Natura2000 - Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea (ROSCI0152)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0152
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.210833
Latitudine 47.016944
Suprafață (ha) 18978.30

Altitudine (m)

Minimă 87.00
Maximă 467.00
Medie 263.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
88.00
12.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
54.10
A
C
B
B
5.10
B
C
B
B
2.30
B
C
B
B
0.11
B
C
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1902 Cypripedium calceolus R
C
C
B
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl Pădurea Floreanu–Frumuşica–Ciurea este amplasat în Podişul Central Moldovenesc în zona de întâlnire a trei mari unităţi geomorfologice şi anume: Podişul Sucevei, Câmpia Moldovei şi Podişul Bârladului. Situl include în limitele sale SCI-urile deja validate ROSCI0152 Pădurea Gheorghiţoaia şi ROSCI0150 Pădurea Frumuşica. Situl este localizat pe teritoriul administrativ al judeţelelor Iaşi (comunele Sinesti, Dumesti, Tansa, Tibanesti, Dagata, Popesti,Tibana, Madarjac, Horlesti şi Voinesti) şi Neamţ (în raza comunei Staniţa). Din punct de vedere al administraţiei silvice, situl aparţine direcţiilor silvice Iaşi, în raza ocoalelor silvice Podul Iloaiei (UP III Popeşti, UP V Gheorghiţoaia, UP VI Cenuşa), Pădureni (UP I Tibana), Ciurea (UP IV Voineşti); Neamţ, în raza Ocolului Silvic Horia (UP IV Vadu Vejei) şi Vaslui, în raza Ocolului Silvic Băceşti (UP VII Tibăneşti). Relieful podişului Moldovenesc este grefat pe fundamentul platformei podolico-ruse, care a fost acoperită de materiale a căror depozite s-au suprapus în diferite etape ale evoluţiei. În zona Podişului Central Moldovenesc, reliefuri structurale de tipul coastelor sunt foarte dezvoltate, având o structură din roci siluriene şi cretacice, peste care urmează câteva sute de metri de depozite mio-pliocene, cu o structură de platformă tubulară slab monoclinală de la NV la SE. Se evidenţiază o localizare a marnelor spre baza versanţilor, iar alternanţele de marne şi gresii spre culmi. Unitatea geomorfologică predominantă este versantul, având configuraţia ondulată şi mai puţin frământat. Pe suprafeţe relativ mici, apare şi platoul (predispus, în majoritatea cazurilor fenomenelor de înmlăştinare), coama, terasa sau lunca. Structura geologică, alcătuirea stratificată în succesiuni de roci permeabile cu roci impermeabile şi înclinarea acestora favorizează declanşarea proceselor de degradare a solurilor prin eroziune şi mai ales prin alunecari, fenomen ce se observă în acest teritoriu atât în fondul forestier cât mai ales în terenul agricol. Teritoriul sitului este amplasat în bazinul hidrografic al râurilor Siret, Bahlui şi Bârlad. În această porţiune Siretul are un caracter fluviatil cu multe meandre, cu mulţi afluenţi: pâraiele Bahna cu Valea Roşie, Dăicuţa, Bârsa şi Arinosu. În bazinul Bârladului se scurge paraiele Sacovăţ ce are ca afluenţii: paraiele Cenuşei, Gheorghiţioaia, Pietrosu, Sec, Răchiţii, Valea Vejii, Pietrăriei, Nistria, etc. Bahluiul are ca afluenţi următoarele pâraie: Pietriş, Oii, Rediu, Buznea, Budăi, Aluneşti, Sineşti, etc. Alimentarea apelor din reţeaua hidrografică este mixtă, pluvio-nivală, regimul hidrologic având caracter de regim hidrologic continental, ceva mai accelerat manifestat prin creşterea intensă a apelor de primăvară, unde se produc inundaţii şi prin viiturile destul de mari în timpul ploilor cu caracter torenţial din timpul verii. În general reţeaua hidrografică este bine reprezentată. Stratificarea depozitelor pliocene, alcătuite din complexe de nisipuri alternând cu argile şi nisipuri, precum şi luturi impermeabile, favorizează formarea unor strate acvifere freatice bogate, situate la diferite niveluri în funcţie de adâncimea stratelor impermeabile. Aceste ape slab mineralizate