Natura2000 - Pădurea Bogăţii (ROSCI0137)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0137
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Bogăţii

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.415278
Latitudine 45.927222
Suprafață (ha) 6352.20

Altitudine (m)

Minimă 454.00
Maximă 1087.00
Medie 742.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
10.00
A
C
B
B
45.00
A
C
B
B
1.00
C
C
B
C
19.00
A
C
B
B
13.00
B
B
B
B
1.00
D
1.00
B
C
B
C
0.10
C
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1354 Ursus arctos >10 i
C
B
C
B
1352 Canis lupus >5 i
C
B
B
B
1361 Lynx lynx >3 i
C
B
B
B
1304 Rhinolophus ferrumequinum P
C
B
C
B
1303 Rhinolophus hipposideros P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1193 Bombina variegata C
D

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4030 Colias myrmidone P
C
B
C
B
1074 Eriogaster catax P
C
B
C
B
1065 Euphydryas aurinia P
B
B
C
B
1078 Callimorpha quadripunctaria R
B
B
C
B
1060 Lycaena dispar P
C
B
C
B
1052 Euphydryas maturna P
B
B
C
B
4026 Rhysodes sulcatus P?

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus P
A
Amfibieni
2645 Cervus elaphus P
A
Reptile
1281 Elaphe longissima P?
C
Amfibieni
1363 Felis silvestris P
A
Nevertebrate
Liparus glabrirostris P
D
Mamifere
1213 Rana temporaria P
A
Mamifere
2351 Salamandra salamandra P
C
Plante
Waldsteinia geoides P
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 2.00
N16 - Păduri caducifoliate 96.00
N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) 2.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Siteul este situat in partea centrala a muntilor Persani. Sub aspect climatic se caracterizeaza printr-un climat caracteristic muntilor josi si a unui climat al dealurilor inalte, specific Podisului Transilvaniei, in partea vestica a siteului. Apele regiunii fac parte din bazinul Oltului, drenate de paraul Bogata. Solurile fac parte din clasa solurilor cambice , regasindu-se soluri brune podzolite, brune acide, brune acide podzolite. In NV-ul siteului apar regosolurile si solurile slab erodate. Natura din cuprinsul ariei protejate prin curiozităţile sale geologice,botanice şi zoologice,prin pitorescul peisajelor,prin climatul reconfortant,constituie şi un important obiectiv de atracţie turistică.
Calitate si importanță Padurea Bogatii este una dintre cele mai reprezentative paduri de foioase din tara fiind alcatuita predominant din fag, carpen si gorun. Unele studii botanice (Ularu, 1972) au aratat ca in distributia vegetatiei se remarca fenomenul de inversiune, adica gorunul apare pe o pozitie superioara fata de fagete, care ocupa de regula baza versantilor. Padurea Bogatii este cunoscuta si ca o importanta arie cinegetica, cu o fauna variata. Sub aspect geologic teritoriul ariei protejate Pădurea Bogăţii reflectă bine complexitatea tectonică,stratigrafică şi petrografică caracteristică întregului masiv muntos al Perşanilor.Aproximativ 2/3 din aria siteului,respectiv treimea estică şi centrală,sunt ocupate de depozite sedimentare-conglomerate şi gresii-de fliş cretacic(predominant apţiene şi albiene),în timp ce restul teritoriului-adică treimea vestică –este dominată de eruptivul bazaltic pus în loc la finele Neogenului şi începutul Quaternarului,reprezentând ultimele manifestări ale magmatismului vulcanic din ţara noastră.Aceste roci aflorează în numeroase puncte din cuprinsul ariei,ivirile reprezentând adeseori înfăţişări de stânci spectaculoase care introduc în peisaj o notă de pitoresc deosebit şi care, prin poziţia lor în apropierea imediată a şoselei,sunt foarte bătătoare la ochi şi uşor accesibile. În seria acestor aflorimente-care pot fi considerate ca monumente ale naturii-se înscriu succesiv,dinspre est spre vest: stânca de conglomerat poligen( fragmente de calcar biogen,,gresie,cuarţit,gnais,şist cloritos, şist sericitos etc.) de vis-a-vis deFântâna Albă ; stâncile brune- roşietice de gresii feruginoase,din dreptul km.47,avâd în aval de Fântâna Rece ; deschiderile de gresie calcaroasă albă, dintre km.47 şi 49,unde roca ia forme de stânci impunătoare,cu pereţi verticali,între care,pe unele porţiuni Valea Bogăţii se îngusteată până la profil de chei; ivirile de bazalt( culoare cenuşie închisă, structură microlitică, textură masivă până la vacuolară ), dintre kilometrii 49 ,şi 52, prezentând în câteva locuri, admirabile coloane prismatice (pentagonale). Interesanţi sunt şi bolovanii poliedrici de bazalt risipiţi pe sub arboret, rezultaţi din fragmentarea şi dislocarea pânzelor bazaltice din zonă ; între kilometrii 49 şi 50 , alături de bazalt apare la zi şi tuful dacitic,rocă vulcanogen-sedimentară de vârstă tortoniană, care se separă uşor în plăci subţiri şi friabile de culoare verde.
Vulnerabilitate Cele mai nocive activitati care pot pune in pericol siteul sunt exploatarile forestiere intensive, necontrolate si exploatarea bazaltelor la cele trei cariere. Valorificarea turistică a Pădurii Bogăţii este o problemă destul de delicată , dar inevitabilă- prin urmare trebuie îmbinat raţional turismul cu protecţia naturii
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) arealul a fost declarat ca zonă protejată printr-o HCJ din 1971, pe o suprafata de 8500 ha, dar ulterior a apărut în Legea 5/2000 cu suprafaţa de 8,5 ha. Suprafaţa reală a siteului este de 6329,6 ha ( prin măsurători GPS)CRUTA Bucureşti.
Tip de proprietate suprafaţa totală a siteului este de 6329,6 ha , din care 60% proprietate privată(Primăria Măieruş ),40 %proprietate de stat.
Documentație ICAS Database 1966 CMN Documentation BV026 – Padurea Bogatii Vasile Ciocârlan „ Flora ilustrată a României „ Ed. Ceres , Bucureşti , 2000 Ioan Şoneriu şi Pantelimon Ularu, Rezervaţia naturală Pădurea Bogăţii, Braşov 1976

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.06
98.74

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.06 2.243.-Rezervaţia naturală Cheile Dopca
* 0.00 2.254.-Cotul Turzunului
* 98.74 2.257.-Pădurea Bogăţii

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J049BV026 * 81.58

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
70.00
-
A
3.00
-
B
5.00
-
B
10.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
5.00
-
B
5.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 200/21.07.2010, Administrator:Directia Silvică Braşov Str.Closca, nr.31, Brasov, jud. Braşov 0268/415770, 0268/ 475678 curtu@brasov.rosilva
Planuri de management al sitului nu are plan de management Pentru fondul forestier din cuprinsul acestui sit exista amenajamente silvice, padurea fiind administrata de OS Maierus si OS Padurea Bogatii Homorod

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-75
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70