Natura2000 - Pădurea Medeleni (ROSCI0161)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0161
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Medeleni

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.646667
Latitudine 47.295278
Suprafață (ha) 131.10

Altitudine (m)

Minimă 38.00
Maximă 53.00
Medie 45.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
100.00
B
C
B
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
4027 Arytrura musculus P
B
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Amfibieni
2615 Eliomys quercinus
A
Amfibieni
1363 Felis silvestris
A
Plante
Fritillaria meleagris R
A
Mamifere
1203 Hyla arborea
A
Plante
Leucojum aestivum R
A
Amfibieni
2631 Meles meles
A
Reptile
1292 Natrix tessellata
A
Mamifere
1209 Rana dalmatina
A
Amfibieni
2607 Sciurus vulgaris
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Padure de Quercus robur cu Acer campestre, Fraxinus excelsior si de Quercus robur cu Ulmus minor, in varsta de 50-110 ani, specifica luncilor din Moldova. Specii de asociatii vegetale relevante: Asociatia Convallario-Quercetum roboris (stejaret de terasa si lunca veche)
Calitate si importanță Padure de Quercus robur cu Acer campestre, Fraxinus excelsior si de Quercus robur cu Ulmus minor, in varsta de 50-110 ani, specifica luncilor din Moldova. Specii de asociatii vegetale relevante: Asociatia Convallario-Quercetum roboris (stejaret de terasa si lunca veche) 102.6 ha
Vulnerabilitate Tăieri ilegale, braconaj.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) hotararea consiliului judetean nr.8 din 1999
Tip de proprietate proprietate de stat aflata in administrarea Directiei Silvice Iasi
Documentație Mititelu D., Chifu T., Scarlat A. & Aniţei Liliana. 1995. Flora şi vegetaţia judeţului Iaşi. Iaşi: Bul. Grăd. Bot. Univ. „Al. I. Cuza”, 5: 99-124.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
5.24

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 5.24 2.556.-Raul Prut

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Responsabilitatea pentru managementul rezervaţiei îi revine custodelui - Direcţia Silvică Iaşi.
Planuri de management al sitului Plan de management avizat de Academia Romana si urmeaza a fi depus la MMGA pentru aprobare

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-32
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70