 9. Grossu, A. V., 1999 - A scientifical collection of Romanian molluscs (shells only) - Prof. dr. A. V. Grossu, donation to “Grigore Antipa” National Museum of Natural History from Bucharest.Trav. Mus. natl. Hist. nat. “Grigore Antipa”, XLI, 7 – 35; 9. Sîrbu, I., Sárkány-Kiss, A., Petrescu, M., Lazãr, B., Buian, G., 1999 - Contributions to the knowledge of the freshwater molluskfauna from the upper and middle basin of the Olt River (Romania). Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research, 1, p. 111 –122; 10. Sîrbu, I., 2001 - Human impact effects on the freshwater mollusc fauna from Transylvania and Banat (Romania). World Congress of Malacology - Vienna, Austria (Abstract), 329; 11. Sîrbu, I., 2005 - Aspects concerning the distribution and ecology of the freshwater molluscs from the Romanian Inner Carpathian Basin. Heldia, Munchen, 6 (3-4), 133-152; 12. UNEP-WCMC – UNEP-WCMC Species Database: CITES-Listed Species – On the World Wide Web : http://www.unep-wcmc.org; Caracteristici: situl este situat în arealul geografic de confluenţă a râurilor Olt, Cibin şi Hârtiaciu, aproximativ în centrul României. Aria conservă următoarelor specii (din Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE): Barbus meridionalis (moioagă), Cobitis taenia (zvârlugă), Gobio kessleri (porcuşor de nisip), Pelecus cultratus (sabiţă), Rhodeus sericeus (boarţă), Sabanejewia aurata (dunăriţă), Zingel streber (fusar), Zingel zingel (pietrar) - dintre vertebrate, Chilstoma banaticum şi Unio crassus - dintre nevertebrate. Impactul atropic actual se situează în limitele de toleranţă ale speciilor interes conservativ comunitar; este o zonă de interfaţă hidrografică foarte importantă cu o poziţie geografică favorabilă relaţiilor intraspecifice continue ale speciilor de interes comunitar pentru sectoare lotice diferite geografic; rolul speciilor de interes conservativ comunitar de specii umbrelă pentru bogată biodiversitate locală (peste 400 de specii). Management: situl nu a fost preluat în custodie în urma celor două sesiuni de atribuire, organizate de Ministerul Mediului şi Pădurilor.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
-
B
0.00
-
A
0.00
-
B
0.00
-
A
0.00
-
A
0.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
-
B
0.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-73
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-74
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-75
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-85
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70