Natura2000 - Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac (ROSCI0149)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0149
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.435000
Latitudine 44.078889
Suprafață (ha) 2965.70

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 141.00
Medie 21.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
0.10
B
C
A
B
5.00
A
C
A
B
2.00
A
C
B
B
0.50
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
0.10
B
C
B
B
0.10
B
C
B
B
9.00
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1335 Spermophilus citellus C
C
B
C
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B
1219 Testudo graeca P
C
B
B
B

Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1130 Aspius aspius P
C
B
C
B
1149 Cobitis taenia P
C
B
C
B
1124 Gobio albipinnatus P
C
B
C
B
2522 Pelecus cultratus P?
1134 Rhodeus sericeus amarus P?

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1083 Lucanus cervus R
C
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4067 Echium russicum R
C
C
B
B
2125 Potentilla emilii-popii R
D

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Mamifere
1201 Bufo viridis C
A
Reptile
1278 Coluber caspius RC
A
Mamifere
1203 Hyla arborea P
A
Reptile
1248 Podarcis taurica C
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Din punct de vedere geologic formaţiunile caracteristice sunt reprezentate de depozite de marne din Cretacicul Inferior peste care este instalat loess. Climatul este temperat continental-excesiv, cu specific de zonă silvostepică dobrogeană. Vegetaţia forestieră este reprezentată prin arborete de stejari xerofiţi şi cărpiniţă şi vegetaţie ierboasă ce cuprinde elemente sudice balcanice şi mediteraneene. Lacul Bugeac prezintă maluri înalte şi abrupte, fundul plat având forma unui golf-depresiune. În parte a vestică a lacului este prezentă o fâşie de pământ înaltă şi stâncoasă (calcaroasă). Constituie un loc prielnic pentru populaţiile de păsări acvatice majoritatea deosebit de importante din punct de vedere conservativ.
Calitate si importanță Acest SCI este singurul din Dobrogea in care a fost identificat subtipul 41.7697 (habitatul 91M0), suprafata relativa a acestuia fiind apreciata la 0,2% (50/21000) raportat la suprafata nationala a subtipului (Donita et al., 2005). Impreuna cu SCI Dumbraveni-Urluia-Vederoasa si Padurea Canaraua Fetii-Iortmac, constituie singurele situri de importanta comunitara din Dobrogea in care a fost identificat subtipul 41.7A223 (habitatul 91I0*), ce ocupa o suprafata relativa de 0,18% (30/16000 ha) raportat la aria nationala de raspandire a subtipului (Donita et al. 2005). In acest sit a fost intilnit si subtipul 41.76812 (habitatul 91 M0), ce ocupa o suprafata relativa de 5,4% (326,4/6000 ha) raportat la aria nationala de raspandire a subtipului (Donita et al. 2005).
Vulnerabilitate În zona de pădure vulnerabilitatea este redusă, impactul antropic fiind nesemnificativ, reprezentat prin turism sporadic şi neorganizat. Pe Lacul Bugeac sunt organizate mai multe exploatări piscicole. Habitatele sunt afectate de variaţiile naturale ale nivelului apei, inundaţii.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Rezervaţia a fost iniţial a fost pusă protecţie prin Decizia nr. 31/1980 a Consiliului Popular Judeţean Constanţa. Rezervaţia naturală Pădurea Esechioi este declarată rezervaţie conform Legii 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriul naţional- Secţiunea a III-a arii protejate de interes naţional, cod 2365. Suprafaţa actuală prevăzută în Legea 5/2000 de 26,0 ha va fi extinsă ca urmare a propunerii de extindere avizată de C.M.N. a Academiei Române (aviz nr. 1678/16.02.2006).Lacul Bugeac a fost declarat rezervaţie naturală prin H.G. 2151/2004.
