Natura2000 - Pădurea Gârboavele (ROSCI0151)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0151
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Gârboavele

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.998889
Latitudine 45.576667
Suprafață (ha) 219.10

Altitudine (m)

Minimă 50.00
Maximă 122.00
Medie 90.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
53.00
A
C
B
B
14.00
A
C
B
B
3.00
A
C
B
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1088 Cerambyx cerdo P
C
A
C
B
1083 Lucanus cervus P
C
A
C
B
4033 Erannis ankeraria R
B
B
A
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4097 Iris aphylla ssp. hungarica R
C
C
B
B
4067 Echium russicum R
C
C
B
B
2093 Pulsatilla grandis V
C
C
C
C
4091 Crambe tataria V
C
C
C
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Mamifere
2361 Bufo bufo C
D
Reptile
1261 Lacerta agilis C
D
Reptile
1263 Lacerta viridis C
D
Reptile
2469 Natrix natrix C
D
Nevertebrate
1056 Parnassius mnemosyne C
A
Mamifere
1197 Pelobates fuscus C
A
Mamifere
1209 Rana dalmatina C
D
Mamifere
1210 Rana esculenta P
D
Nevertebrate
Tomares nogelii
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl este localizat in sud-estul Podisului Moldovenesc, in etajul fitoclimatic de silvostepa la nord de orasul Galati (in apropierea localitatii Tulucesti) la o altitudine de 65-80m, pe substrate loessoide si luturi, soluri cernoziomuri levigate si ocupa o parte din padurea de agrement Garboavele (proprietar - Consiliul Judetean Galati). Tipul dominant de vegetatie sunt padurile si raristile de stejar pufos (Quercus pubescens) si stejar brumariu (Quercus pedunculiflora). Stejarul pufos este localizat preponderent pe zonele inclinate spre paraul Manolache in timp ce stejarul brumariu se cantoneaza in zonele de platou si se grupeaza in palcuri mici si fasii inguste la limita sitului. Limita exacta intre habitatul 91AA edificat de stejarul pufos si habitatul 91I0 edificat de cel brumariu este dificil de realizat avand in vedere raspandirea mozaicata a acestor doua specii precum si gradul de amestec variabil. Procentul de suprafata din sit cuprins la categoria „Păduri de monocultură (plopi sau arbori exotici)”, reprezinta plantatii de salcam. Situl este format din parcelele silvice 1A, B, C, D, 2A, B, C, V, 3A, B, C, 4A, B, C, 5A, B, C, 6A si parte din subpacela6B conform amenajamentului silvic al padurii Garboavele.
Calitate si importanță Se remarca structura naturala foarte bine conservata reprezentata prin: diversitatea de specii in etajul arborilor, in subarboret si in patura erbacee si alternarea portiunilor de padure inchisa cu raristi si poieni. Trebuie mentionata prezenta formelor „virescens” si „atrichoclados” la stejarul brumariu cat si a formei hibridogene Q. x corcyrensis (Q. pedunculiflora x Q. pubescens). De asemenea este prezent Quercus virgiliana (chiar exemplare de Q. virgiliana forma „pungens”). Pe langa stejarul pufos si cel brumariu, in etajul arborilor mai apar jugastrul (Acer campestre) si visinul turcesc (Prunus mahaleb) iar in subarboret macesul (Rosa canina), paducelul (Crataegus monogyna), porumbarul (Prunus spinosa), cornul (Cornus mas), scumpia (Cotinus coggygria). Datorita subarboretului foarte dens regenerarea naturala a stejarilor este redusa (prezenta doar in ochiuri si luminisuri). In patura erbacee trebuie mentionata prezenta bujorului romanesc (Paeonia peregrina). Prin amenajamentul silvic arboretelor din sit li s-a atribuit functia speciala de protectie fiind supuse regimului de conservare deosebita. In plus, portiunea de padure inclusa in sit este propusa ca rezervatie.
Vulnerabilitate Padurea este folosita de populatia din zona (in special municipiul Galati) pentru turismul de weekend in perioada de vara. Pentru a reduce impactul, administratia a blocat drumurile de pamant pentru a opri accesul auto in interiorul padurii (in poieni). Prezenta plantatiilor de salcam ingreuneaza reinstalarea stejarilor (brumariu si pufos) si poate pune in pericol conservarea si regenerarea arboretelor naturale existente prin invadarea acestora (avand in vedere capacitatea deosebita de regenerare vegetativa a acestei specii).
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Hotarârea Consiliului Judetean Galati nr.46/10.11.1994, privind instituirea regimului de protectie oficiala a unor zone de pe teritoriul judetului Galati Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a -zone protejate, publicata în M. Of. 152/2000, pozitia 2.403. O.U. nr.236/2000, publicata în M. Of. nr.625/2000, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.462/2001, publicata în M.Of. nr.433/2001 Legislatia europeana si internationala : Directiva Pasari79/409/CEE, Directiva Habitate, Flora si Fauna92/43/CEE, conventiile internationale privind diversitatea biologica si dezvoltarea durabila a sistemelor socio-economice locale
Tip de proprietate Padurea este in intregime in proprietatea Consiliului Judetean Galati.
Documentație Mititelu D., colab., 1968, Flora şi vegetaţia pădurii - parc Gârboavele-Galaţi, Anale Şti. Univ. Al. I. Cuza Iaşi, s. II, a. Biol., XIV, f. 1: 163-173 + o hartă + 8 planşe; SÂRBU I., OPREA Ad., TĂNASE C., 1997. Vegetaţia pădurii-parc Gârboavele-Galaţi, Bul. Grăd. Bot. Univ. Alexandru Ioan Cuza Iaşi, 6(2): 311-332.Amenajamentul Pădurii Gârboavele - Silva Proiect 2000; Adriana Pătrascu - Flora si vegetatia Câmpiei Covurluiului. Teză de doctorat. Rezumat. Cluj, 1975;

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
97.26

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 97.26 2.403.-Pădurea Gârboavele

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J057GL005 * 97.66

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
C
0
C
0
A
100.00
+
C
100.00
0
C
5.00
-
C
20.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
C
0
B
0
C
0
C
0
A
+
C
0
C
0
C
0
C
0
C
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Consiliul Judetean Galati în calitate de custode al ariei naturale protejate
Planuri de management al sitului Amenajamentul Padurii Garboavele (Consiliul Judetean Galati) si Planul de management al ariei protejate Padurea Garboavele

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-93
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-92
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70