Natura2000 - Pădurea Breana - Roşcani (ROSCI0139)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0139
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Breana - Roşcani

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.995556
Latitudine 45.926944
Suprafață (ha) 156.80

Altitudine (m)

Minimă 96.00
Maximă 201.00
Medie 153.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
10.00
A
C
A
A
90.00
A
C
A
A
10.00
A
C
A
A
0.01
C
C
B
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4067 Echium russicum R
C
C
A
A
4097 Iris aphylla ssp. hungarica R
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Mamifere
2361 Bufo bufo
C
Plante
Carex brevicollis RC
A
Plante
Carpinus orientalis RC
D
Amfibieni
1342 Dryomys nitedula
C
Mamifere
1203 Hyla arborea
C
Reptile
1263 Lacerta viridis P
D
Amfibieni
1341 Muscardinus avellanarius
C
Amfibieni
Nannospalax leucodon
C
Mamifere
1197 Pelobates fuscus P
D
Plante
Symphytum sp. V
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Aria protejata se afla în zona Colinelor Covurluiului al căror relief este dezvoltat pe formatiuni neogene, cu structură monoclinală, fragmentat în culmi si poduri prelungi separate de văi paralele sculptate in pietrisuri si nisipuri cu intercalatii de argile pliocene, pe alocuri însotite de cruste si alunecări. Geologic, se caracterizează printr-o cuvertură depusă în cadrul a 4 cicluri de sedimentare: devonian, permian - triasic, jurasic - cretacic - eocen si bedenian superior romanian. Peste acestea se adaugă depozitele cuaternare. În cadrul ariei naturale se pot întâlni următoarele specii de arbori: stejar pufos, numeroase specii de arbuşti specifice asociaţiilor de silvostepă, asociaţii de specii ierboase cu participarea în majoritate a gramineelor, bujorul românesc(Paeonia Peregrina). Arboretele provin din regenerări naturale pe cale vegetativă, în cea mai mare parte dar şi pe cale germinativă.Vârsta medie este de 48 ani. Caracterul natural al arboretelor prmite prezenţa poienilor în care se crează condiţii propice prezenţei bujorului românesc(Paeonia Peregrina), un element de bază alături de celelelalte componente ale biocenozei. Fauna este alcătiută din numeroase specii de păsări, inclusiv prădătoare de talie mare şi mijlocie, incluse între speciile protejate de restricţii naţionale şi internaţionale. Numeroase specii de mamifere mari şi mici ce găsesc aici un loc retras, optim pentru activitatea de hrănire şi reproducere (mistreţ, căprioară, iepure, vulpe). Numeroase specii de insecte, cu rol important în continuarea lanţului trofic specific zonei.
Calitate si importanță Aria naturală protejată Pădurea Breana-Roşcani are suprfaţa de 78,3 ha, conform Legii nr.5/2000. Se situează pe teritoriul administrativ al comunei Băneasa, în apropierea satului Roşcani, în parte de centru-nord a judeţului Galaţi, în zona fizico-geografică a României: Dealurile Fălciului, respectiv regiunea biogeografică a Colinelor Covurluiului (dealuri de platforma de tip Tutova). Habitat de padure xerofila naturala din zona de deal cu Quercus pubescens si Q. pedunculiflora; Specii de arbusti specifice asociatiilor de silvostepa: Rosa sp., Crataegus sp., Ligustrum sp, Cornus sp., Prunus sp.; Asociatii de specii ierboase cu participarea în majoritate a gramineelor; Flora endemica de Paeonia peregrina romanica, declarata monument al naturii, prezenta în poienile specifice padurii de Q. pubescens.
Vulnerabilitate Activitati antropice cu impact negativ asupra ecosistemului: pasunat, recoltări de elemente floristice, turismul necontrolat. Amenintările naturale fără ca omul să poată interveni în limitarea factorilor perturbatori: vânturile foarte puternice, chiciura care poate produce ruperea coronamentului arborilor, ciclurile de ani secetosi care pot duce la uscarea arborilor si arboretelor.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Hotarârea Consiliului Judetean Galati nr.46/10.11.1994, privind instituirea regimului de protectie oficiala a unor zone de pe teritoriul judetului Galati Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a -zone protejate, publicata în M. Of. 152/2000, pozitia 2.404. O.U. nr.236/2000, publicata în M. Of. nr.625/2000, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.462/2001, publicata în M.Of. nr.433/2001 Legislatia europeana si internationala : Directiva Pasari79/409/CEE, Directiva Habitate, Flora si Fauna92/43/CEE, conventiile internationale privind diversitatea biologica si dezvoltarea durabila a sistemelor socio-economice locale
Tip de proprietate Proprietate a statului.
Documentație ICAS Bucureşti, 1997 - Amenajamentul Ocolului silvic Galaţi; Alesinschi Al.,Olaru V.,Gairling A., 1967 - Contribuţii la cunoaşterea lepidopterelor din sudul Moldovei (studiu sistematic şi zoogeografic) (nata 1)- Lucrări ştiinţifice vol.I, Inst. Ped. Galaţi; Mititelu D. şi Colaboratorii 1973 - Contribuţii la cunoaşterea răspândirii unor plante în Moldova. Studii şi comunicări Bologie vegetală 6.Muzeul Ştiinţele Naturii Bacău.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
96.22

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 96.22 2.404.-Pădurea Breana-Roşcani

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J057GL004 * 90.82

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
-
C
0
B
-
A
100.00
+
C
100.00
0
C
5.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
0
C
0
C
0
C
0
C
0
A
+

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Administrată de R.N.P-ROMSILVA prin Directia Silvica Galati-Ocolul Silvic Galaţi
Planuri de management al sitului Planul de Management şi Regulamentul de Funcţionare al ariei protejate este avizat favorabil de Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-81
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-80
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70