Natura2000 - Pădurea Ciornohal (ROSCI0141)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0141
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Ciornohal

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.236944
Latitudine 47.629444
Suprafață (ha) 269.60

Altitudine (m)

Minimă 81.00
Maximă 252.00
Medie 195.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
100.00
B
C
B
B
0.01
C
C
B
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4097 Iris aphylla ssp. hungarica R
C
C
B
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Carex brevicollis RC
A
Plante
Cephalanthera damasonium R
A
Plante
Crocus reticulatus R
A
Plante
Cypripedium calceolus forma viridiflorum V
A
Plante
Dianthus capitatus V
A
Plante
Echium rossicum C
A
Plante
Hierochloe repens R
A
Plante
Phlomis herba-venti ssp. pungens RC
D
Plante
Prunus fruticosa R
D
Plante
Prunus tenella R
A
Plante
Rumex tuberosus R
A
Plante
Serratula radiata C
A
Plante
Trinia multicaulis RC
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Teritoriul in care se află situl aparţine MIOCENULUI reprezentat prin depozite sarmatice iar din punct de vedere petrografic predomină marnele argiloase apoi argilele şi mai puţin loess-ul. Pădurea Ciornohal aparţine provinciei balcano-meossiace şi este staţiunea cea mai nordică cu Cotinus coggygria, element pontic-submediteranean de mare însemnătate fitogeografică. Aici se întâlnesc şi numeroase elemente continentale şi sudice specifice stepei. Dintre numeroasele specii continentale unele fiind chiar rare, cităm: Adonis vernalis, Amygdalus nana, Centaurea orientalis, Veronica spicata. Din grupul speciilor pontice, enumerăm: pontice- Alyssum hirsutum, Dianthus membranaceus, Marrubium praecox; pontico-submediteraneene- Ranunculus illyricus, Salvia pratensis, Trifolium pannonicus; pontico-panonice- Acer tataricum, Ajuga laxmani, Carduus hamulosus, pontico-balcanice- Arum orientale, Cytisus austriacus, Linum flavum. Numeroase sunt şi speciile submediteraneene, iar dintre acestea cităm: Bupleurum praealtum, Calamintha acinos, Herniaria incana. Elementul daco-balcanic este reprezentat numai prin specia Rhinanthus rumelicus.
Calitate si importanță Pădurea Ciornohal este un eşantion al ecosistemului relictar de silvostepă disjunct din nordul ţării constituit din numeroase elemente xerofite parte aflate la limita nordică a arealului:Cotinus coggygria, element pontico-submediteranean . Aici se întâlnesc şi numeroase elemente continentale şi sudice specifice stepei. În sit s-au identificat 424 specii de plante vasculare, aparţinând la 56 de familii. Pe lângă flora bogată şi puternicul caracter conservativ, rezervaţia forestieră Ciornohal prezintă un interes deosebit şi sub aspectul vegetaţiei. Fitocenozele întâlnite aici, cu toate perturbările suferite, se menţin încâ într-o stare cvasinaturală, cu particularităţi evidente şi de mare însemnătate fitogeografică. Raritatea unor atât de autentice crâmpee de silvostepă, în special în Moldova, justifică propunerea de a fi supusă regimului de ocrotire a întregii suprafeţe ocupată de pădurea Ciornohal. Ea constituie şi un important element de peisaj care se reînoieşte în funcţie de anotimp.
Vulnerabilitate Nu s-au identificat alţi factori de presiune asupra sitului în afara celor specificaţi la secţiunea Activităţi antropice. Situl are o stare de conservare favorabilă,este monitorizat de APM Botoşani, constatându-se respectarea planului de acţiuni din Planul de management .
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Această rezervaţie are suprafaţa de 77 ha Este inclusă în Anexa I a Legii nr. 5/2000, la poziţia 2230 - "Pădurea Ciornohal". Din punct de vedere administrativ aparţine comunei Călăraşi, judeţul Botoşani. Este o rezervaţie de interes botanic în principal, fiind inclusă în categoria IV - IUCN.
Tip de proprietate Toată suprafaţa rezervaţiei Pădurea Ciornohal-76,5 ha-aparţine fondului forestier proprietate publică a statului(Regia Naţională a Pădurilor prin Direcţia Silvică Botoşani-Ocol Silvic Truşeşti).
Documentație 1. Horeanu Cl., Horeanu Gh., 1981, Flora şi vegetaţia rezervaţiei forestiere Ceornohal (Jud. Botoşani). Ocr. Nat. şi Med. Înconj., t. 25, nr. 2: 211-220 2. Paşcovschi S., Doniţă N., 1967, Vegetaţia lemnoasă din silvostepa României. Edit. Acad. RSR, Bucureşti 3. Sârbu I., Oprea Ad., 2002, Raport la Grantul nr. 41, Tema B17 (CNCSIS/MEC): Studii biocenologice şi de monitoring în ariile protejate din jud. Botoşani 4. Enculescu P., 1909, Aria geografică a genului Rhus cotinus L. în România. Rev. Păd., Bucureşti

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
27.87

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 27.87 2.230.-Padurea Ciornohal

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J051BT011 * 85.98

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
2.00
-
A
20.00
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
5.00
-
C
2.00
-
C
3.00
-
B
6.00
+
C
2.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Instituţia responsabilă pentru managementul sitului este Direcţia Silvică Botoşani(Ocolul Silvic Truşeşti), care a preluat în custodie situl, contract nr.5109/25.08.05. -Direcţia Silvică Botoşani/Arsenie Savin/ str. Pacea nr. 47/ tel:023
Planuri de management al sitului Există plan de management întocmit de custode Direcţia Silvică Botoşani-Ocol Silvic Truşeşti ,avizat de Academia Română. Responsabil pentru managementul sitului este Savin Arsenie, responsabil cu ariile naturale protejate din cadrul Direcţiei Silvice Botoşani. Str. Pacea nr 4,tel:0231512882, fax:0231586831, email:dsbt@rosilva.ro Direcţia Silvică Botoşani aplică planurile de amenajamente, care se revizuiesc o dată la 10 ani.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-19
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70