participă la alimentarea reţelei hidrografice chiar şi în perioadele cu precipitaţii mai puţin abundente. Altitudinal situl se întinde între 87 si 467 m (cea mai mare parte a pădurilor se localizează între 200-400 m), iar panta terenului este, în general, uşoară până la moderată. Cea mai mare parte a sitului se încadrează după ,,Monografia geografică a R.S.R.” în ţinutul climatic al Podişului Deluros al Moldovei şi anume în districtul nordic IIBp2 corespunzător dealurilor, favorabil vegetaţiei forestiere şi o mică parte în districtul estic IIA3. După raionarea climatică a lui Koppen, teritoriul sitului face parte din două provincii climatice: D.f.b.x. (climat ploios, boreal, cu ierni reci, cu temperaturi sub 22ºC în luna cea mai caldă a anului, cu maxim de precipitaţii la sfârşitul primăverii şi minimum de ploaie şi zăpadă la sfîrşitul iernii.
Calitate si importanță Situl Padurea Floreanu-Frumusica-Ciurea acopera o suprafata compacta si intinsa de padure in zona centrala a Podisului Moldovei. Toata suprafata sitului este inclusa in fond forestier, procentul de impadurire fiind de cca. 98%. Situl este reprezentativ pentru tipurile de habitate: 91Y0 \\\"Păduri dacice de stejar şi carpen\\\", 9130 \\\"Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum\\\", 9170 \\\"Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum\\\". Pe suprafete restranse se intalneste si habitatul 92A0 \\\"Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba\\\".
Vulnerabilitate În raza sitului factorii destabilizatori nu sunt asa numeroşi dar trebuie luaţi în seamă pentru asigurarea stabilităţii arboretelor şi a continuităţii funcţiilor acestora. Unii dintre aceştia se manifestă intens şi continuu, alţii numai izolat şi cu frecvenţă redusă, de aceea trebuie evidenţiaţi. Aceşti factori sunt: doborâturile de vânt şi rupturile de zăpadă, uscarea, dăunătorii biotici (insecte), alunecări, eroziuni, factori de natură antropică (păşunatul, extrageri în delict), etc.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) situat in raza O.s. Podu Iloaiei, U.P. IV Frumusica, u.a.-ri 38A,38C,38D,39A,39B,39D. Suprafata este de 97.3 ha.
Tip de proprietate Suprafaţa sitului este integral în fond forestier. Procentul de pădure rămas proprietate publică a statului la nivel de direcţie silvică, ocol silvic şi unitate de producţie pe teritoriul cărora este amplasat situl se prezintă în felul următor: - DS Iasi: OS Podul Iloaiei (UP II Brăieşti – 98%, UP III Popeşti - 30%, UP V Gheorghiţoaia 48%, UP VI Cenuşa – 100%), OS Pădureni (UP I Tibana – 56%), OS Ciurea (UP IV Voineşti – 62%); - DS Neamţ: Ocolului Silvic Horia (UP IV Vadu Vejei - cca. 50%) - DS Vaslui: OS Băceşti (UP VII Tibăneşti – cca. 75%) Restul pădurilor sunt păduri proprietate privată.
Documentație ICAS - Amenajamentul Ocolului Silvic Padureni (2009, 1999) ICAS - Amenajamentul Ocolului Silvic Podul Iloaiei (2008, 1998) ICAS - Amenajamentul Ocolului Silvic Bacesti (2001) ICAS - Amenajamentul Ocolului Silvic Horia (2008, 1998) ICAS - Amenajamentul Ocolului Silvic Ciurea (2008, 1998)

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.57

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.57 2.545.-Padurea Frumusica

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
100.00
+
B
100.00
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
75.00
+
A
25.00
-
B
100.00
+

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Responsabilitatea managementului acestui sit ii revine custodelui rezervaţiei - Direcţia Silvică Iaşi, precum şi proprietarilor actuali.
Planuri de management al sitului Managementul actual al ariei protejate revine custodelui : Directia Silvica Iasi

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-31
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-43
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70