Natura2000 - Pădurea Homiţa (ROSCI0159)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0159
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Homiţa

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.616389
Latitudine 47.271111
Suprafață (ha) 56.60

Altitudine (m)

Minimă 320.00
Maximă 395.00
Medie 364.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
100.00
B
C
B
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4050 Isophya stysi P
B
B
C
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
1902 Cypripedium calceolus R
C
C
B
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 97.00
N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) 3.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Pădure de stejar, în care se găseşte disemintă specia de orhidee Cypripedium calceolus.
Calitate si importanță Sit important pentru habitatul 91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus sp. şi pentru specia Cypripedium calceolus.
Vulnerabilitate Nu a fost identificată până în prezent nici o sursă de vulnerabilitate.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl nu este desemnat ca arie naturală protejată.
Tip de proprietate Situl se află în totalitate în proprietate de stat.
Documentație Lupu I., 1980, Flora şi vegetaţia pădurilor dintre Siret, Moldova şi Bazinul Şomuzul Mare. Teză de doctorat. Inst. Agron. Iaşi; Mititelu D., Chifu T., Scarlat A. & Aniţei Liliana. 1995. Flora şi vegetaţia judeţului Iaşi. Iaşi: Bul. Grăd. Bot. Univ. „Al. I. Cuza”, 5: 99-124.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
100.00
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
100.00
+

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului În prezent responsabilitatea pentru managementul sitului este Direcţia Silvică Iaşi - Ocolul Silvic Paşcani.
Planuri de management al sitului Se aplică managementul specific Amenajamentului silvic.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-30
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70