Natura2000 - Pădurea Dălhăuţi (ROSCI0142)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip G
Codul sitului ROSCI0142
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Dălhăuţi

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.010278
Latitudine 45.694722
Suprafață (ha) 203.40

Altitudine (m)

Minimă 322.00
Maximă 625.00
Medie 498.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
65.00
B
C
B
B
25.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1354 Ursus arctos P 1-3 i
C
A
B
C
1361 Lynx lynx R 1-2 i
C
B
B
C
1352 Canis lupus P
D

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1083 Lucanus cervus P
C
B
C
C
1088 Cerambyx cerdo R
C
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1902 Cypripedium calceolus P
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Reptile
2432 Anguis fragilis P
A
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus C
A
Plante
Cardamine glanduligera P
A
Plante
Carex sylvatica ssp. sylvatica P
A
Plante
Cephalanthera rubra P
A
Amfibieni
2645 Cervus elaphus 8-12 i
A
Reptile
1283 Coronella austriaca P
A
Plante
Dactylorhiza maculata P
A
Reptile
1281 Elaphe longissima P
A
Plante
Epipactis helleborine P
A
Amfibieni
1363 Felis silvestris
A
Plante
Hepatica transsilvanica P
A
Plante
Koeleria macrantha P
A
Reptile
1261 Lacerta agilis P
A
Reptile
1263 Lacerta viridis P
A
Amfibieni
2631 Meles meles P
A
Reptile
2469 Natrix natrix P
A
Plante
Polygonatum verticillatum P
A
Plante
Pulmonaria rubra P
A
Mamifere
1209 Rana dalmatina P
A
Mamifere
1212 Rana ridibunda P
A
Mamifere
1213 Rana temporaria P
A
Plante
Ranunculus carpaticus P
A
Mamifere
2351 Salamandra salamandra RC
A
Plante
Seseli gracile P
A
Plante
Symphytum cordatum P
A
Plante
Tamus communis R
A
Plante
Telekia speciosa P
A
Plante
Valeriana tripteris P
A
Reptile
Zootoca vivipara P
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl propus se suprapune ariei protejate PĂdurea Schitul Dălhăuţi ce conserva habitate forestiere reprezentative pentru etajul nemoral din zona piemontană a Curburii Carpaţilor.
Calitate si importanță Sit reprezentativ pentru vegetaţia caracteristică etajului nemoral din zona piemontană a Carpaţilor Orientali
Vulnerabilitate Situl este potenţial vulnerabil în raport cu activităţile antropice caracteristice arealului (exploatari forestiere, turism, pelerinaj religios si pasunat). Substratul litologic, favorabil producerii unor precese accentuate de eroziune a versanţilor (alunecari de teren), reprezintă un alt element de vulnerabilitate al sitului.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Sit desemnat ca arie protejată in anul 1973 prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Vrancea (188 ha), menţionat in Legea nr. 5/2000 cu denumirea Rezervaţia naturală Pădurea Dălhăuţi.
Tip de proprietate Partial, suprafaţa se află în proprietate de stat, in administrarea Direcţiei Silvice Focşani,pe restul de cca. 30% din suprafaţă există proprietăti particulare administrate de Consiliul Local al Comunei Cârligele.
Documentație 1 - CONDREA, Ana, RENEA, A.- ” Studii etnobotanice, in satul Dalhauti, judetul Vrancea ” Complex Muz. Vrancea- Stud. si Comunicari vol. III -1980, Focsani. 2 - HOREANU, Climent, CONDREA, Ana, ” Contributii la cunoasterea florei din rezervatia forestiera Dalhauti ” , Complex Muz. Vrancea- Stud. si Comunicari vol. III -1980, Focsani. 3 - ION, Iordache, -1996- ” Studiul complex al ariilor protejate din judetul Vrancea si a situatiei lor actuale ”, Univ. Alex. Ioan Cuza Iasi . 4 - STEFAN, N., DAVIDESCU,G., LUPA{CU, Gh., RUSU, C., - 1989-” Caracterizarea ecologica a pajistilor naturale din judetul Vrancea (II) ” , in: Cercetari agronomice in Moldova,anul XXII, vol 1 ( 90 ), p. 61-66, Iasi.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
98.51

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 98.51 2.817.-Rezervaţia naturală Pădurea Schitu?

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J055VN004 * 48.63

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
2.00
0
C
1.00
0
C
5.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
70.00
0
C
10.00
-
C
20.00
-
C
20.00
-
C
1.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Aria protejată este atribuita prin convenţia nr.15/13.09.2004, în custodie Directiei Silvice Focsani.
Planuri de management al sitului Managementul se realizează de către Direcţia Silvică Focşani, conform Amenajamentului silvic si a planului de management întocmit si înaintat spre avizare la Academia Română.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-78
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-79
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70