Tip de proprietate Rezervaţia Naturală Pădurea Esechioi cu o suprafaţă de 26,0ha (Legea 5/2000), se află în fond forestier de stat, teritoriul acesteia fiind înscris în descrierea parcelară a Amenajamentului Silvic în vigoare pt. O.S. Băneasa (unde suprafaţa înscrisă pentru rezervaţie este de 27,7 ha).Rezervaţia naturală Lacul Bugeac este reprezentată prin luciul de apă (domeniul public al statului - cnf. H.G.2060/2004), proprietate de stat în administrarea Directiei Ape Dobrogea - Litoral şi prin terenurile neproductive care delimiteaza luciul de apă care aparţin Com. Ostrov (cnf. Registrului Cadastral al Com. Ostrov din 1986.
Documentație Dămăceanu,C.; Leandru, V.; Ceuca, G. - Cercetări privind ameliorarea pădurilor degradate din nordul Dobrogei, Editura Agro-Silvică, Bucureşti, 1964. Dihoru, Gh.; Doniţă, N. - Flora şi vegetaţia Podişului Babadag, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1970. Doniţă, N.; Ivan, D.; Coldea, Gh.; Sanda, V.; Popescu, A.; Chifu, Th.; Păucă-Comănescu, M.; Mititelu, D.; Boşcaiu, N. - Vegetaţia României, Ed. Tehnică Agricolă, Bucureşti, 1992. Doniţă, N.; Chiriţă, C.; Stănescu, V. (coordonatori) - Tipuri de ecosisteme forestiere din România, I.C.A.S. Bucureşti, 1990. Doniţă, N., Popescu, A., Păucă-Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriş, I.-A. - Habitatele din România, Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti, 2005. Horeanu, Cl. - Vegetaţia pajiştilor xerofile din Podişul Casimcea, Peuce V, Tulcea, 1976. Horeanu, Cl. - Vegetaţia lemnoasă din Podişul Casimcea, Peuce V, Tulcea, 1976. Ivan, D. - Fitocenologie şi vegetaţia R.S.R., Ed.Didactică şi Pedagogică , Bucureşti, 1970 Oltean, M.; Negrean, G.; Popescu, A.; Roman, N.; Dihoru, Gh.; Sanda, V.; Mihăilescu, S. - Lista roşie a plantelor superioare din România, în Studii, sinteze, documentaţii de ecologie, PI, 1994. Prodan, I. - Conspectul Florei Dobrogei, Tipografia Naţională S.A., Cluj. Purcelean, Şt., Paşcovschi, S. - Cercetări tipologice de sinteză asupra tipurilor fundamentale de pădure din România, Centrul de Informare, documentare Tehnică pentru Economia Forestieră, Bucureşti, 1968. Sanda, V.; Arcus, M. - Sintaxonomia grupărilor vegetale din Dobrogea şi Delta Dunării, Ed. Cultura, Piteşti, 1999. Sanda, V. - Vademecum ceno-structural privind covorul vegetal din România, Ed. Vergiliu, Bucureşti, 2002. Sanda, V.; Popescu, A.; Stanciu, D.A. - Structura cenotică şi caracterizarea ecologică a fitocenozelor din România, Ed. CONPHIS, 2001. Săvulescu, T. (coordonator) - Flora R.S.R., Ed. Academiei R.S.R., 1976. Şerbănescu, I. – Harta geobotanică, Institutul de Geologie şi Geofizică , Bucureşti, 1975. *** European Red List of Globally Threatened Animals and Plants (D46) - United Nations, New York, 1991.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
1.05

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 1.05 2.365.-Pădurea Esechioi

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
15.00
0
C
20.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
0
B
10.00
-
C
5.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 37/23.02.2010, Administrator:RNP Direcţia Silvică Constanţa Constanţa, str IC Brătianu, nr 250, jud Constanţa 0241611035, 0241615580, fax-0241615871 office@constanta.rosilva.ro
Planuri de management al sitului Pentru Rezervaţia Naturala Pădurea Esechioi nu există plan de management. S-a elaborat regulamentul rezervaţiei de către custodele Direcţia Silvică Constanţa. Pentru Lacul Bugeac nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-139
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70