Natura2000 - Pădurea Bejan (ROSCI0136)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0136
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Bejan

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.888056
Latitudine 45.851667
Suprafață (ha) 102.20

Altitudine (m)

Minimă 246.00
Maximă 499.00
Medie 325.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
30.00
B
C
B
B
60.00
B
C
B
B
1.00
C
C
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata P P
B
B
A
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Reptile
2432 Anguis fragilis P
C
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus P
C
Plante
Centaurea rocheliana P
B
Reptile
1283 Coronella austriaca P
C
Plante
Danthonia alpina P
B
Plante
Dictamnus albus P
B
Reptile
1281 Elaphe longissima P
C
Mamifere
1203 Hyla arborea P
C
Reptile
2415 Lacerta praticola P
C
Reptile
1263 Lacerta viridis P
C
Amfibieni
Lepus europaeus P
C
Amfibieni
1357 Martes martes P
C
Reptile
2469 Natrix natrix P
C
Nevertebrate
1056 Parnassius mnemosyne P
C
Plante
Rhamnus saxatilis ssp. tinctorius P
B
Plante
Thymus longicaulis P
B
Reptile
1295 Vipera ammodytes P
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 3.00
N16 - Păduri caducifoliate 97.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Din punct de vedere geologic Pădurea Bejan se caracterizează prin prezenţa formaţiunilor cristaline, care se află în fundamentul zonei şi aparţin unităţii epimetamorfice a Masivului Poiana Ruscă peste acestea s-au depus, pe direcţie NE-SV, în strate de până la 750 m grosime, formaţiuni sedimentare de vârstă cretacică, acoperite transgresiv de sedimente neogene, apoi un strat subţire de depozite cuaternare(care apare izolat în câteva puncte). Din punct de vedere petrografic depozitele sedimentare conţin: un orizont marnos(Cretacic) având la bază gresii grosiere şi conglomerate, alcătuind împreună un complex grezos cunoscut sub denumirea de strate de Deva. Formaţiunile eruptive străpung cristalinul şi sedimentarul sub forma unor corpuri subvulcanice de andezite amfibolice cu biotit(andezite de Nucet) şi macroporfirice. Aspectul morfologic actual este cel de deal, cu pante mai accentuate la partea superioară(15-20 grd.) şi domoale spre bază, unde s-au depus materiale din alunecări vechi pe versanţi. În microrelieful actual se poate observa prezenţa câtorva ravene datorate precipitaţiilor bogate. Văile sunt înguste, cu profil longitudinal sinuos şi apar pe fracturile tectonice(văi de falie). În ceea ce priveşte vegetaţia, Pădurea Bejan se află situată în etajul nemoral al pădurilor de foioase, subetajul pădurilor de gorun şi amestec. În acest subetaj învelişul vegetal are ca asociaţii zonale reprezentative păduri edificate de cele trei subspecii de gorun: Quercus petraea ssp. petraea, Q. petraea ssp. dalechampii şi Q. petraea ssp. polycarpa; alături de acestea în Pădurea Bejan apar Quercus robur, Q. pubescens, Q. virgiliana, Q. frainetto şi Q. cerris.
Calitate si importanță Situl este important pentru o serie de specii de păsări înscrise în anexa I a Directivei Păsări: Aquila pomarina, Caprimulgus europaeus, Circaetus gallicus, Circus cyaneus, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Hieraaetus pennatus, Lanius collurio, Lanius minor, Pernis apivorus, Picus canus. Pădurea Bejan prezintă, de asemenea, un interes dendrologic de excepţie prin cadrul natural unic în ţară, unde, într-un areal restrâns, se regăsesc speciile şi hibrizii majorităţii speciilor de stejar care cresc în România, inclusiv a unora dintre stejarii de silvostepă aici coabitează 8 din cei 9 reprezentanţi indigeni ai genului Quercus împreună cu hibrizii lor. Habitatele de interes comunitar identificate aici sunt: PĂduri dacice de stejar şi carpen şi Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus ssp..
Vulnerabilitate Turismul necontrolat pune în pericol conservarea acestui unicat genetic.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Pădurea Bejan a fost recunscută prima dată pentru valoarea sa ştiinţifică în anul 1936 şi declarată monument al naturii prin Decizie a Ministerului Agriculturii şi Domeniilor în 03.12.1936. În prezent are statut de arie naturală protejată de interes naţional(Legea 5/2000) şi este clasificată(potrivit clasificării IUCN) ca rezervaţie naturală de tip forestier. În Amenajamentul silvic din anul 2002 Pădurea Bejan este încadrată conform normelor tehniceîn grupa funcţională I(păduri cu funcţii speciale de protecţie), ca rezervaţie ştiinţifică, atribuindu-i-se totodată şi funcţie de pădure situată în zonă cu poluare de intensitate slabă.
Tip de proprietate Suprafaţa sitului este 100% de stat.
Documentație Stanciu Augustin(1997), teză de doctorat, Cercetări taxonomice, morfologice şi ecologice privind hibrizii genului Quercus din rezervaţia ştiinţifică Bejan - Deva, Universitatea Transilvania, Braşov Schruber(1997), Notă asupra qvercineelor din Pădurea Bejan, Sargetia VII Acta Muzei Devensis, Series Scientia Naturae, Muzeul Judeţean Hunedoara-Deva/România. Planul de management al rezervaţiei. Amenajamentul Silvic(O.S. Simeria), revizuit în 2002

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
94.75

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 94.75 2.512.-Pădurea Bejan

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J047HD003 * 79.22

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
100.00
+
C
1.00
-
B
1.00
-
C
5.00
0
C
10.00
-
C
50.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
B
+
C
-
C
-
C
0
C
-
C
0
C
-
C
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 164/09.07.2010, Administrator:APM Hunedoara str Aurel Vlaicu, nr 25, Loc Deva, cod 330007, jud Hunedoara 0254 215 445, 0254 215 446, fax-0254 212 252 office1@apmhd.ro
Planuri de management al sitului Custodele rezervaţiei naturale Pădurea Bejan a depus la Academia Română Regulamentul şi Planul de management al ariei naturale protejate în vederea obţinerii avizului.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-82
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70