Natura2000 - Pădurea Glodeni (ROSCI0154)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0154
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Glodeni

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.573889
Latitudine 46.638333
Suprafață (ha) 1042.00

Altitudine (m)

Minimă 325.00
Maximă 520.00
Medie 418.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
85.00
D

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1052 Euphydryas maturna RC
B
B
C
B
1083 Lucanus cervus P RC
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Pădure de deal, situată în apropierea unei vechi localități, purtând același nume - Glodeni (atestată la 1263), aceasta este poziționată la vest de cursul văii Mureșului, situl fiind alcătuit din mai multe corpuri de pădure distincte între care se desfășoară rariști ce găzduiesc specii importante de floră și faună.
Calitate si importanță Păduri reprezentative şi relativ bine conservate de gorun şi stejar pedunculat cu Acer tataricum, cândva larg răspândite în Podişul Transilvaniei. În pădurile din acest perimetru s-a păstrat o biodiversitate relativ ridicată atât în privinţa florei cât şi a faunei de nevertebrate. Unul dintre cele mai importante habitate ale lepidopterului Euphydrias maturna în Transilvania.
Vulnerabilitate Defrişările necontrolate mai ales în zonele unde se păstrează încă efective importante de stejari vârstnici vor conduce la o scădere drastică a biodiversităţii şi chiar la dispariţia completăa unor specii caracteristice, deosebit de importante din punct de vedere biogeografic. Să se urmărească eliminarea completă a păşunatului din interiorul pădurilor.
Tip de proprietate proprietati private

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului administrat de ocolul silvic Tg. Mures
Planuri de management al sitului amenajament silvic sumar in vigoare

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-38
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-50
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70