Natura2000 - Pădurea Bârnova - Repedea (ROSCI0135)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0135
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Bârnova - Repedea

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.647222
Latitudine 47.024167
Suprafață (ha) 12216.00

Altitudine (m)

Minimă 103.00
Maximă 419.00
Medie 299.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
33.00
B
C
B
B
55.00
A
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1307 Myotis blythii P
C
B
C
B
1323 Myotis bechsteini <17 i
C
B
A
B
1324 Myotis myotis C
C
B
A
C
1335 Spermophilus citellus RC
C
B
C
B
1308 Barbastella barbastellus V
D

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1087 Rosalia alpina V
D
1089 Morimus funereus P
C
C
C
B
1088 Cerambyx cerdo P
C
B
C
B
1083 Lucanus cervus C
C
B
C
B
4014 Carabus variolosus RC
B
B
C
B
4011 Bolbelasmus unicornis R
C
B
C
B
4026 Rhysodes sulcatus V
A
B
C
B
1078 Callimorpha quadripunctaria RC
B
B
C
B
4035 Gortyna borelii lunata R
B
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1902 Cypripedium calceolus R
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Reptile
2432 Anguis fragilis V
C
Mamifere
1203 Hyla arborea R
C
Reptile
1261 Lacerta agilis RC
C
Reptile
1263 Lacerta viridis RC
C
Amfibieni
1320 Myotis brandtii R
C
Amfibieni
1314 Myotis daubentonii RC
C
Amfibieni
1330 Myotis mystacinus RC
C
Amfibieni
1322 Myotis nattereri RC
C
Amfibieni
1312 Nyctalus noctula C
C
Amfibieni
1317 Pipistrellus nathusii RC
C
Amfibieni
1309 Pipistrellus pipistrellus C
C
Amfibieni
1326 Plecotus auritus RC
C
Amfibieni
1329 Plecotus austriacus RC
C
Reptile
2473 Vipera berus P
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl este reprezentat în cea mai mare parte de păduri de foioase - păduri dacice de fag (aproximativ 70%)şi păduri dacice de stejar şi carpen (aproximativ 20%), cu o deosebită valoare ştiinţifică şi peisagistică, unde îşi găsesc habitat cca. 116 specii de păsări rare, vulnerabile sau periclitate, 1 specie de plantă şi 4 specii de mamifere mici de importantă comunitară, precum şi alte specii de plante şi animale enumerate în diferite convenţii internaţionale şi liste roşii.
Calitate si importanță Situl este important atât din punct de vedere avifaunistic, cat şi pentru habitate şi specii de importanţă comunitară. Specii: Cypripedium calceolus (papucul doamnei)- specie de orhidee; 4 specii de microchiroptere - Myotis bechsteini, Myotis blythii, Myotis myotis, Barbastella barbastellus.
Vulnerabilitate Vulnerabilitatea sitului este dată de influenţele antropice: - păşunat (cam în proporţie de 30%); - retrocedarea unor suprafeţe de pădure, urmată de administrarea necorespunzătoare a lor; ca urmare a lipsei unui sistem de pază a pădurilor retrocedate, acestea sunt afectate şi de furtul materialului lemnos; - turismul de weekend, practicat haotic.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) In site padurea Barnova-Repedea mai exista o a 3-a arie naturala protejata aflata in custodia D.S. Iasi si anume padurea Poieni Carbunarie in suprafta de 9.2 ha. Acest masiv paduros compact de cca 11 mii ha nu prezinta caracteristici certe pentru atribuirea statutului de site natura 2000 pentru intreaga suprafata, mai curand se poate opta pentru reunirea tuturor ariilor protejate actuale (atestate de L5/2000) sub denumirea simbolica de padurea Barnova -Repedea - arie protejata de tip insular la care eventual sa se adauge ariile protejate de interes local, actualmente paduri cu functii speciale de protectie : Spital Padureni(O.s.Padureni, U.P.IV, u.a-rile 33-35 - suprafata de 87ha), Radar Dopler (O.s. Padureni, U.P.IV,u.a rile 8,9,14-19,48,49,52,53 - suprafata de cca 350 ha), Rosu (O.s. Dobrovat, U.P. II, u.a.-rile 90-93 - suprafata de 114 ha), Poieni II(O.s. Ciurea;U.P. II, u.a.-rile 28A,29A,30A,67AB,68AB,69AB, 70AB -suprafata cca 144 ha), Poieni I (O.s.Ciurea U.P. II, u.a.-rile 59-61 - suprafata de cca 67 ha) si Venias (O.s. Ciurea U.P.I, u.a.-rile 39-45 - suprafata cca 162 ha)
Tip de proprietate Forma de proprietate: aproximativ 80% de stat şi 20% privată.
Documentație 1. Flocea Felicia - Cercetări privind avifauna complexului de păduri Repedea-Bârnova, teză de doctorat; 2. Codlea Gh., Cristea V., Negrean G., Cristurean I., Sîrbu I., Sârbu Anca, Oprea A., Popescu Gh. - 2003, Ghid pentru identificarea importantelor arii de protecţie şi conservare a plantelor din România, 80 - 83, editura Alo, Bucureşti, Bucureşti; 3. Ifrim, Irina; Valenciuc, N - The structure and dynamic of a mixed colony and the microclimate conditions from Grota Mare (Repedea, Iaşi), 2005, Universitatea Bacău, Studii şi Cercetări Ştiinţifice, Biologie, Serie Nouă, 10, p. 145 - 150. 3. Sârbu I., Oprea A., Lupu I.- 2005, Specii de plante vasculare ameninţate din Moldova, Asociaţia Dendro-Ornamentală Anastasie Fătu Iaşi, Iaşi

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.72

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.07 2.541.-Locul fosilifer Dealul Repedea
+ 0.05 2.543.-Poiana cu Schit
+ 0.08 2.544.-Poieni-Carbunariei
+ 0.52 2.547.-Pietrosu

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
10.00
-
A
10.00
-
A
80.00
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
30.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Pentru suprafeţele de pădure aflate în administrarea Direcţiei Silvice Iaşi, responsabilitatea asupra managementului specific ii revine acestei instituţi; Responsabilitatea managementului rezervaţiilor Pietrosu, Poieni-Cărbunărie si Poiana
Planuri de management al sitului Pentru cele 3 rezervaţii aflate în custodia D.S. Iaşi - Rezervaţia forestieră Pietrosu, rezervaţia forestieră Poieni-Cărbunărie şi Rezervaţia floristică Poiana cu Schit - planurile de mangement şi regulamentele sunt elaborate şi avizate de către Academia Română - Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, urmând să fie depuse spre aprobare la MMGA. Pentru suprafeţele de pădure care nu au statut de protecţie şi se află în administrarea D.S. Iaşi, există un Plan amenajistic. Pentru rezervaţia geologică-paleontologică Locul Fosilifer Dealul Repedea, planul de mangement şi regulamentul sunt elaborate şi se află în stadiul de corectură.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-32
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-44
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70