Natura2000 - Pădurea Bădeana (ROSCI0133)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0133
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Bădeana

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.571667
Latitudine 46.157222
Suprafață (ha) 60.60

Altitudine (m)

Minimă 103.00
Maximă 197.00
Medie 172.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
90.00
B
C
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Acer campestre P
D
Plante
Acer tataricum C
D
Plante
Aristolochia clematitis C
D
Plante
Asparagus tenuifolius C
D
Plante
Bromus sterilis C
D
Plante
Buglossoides purpurocaerulea P
D
Plante
Campanula sibirica P
D
Plante
Cephalaria uralensis P
B
Plante
Dianthus membranaceus R
D
Plante
Euonymus europaeus R
B
Plante
Iris pumila P
D
Plante
Ligustrum vulgare C
D
Plante
Muscari neglectum R
D
Plante
Prunus spinosa C
D
Plante
Pyrus pyraster C
D
Plante
Quercus dalechampii C
D
Plante
Quercus frainetto C
D
Plante
Quercus pedunculiflora C
D
Plante
Quercus pubescens R
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Padurea Badeana prezinta un relief putin framantat, cu pante domoale (5 - 15◦) si expozitie predominant NE. Altitudinea oscileaza intre 140 -175 m. Climatul este temperat continental, de nuanţă excesivă, încadrându-se în provincia climatică Dfbx cu veri călduroase şi secetoase cu indici De Martone între 23-30 şi ierni umede şi foarte reci. Solul este cernoziom cambic cu grade diferite de eroziune şi lenticular se găseşte sol argiloiluvial şi cenusiu de pădure. Aceste condiţii climatice şi pedogenetice favorizează evident structura xerică a acestei păduri. În structura arboretului predomină stejarul pufos (Quercus pubescens), diverşi goruni (Quercus petraea, Q.virgiliana, Q.dalechampii ), stejarul brumariu (Q. pedunculiflora), garniţa (Quercus frainetto), arţarul tătărăsc (Acer tataricum), mojdreanul (Fraxinus ornus). Dintre elementele continentale amintim doar speciile: Adonis vernalis (ruscuţa de primavara), Amygdalus nana (migdal pitic), Campanula sibirica (clopoţei), Cephalaria uralensis (sipica). Stratul arbustilor, puternic dezvoltat compus in special de Prunus spinosa si Crataegus monogyna. În general, aceste păduri sunt într-un stadiu avansat de degradare, slab productive şi continuu înlocuite cu salcâm.
Calitate si importanță Padurea Badeana prezinta un climat temperat continental, de nuanta excesiva, cu veri calduroase si secetoase si ierni umede si foarte reci. Solul este cernoziom cambic cu grade diferite de eroziune si lenticular se gaseste sol argoloiluvial si cenusiu de padure. Conditiile climatice favorizeaza structura xerica, specifica acestei paduri. Padurea Badeana este o padure naturala, tipica de silvostepa, in care predomina stejarul pufos (Quercuspubescens), stejarul brumariu (Quercus pendunculiflora), etc.
Vulnerabilitate Padurea Badeana prezinta o stare buna de conservare, fiind declarata rezervatie naturala inca din anul 1973.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Padurea Badeana a fost declarata rezervatie naturala in anul 1973 prin Decizia nr. 220 a Comitetului executiv al Consiliului Popular Judetean Vaslui si prin Decizia nr. 129/14.10.1994 a Consiliului Judetean Vaslui. Suprafata initiala a rezervatiei a fost de 126.7 ha, iar in prezent este de 58.6 ha. Administratorul unic al rezervatiei Badeana este Directia Silvica Vaslui - Ocolul Silvic Barlad. Aceasta rezervatie este inclusa si in Anexa I a Legii nr. 5/2000, la pozitia 2777.
Tip de proprietate Proprietatea statului.
Documentație prof. Dr. Ion Iordache, Studiul complex al ariilor protejate din Moldova si a situatiei lor actuale, 1997.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
73.92

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 73.92 2.777.-Padurea Badeana

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J056VS006 * 96.44

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
+
C
5.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
20.00
0
C
15.00
0
C
10.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Directia Silvica Vaslui - Ocolul Silvic Barlad.
Planuri de management al sitului Planul de management a fost realizat de catre Directia Silvica Vaslui - Ocolul Silvic Barlad.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-68
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70