Natura2000 - Pădurea Goronişte (ROSCI0155)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0155
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Goronişte

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.847500
Latitudine 46.808056
Suprafață (ha) 951.70

Altitudine (m)

Minimă 113.00
Maximă 150.00
Medie 130.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală
Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
70.00
B
C
B
B
15.00
A
B
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B
1193 Bombina variegata P
C
B
C
B
1188 Bombina bombina P
C
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Reptile
2432 Anguis fragilis P
A
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus P
A
Amfibieni
1363 Felis silvestris P
A
Reptile
1261 Lacerta agilis P
A
Plante
Narcissus poeticus ssp. radiiflorus P
B
Mamifere
1209 Rana dalmatina P
A
Amfibieni
Sus scrofa P
A
Amfibieni
Talpa europaea P
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Sit Natura 2000 : Poiana cu narcise de la Goronişte cu S = 52 ha. Include rezervaţia naturală botanică (2.179 L.nr.5/2000) Poiana cu Narcise de la Goronişte: Narcissus augustifolius - narcisa, creşte aici la cea mai joasă altitudine din ţară - 100 m., dispersate în arborete de foioase, densitatea acestora fiind variabilă, de la zone compacte cu diametrul de la 1 m la 10 m, până la zone în care exemplarele trăiesc izolat.
Calitate si importanță Poiana cu Narcise de la Goronişte: Narcissus augustifolius - narcisa, creşte aici la cea mai joasă altitudine din ţară - 100 m., dispersate în arborete de foioase, densitatea acestora fiind variabilă, de la zone compacte cu diametrul de la 1 m la 10 m, până la zone în care exemplarele trăiesc izolat. Situl este important pentru multitudinea de specii atât de pe listele directivelor, cât şi speciile înregistrate la alte specii
Vulnerabilitate Accesul necontrolat al populaţiei în specialîn perioada de înflorire a narciselor, culegerea intensă a narciselor şi a altor specii
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Decizia nr. 261/1971, HCJ nr. 19/1995, Legea nr. 5/2000
Tip de proprietate proprietate de stat 100% - RNP - Directia Silvică Oradea
Documentație Ioan Ghira, Marton Venczel, Severus Covaciu-Marcov, Gyingyver Mara, Paul Ghile, Tiberiu Hartel, Zsolt Torok, Levente Farkas, Tiberiu Racz, Zeno Farkas, Traian Brad, 2002, Mapping of Transilvanian Herpetofauna, In: Nymphaea. Folia naturae Bihariae XXIX, p. 145-201, Oradea

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
7.87

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 7.87 2.179.-Poiana cu narcise de la Goroniste

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
-
C
10.00
-
C
5.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
-
C
5.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 86/02.03.2010, Administrator:RNP Direcţia Silvică Bihor Oradea, str Mihai Eminescu, nr 15, jud Bihor 0259413001, fax-0259430967 office@oradea.romsilva.ro
Planuri de management al sitului Planul de management este în curs de realizare de către custodele legal: Direcţia Silvică Oradea

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-44
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70