Natura2000 - Pădurea de gorun şi stejar de la Dosul Fânaţului (ROSCI0143)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip G
Codul sitului ROSCI0143
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea de gorun şi stejar de la Dosul Fânaţului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.043333
Latitudine 45.890556
Suprafață (ha) 108.10

Altitudine (m)

Minimă 472.00
Maximă 610.00
Medie 549.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
100.00
B
C
B
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1089 Morimus funereus P
C
B
B
1088 Cerambyx cerdo P
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl este localizat la limita altitudinala superioara a arealului habitatului R4138, in zona colinara din sud-estul Transilvaniei, pe versanti cu expozitie sudica strabatuti pe alocuri de ogase stabilizate, la o altitudine de 490-590m, pe depozite argilo-marnoase. Situl este compus din subparcelele silvice 26B, 27A, 28 A si B din padurea proprietate a comunei Soars si gospodarita de catre Ocolul Silvic Codrii Fagarasului. Gradul de inchidere al coronamentului padurii este de 80-100% (sporadic 70%). Datorita inchiderii masivului, in anumite portiuni stratul arbustiv este mai slab reprezentat. Situl este strabatut de vechiul drum care facea legatura intre Fagaras si Rupea in timpul Imperiului Austro-Ungar (in prezent abandonat dar relativ bine conservat). Stejarul pedunculat se situeaza cu precadere in treimea inferioara a versantului. Datorita substratului litologic argilo-marnos, solul este greu textural, fapt reliefat prin prezenta sporadica a unor specii mezo-higrofite cum este crusinul (Frangula alnus) si dezvoltarea redusa a pivotului la cvercinee (situatie remarcata la cateva exemplare uscate si doborate de vant). In anumite zone, pe culme, s-au gasit exemplare rare de ienupar (Juniperus communis) cu inaltimi de pana la 1-2 m.
Calitate si importanță Se remarca structura naturala bine conservata reprezentata prin: - vigoarea de crestere si starea buna de vegetatie a speciilor arborescente edificatoare pentru habitat (gorunul - Quercus petraea ssp. petraea si stejarul pedunculat - Q. robur) acestea dominand in compozitia arboretelor si provenind din samanta; - existenta exemplarelor de gorun si stejar pedunculat de dimensiuni notabile (pana la 70cm diametru si inaltimi pana la 27-29m); - abundenta regenerarii naturale a speciilor arborescente edificatoare pentru habitat, in special a gorunului; - diversitatea speciilor arborescente si arbustive insotitoare: carpen (Carpinus betulus), jugastru (Acer campestre), cires pasaresc (Prunus avium), par paduret (Pyrus pyraster), tei de deal (Tilia cordata), ulmul de camp (Ulmus minor), fag (Fagus sylvatica), lemn cainesc (Ligustrum vulgare), paducel (Crataegus monogyna), salba moale (Euonymus europaeus), salba raioasa (Euonymus verrucosus), maces (Rosa canina), alun (Corylus avellana), sanger (Cornus sanguinea), darmox (Viburnum lantana), soc negru (Sambucus nigra); cu exceptia carpenului celelalte specii arborescente sunt reprezentate prin exemplare rare; - in stratul ierbos au fost intalnite majoritatea speciilor mentionate in descrierea habitatului (R4138); - s-au identificat exemplare de gorun transilvanean (Quercus petraea ssp. polycarpa), de gorun balcanic (Quercus petraea ssp. dalechampii) si de fag balcanic (Fagus sylvatica ssp. moesiaca); - nu s-a constatat prezenta unor specii atipice pentru habitat, cu tendinta de invadare (ex. salcamul).
Vulnerabilitate In zonele in care formeaza un subetaj dens (4-6 m inaltime), carpenul, pe langa efectele lui benefice asupra solului, poate deveni un concurent pentru dezvoltarea si mentinerea regenerarii stejarului si a gorunului. Aceasta cauza potentiala poate fi inlaturata printr-o gospodarire corespunzatoare. Presiunea antropica este redusa, situl fiind situat intr-un trup de padure acessibil numai pe drumuri de pamant adesea greu practicabile.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl a fost declarat prin Ordinul MMDD 1964/2007; situl nu este declarat ca si arie naturala protejata la nivel local , judetean sau national.
Tip de proprietate Padurea este in intregime in proprietate a comunei Soars (judetul Brasov).
Documentație Amenajamentul ocolului silvic Fagaras(Unitatea de productie III Felmer). Amenajamentul silvic al padurilor comunei Soars (in curs de elaborare).

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
100.00
+
C
100.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
A
+
C
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ocolul silvic Codrii Fagarasului
Planuri de management al sitului Amenajamentul silvic al padurilor comunei Soars- judetul Brasov (in curs de elaborare)

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-75
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70