Natura2000 - Pădurea Bolintin (ROSCI0138)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0138
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Bolintin

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.671944
Latitudine 44.446111
Suprafață (ha) 5736.50

Altitudine (m)

Minimă 87.00
Maximă 150.00
Medie 124.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
2.28
B
C
B
B
17.70
B
C
B
B
79.34
A
B
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1355 Lutra lutra P
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Teritoriul situat în regiunea biogeografică continentală, în ecoregiunea Câmpiile Găvanu-Burdea, între 25o37’ şi 25o42’ longitudine estică şi între 44o24’ şi 44o30’ latitudine nordică, la 75 m altitudine pe terasa înaltă, neinundabilă, din lunca cursului inferior al Argeşului acoperă 4.761 ha, parte oficializată ca rezervaţie naturală şi constituie cea mai reprezentativă pădure de stejar (Quercus robur) din întregul areal al speciei din România. Pădurea ocupă 4.546 ha (96%) şi concentrează un număr de 12 tipuri de staţiune forestieră şi 21 tipuri de pădure, resepctiv 25% şi 33% din numărul acestor unităţi tipologice fundamentale existente în zona de Câmpie a României, grupate în 8 din cele 50 formaţii forestiere ale ţării.
Calitate si importanță Este cea mai întinsă pădure de stejar din România, relict semnificativ al foştilor Codrii ai Deliromanului care, până spre mijlocul sec. al XIX-lea, se întindea până la Dunăre. Astăzi, aici se conservă structuri forestiere arhetipale şi exemplare seculare de staejar în 3 din cele 28 tipuri de habitate forestiere naturale protejate din România (92A0, 91M0 şi 91Y0).
Vulnerabilitate Uscarea arborilor bătrâni de stajear şi atacurile masive de Cerambix cerdo impune adoptarea unui plan judicios de management. Gardul înalt din plasă de sârmă delimitează ampriza autostrăzii A1 Bucureşti-Piteşti, care traversează rezervaţia şi o apără astfel de alte consecinţe nedorite.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Nu este desemnat printr-un act juridic.
Tip de proprietate Proprietăţi private şi de stat.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
30.00
0
A
60.00
+
A
0.00
-
C
0.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
10.00
0
B
5.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 84/26.02.2010, Administrator:RNP-Direcţia Silvică Giurgiu Giurgiu, str 1 Decembrie 1918, nr 12, jud Giurgiu 0246218238, 0246218239, fax-0246218292
Planuri de management al sitului Nu are plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-124
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70