Natura2000 - Padurea de gorun şi stejar de pe Dealul Purcăretului (ROSCI0144)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip G
Codul sitului ROSCI0144
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Padurea de gorun şi stejar de pe Dealul Purcăretului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.862222
Latitudine 45.872500
Suprafață (ha) 42.10

Altitudine (m)

Minimă 455.00
Maximă 615.00
Medie 540.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
91.00
B
C
B
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl este localizat la limita altitudinala superioara a arealului habitatului R4138, in zona colinara din sud-estul Transilvaniei la o altitudine de 450-600m, pe depozite de marne nisipoase. Situl este compus din subparcelele silvice 60A la F din padurea proprietate a comunei Beclean si gospodarita de catre Ocolul Silvic Codrii Fagarasului. Terenul este puternic fragmentat de ravene vechi stabilizate de vegetatia forestiera existenta. Datorita formei terenului padurii i s-a atribuit functia speciala de protectie a solului (categoria functionala 1-2A). In portiunea cu habitatul prioritar (91I0) gradul de inchidere al coronamentului padurii este de 80-100% (sporadic 70%). O suprafata de 3.1ha (conform amenajamentului silvic – subparcelele silvice 60C, E, F) nu este acoperita de habitatul 91I0 si reprezinta vegetatie forestiera fara cod Natura 2000. Datorita inchiderii masivului, portiuni intinse sunt lipsite (sau aproape lipsite) de patura erbacee, iar stratul arbustiv este mai slab reprezentat. Trebuie mentionata prezenta salcamului (Robinia pseudaccacia) plantat atat in interiorul habitatului prioritar prin exemplare rare in zonele ravenate cat si in afara acestuia in subparcelele silvice 60 E si F. Cu toate acestea, salcamul nu are o stare de vegetatie buna: regenerarea naturala generativa si/sau vegetativa este foarte rar intalnita, sunt prezente exemplare tinere uscate sau cu stare lanceda de vegetatie.
Calitate si importanță Se remarca structura naturala bine conservata reprezentata prin: - vigoarea de crestere si starea buna de vegetatie a speciilor arborescente edificatoare pentru habitat (gorunul - Quercus petraea ssp. petraea si stejarul pedunculat - Q. robur) acestea dominand in compozitia arboretelor si provenind din samanta; - existenta exemplarelor de gorun si stejar pedunculat de dimensiuni notabile (60-70cm diametru si 23-25m inaltime); - prezenta regenerarii naturale a speciilor arborescente edificatoare pentru habitat (gorun si stejar pedunculat) in special in portiunile mai deschise; la data descrierii in teren a fost constatata fructificatie relativ buna a gorunului si stejarului; - diversitatea speciilor arborescente si arbustive insotitoare: carpen (Carpinus betulus), jugastru (Acer campestre), cires pasaresc (Prunus avium), par paduret (Pyrus pyraster), frasin comun (Fraxinus excelsior), tei de deal (Tilia cordata), fag (Fagus sylvatica) lemn cainesc (Ligustrum vulgare), paducel (Crataegus monogyna), salba moale (Euonymus europaeus), salba raioasa (Euonymus verrucosus), maces (Rosa canina), alun (Corylus avellana), sanger (Cornus sanguinea), soc negru (Sambucus nigra), curpen de padure (Clematis vitalba); cu exceptia carpenului celelalte specii arborescente sunt reprezentate prin exemplare diseminate sau chiar rare. - s-au identificat rare exemplare de gorun transilvanean (Quercus petraea ssp. polycarpa) precum si prezumtive exemplare hibridogene de Quercus x rosacea (Q. robur x Q. petraea).
Vulnerabilitate In cazul acestui sit salcamul nu reprezinta un pericol pentru structura habitatului prioritar datorita motivelor mentionate ca capitolul „4.1 - Caracteristici generale ale sitului”. In zonele in care formeaza un subetaj dens, carpenul, pe langa efectele lui benefice asupra solului, poate deveni un concurent pentru dezvoltarea si mentinerea regenerarii stejarului si a gorunului. Aceasta cauza potentiala poate fi inlaturata printr-o gospodarire corespunzatoare. In interiorul sitului nu s-au constatat taieri ilegale, vatamari datorate animalelor domestice sau uscari anormale.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl a fost declarat prin Ordinul MMDD 1964/2007; situl nu este declarat ca si arie naturala protejata la nivel local , judetean sau national.
Tip de proprietate Padurea este in intregime in proprietate a comunei Beclean (judetul Brasov).
Documentație Amenajamentul silvic al padurilor comunei Beclean.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
100.00
+
C
100.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
C
0
A
+
C
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ocolul silvic Codrii Fagarasului
Planuri de management al sitului Amenajamentul silvic al padurilor comunei Beclean (judetul Brasov)

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-74
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70