Natura2000 - Pădurea Hagieni - Cotul Văii (ROSCI0157)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip K
Codul sitului ROSCI0157
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Hagieni - Cotul Văii

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.450000
Latitudine 43.788889
Suprafață (ha) 3617.70

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 97.00
Medie 49.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Pontică
Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
1.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
30.00
A
C
B
B
10.00
B
B
B
B
30.00
A
C
A
A
0.50
B
C
B
B

Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1335 Spermophilus citellus RC
C
B
C
B
2609 Mesocricetus newtoni P
C
B
A
B
1302 Rhinolophus mehelyi V
C
B
B
B
1310 Miniopterus schreibersi P RC
C
B
C
B
1304 Rhinolophus ferrumequinum P
C
B
C
B
1316 Myotis capaccinii P
A
B
C
B
2633 Mustela eversmannii P
C
B
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1219 Testudo graeca RC
B
A
B
A
1220 Emys orbicularis P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1083 Lucanus cervus R
B
B
C
B
4027 Arytrura musculus R
B
B
C
B
1060 Lycaena dispar P
C
B
C
B
4033 Erannis ankeraria R
B
B
A
B
1078 Callimorpha quadripunctaria P
B
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
2327 Himantoglossum caprinum R
B
C
B
B
2125 Potentilla emilii-popii R
B
A
A
A
2253 Centaurea jankae V
B
A
B
B
4067 Echium russicum V
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Anacamptis pyramidalis V
D
Plante
Beta trigyna R
D
Plante
Centaurea napulifera ssp. thirkei R
D
Plante
Centaurea rutifolia ssp. jurineifolia R
D
Plante
Centaurea varnensis V
D
Plante
Chamaecytisus jankae R
D
Plante
2287 Colchicum fominii R
C
Plante
Convolvulus lineatus R
D
Plante
Crocus chrysanthus R
D
Plante
Dictamnus albus R
D
Plante
Galanthus elwesii R
D
Plante
Heliotropium dolosum V
D
Plante
Hottonia palustris R
D
Plante
Minuartia bilykiana R
D
Plante
Myrrhoides nodosa V
D
Plante
Nepeta parviflora R
D
Plante
Ononis pusilla RC
D
Plante
Onosma taurica R
D
Plante
Opopanax bulgaricus V
D
Plante
Orchis purpurea R
D
Plante
Orchis simia R
D
Plante
Ornithogalum comosum R
D
Plante
Ornithogalum oreoides R
D
Plante
Paeonia peregrina R
D
Plante
2098 Paeonia tenuifolia R
D
Plante
Parietaria lusitanica ssp. serbica R
D
Plante
Phleum subulatum V
D
Plante
Plumbago europaea V
D
Plante
Prunus tenella R
D
Plante
Rindera umbellata R
D
Plante
Salvia ringens R
D
Plante
2059 Salvinia natans R
C
Plante
Scabiosa micrantha R
D
Plante
Scorzonera mollis R
D
Plante
Seseli tortuosum R
D
Plante
Silene dichotoma R
D
Plante
Stachys obliqua R
D
Plante
Sternbergia colchiciflora R
D
Plante
Stipa ucrainica R
D
Plante
2165 Trapa natans R
C
Plante
Trigonella gladiata R
D
Plante
Trigonella monspeliaca R
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Padurea Hagieni apare ca o insulă de arbori termofili în stepa dobrogeană. Are o deosebită importanţă ştiinţintifică pe plan naţional şi internaţional prin poziţia geografică la intersecţia căilor de migrare a florelor pontică, balcanică, mediteraneană, central-europeană, aralo-caspică şi iliro-moesiacă, ceea ce a determinat un amestec de elemente floristice numeroase şi variate. Rezervaţia adăposteşte peste 800 de taxoni vegetali şi specii importante de animale (păsări, reptile şi nevertebrate), multe dintre ele ocrotite. Peisajul unic este personalizat şi prin tufărişurile mediteraneene denumite siblyak/şibleac greu de stabatut şi prin stâncării.
Calitate si importanță Nota caracteristica a acestui sit este conferita indeosebi de habitatul 62C0* reprezentat inclusiv prin pajisti stepice cu Paeonia tenuifolia ( specie periclitata de importanta europeana, protejata prin Conventia de la Berna – Rezolutia nr.6/1998). Un alt habitat de mare valoare conservativa este 40C0*, cel mai important fiind subtipul 31.8B731. Situl se remarca si prin prezenta unor specii foarte rare, de importanta comunitara, cum ar fi Centarea jankae, Himantoglossum caprinum si Potentilla emilii-popii.
Vulnerabilitate Vulnerabilitatea este relativ scăzută. Influenţa antropică este dată de prezenţa în vecinatate a localităţii Hagieni, de activităţile de păşunat, vânătoare, braconaj şi turismul sporadic şi neorganizat.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Rezervaţia Pădurea Hagieni a fost pusă sub protecţie iniţial prin Decizia 425/1970 a Consiliului Popular Judeţean Constanţa. A fost declarată rezervaţie naturală de interes naţional prin Legea 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a arii protejate de interes naţional, cod de arie protejată 2360.
Tip de proprietate Rezervaţia Naturala Pădurea Hagienicu suprafaţa de 392,9ha(cnf. Legii 5/2000)face parte din fond forestier de stat (teritorial este înscrisă în Amenajamentul Silvic al O.S.Basarabi). Suprafaţa sa va fi corectată cu cea înscrisă în datele din Amenajamentul Silvic al O.S. Basarabi, care este de 331,0 ha, după cum se menţionează în Regulamentul rezervaţiei elaborat de Direcţia Silvică Constanţa, custodele ariei protejate.
Documentație Dămăceanu,C.; Leandru, V.; Ceuca, G. - Cercetări privind ameliorarea pădurilor degradate din nordul Dobrogei, Editura Agro-Silvică, Bucureşti, 1964. Dihoru, Gh.; Doniţă, N. - Flora şi vegetaţia Podişului Babadag, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1970. Doniţă, N.; Ivan, D.; Coldea, Gh.; Sanda, V.; Popescu, A.; Chifu, Th.; Păucă-Comănescu, M.; Mititelu, D.; Boşcaiu, N. - Vegetaţia României, Ed. Tehnică Agricolă, Bucureşti, 1992. Doniţă, N.; Chiriţă, C.; Stănescu, V. (coordonatori) - Tipuri de ecosisteme forestiere din România, I.C.A.S. Bucureşti, 1990. Doniţă, N., Popescu, A., Păucă-Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriş, I.-A. - Habitatele din România, Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti, 2005. Horeanu, Cl. - Vegetaţia pajiştilor xerofile din Podişul Casimcea, Peuce V, Tulcea, 1976. Horeanu, Cl. - Vegetaţia lemnoasă din Podişul Casimcea, Peuce V, Tulcea, 1976. Ivan, D. - Fitocenologie şi vegetaţia R.S.R., Ed.Didactică şi Pedagogică , Bucureşti, 1970 Oltean, M.; Negrean, G.; Popescu, A.; Roman, N.; Dihoru, Gh.; Sanda, V.; Mihăilescu, S. - Lista roşie a plantelor superioare din România, în Studii, sinteze, documentaţii de ecologie, PI, 1994. Prodan, I. - Conspectul Florei Dobrogei, Tipografia Naţională S.A., Cluj. Purcelean, Şt., Paşcovschi, S. - Cercetări tipologice de sinteză asupra tipurilor fundamentale de pădure din România, Centrul de Informare, documentare Tehnică pentru Economia Forestieră, Bucureşti, 1968. Sanda, V.; Arcus, M. - Sintaxonomia grupărilor vegetale din Dobrogea şi Delta Dunării, Ed. Cultura, Piteşti, 1999. Sanda, V. - Vademecum ceno-structural privind covorul vegetal din România, Ed. Vergiliu, Bucureşti, 2002. Sanda, V.; Popescu, A.; Stanciu, D.A. - Structura cenotică şi caracterizarea ecologică a fitocenozelor din România, Ed. CONPHIS, 2001. Săvulescu, T. (coordonator) - Flora R.S.R., Ed. Academiei R.S.R., 1976. Şerbănescu, I. – Harta geobotanică, Institutul de Geologie şi Geofizică , Bucureşti, 1975. *** European Red List of Globally Threatened Animals and Plants (D46) - United Nations, New York, 1991.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
11.49

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 11.49 2.360.-Pădurea Hagieni

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J092CT020 * 15.11

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
5.00
0
A
15.00
-
B
5.00
0
A
5.00
-
A
5.00
-
C
10.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
25.00
-
A
15.00
-
A
20.00
-
B
15.00
0
C
5.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 38/23.02.2010, Administrator:RNP Direcţia Silvică Constanţa Constanţa, str IC Brătianu, nr 250, jud Constanţa 0241611035, 0241615580, fax-0241615871 office@constanta.rosilva.ro
Planuri de management al sitului Pentru Rezervaţia Naturala Pădurea Hagieni nu există plan de management. S-a elaborat regulamentul rezervaţiei de către custodele Direcţia Silvică Constanţa.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă K35-10
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă K35-9
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70