Natura2000 - Pădurea Pogăneşti (ROSCI0165)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0165
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Pogăneşti

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.026111
Latitudine 45.975278
Suprafață (ha) 180.90

Altitudine (m)

Minimă 94.00
Maximă 219.00
Medie 161.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
2.00
A
C
A
A
55.00
A
C
A
A
10.00
C
C
C
C

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4097 Iris aphylla ssp. hungarica R
C
C
B
B
4067 Echium russicum R
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Reptile
1261 Lacerta agilis P
D
Reptile
1263 Lacerta viridis P
D
Mamifere
1209 Rana dalmatina P
D
Mamifere
1210 Rana esculenta P
D
Mamifere
1212 Rana ridibunda P
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N16 - Păduri caducifoliate 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl este localizat in sud-estul Podisului Moldovenesc, in etajul fitoclimatic de silvostepa la nord de orasul Galati (in apropierea localitatii Suceveni) la o altitudine de 110 - 250m, pe substrate formate din depozite argilo-nisipoase, soluri luvice puternic podzolite (in vai, pseodogleizate. Vegetatia forestiera este dominata de gorun balcanic (Quercus petraea ssp. dalechampii), tei arginitiu (Tilia tomentosa), stejar pufos (Quercus pubescens) in special pe versanti si stejar brumariu (Quercus pedunculiflora) de-a lungul vailor. Procentul de suprafata din sit cuprins la categoria „Păduri de monocultură (plopi sau arbori exotici)”, reprezinta plantatii de salcam iar cel cuprins la categoria „Paduri de conifere” reprezinta plantatii de pin. Situl este format din parcelele silvice 117A, B, C, D, E, 121A, B, C, D, E, F, G, 122A, B, C, D, E, 123A, B, C, D, E conform amenajamentului silvic al unitatii de productie IV Suceveni din Ocolul silvic Galati.
Calitate si importanță Se remarca structura naturala foarte bine conservata, prezenta regenerarii naturale la gorun, tei si a speciilor de stejari, abundenta si diversitatea subarboretului (paducel – Crataegus monogyna; maces – Rosa canina; scumpie – Cotinus coggygria). Trebuie mentionata prezenta bujorului romanesc (Paeonia peregrina). Subparcelele silvice 123B, 122D si 122A sunt deja declarate rezervatie conform Legii 5/2000. ·Plante din Lista Roşie Europeană: Fritillaria orientalis· Plante din Lista Roşie Naţională: Achillea ochroleuca, Crocus reticulatus, Delphinium fissum, Dictamnus albus, Lathyrus pannonicus, Limodorum abortivum, Paeonia peregrina, Pyrus elaeagrifolia, Prunus tenella, Symphytum ottomanum, Fraxinus coriariaefolia, Carex brevicollis, Dianthus pontederae ssp. kladovanus, Quercus virgiliana, Silene compacta
Vulnerabilitate Datorita posibilitatii retrocedarii catre persoane fizice presiunea asupra padurii poate creste in viitorul apropiat. Cu toate acestea, intocmirea unui contract de administrare cu o structura specializata (Ocolul silvic Galati) poate rezolva aceasta amenintare potentiala. Prezenta plantatiilor de salcam ingreuneaza reinstalarea stejarilor (brumariu si pufos) si poate pune in pericol in viitor conservarea si regenerarea arboretelor naturale existente prin invadarea acestora (avand in vedere capacitatea deosebita de regenerare vegetativa a acestei specii).
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Hotarârea Consiliului Judetean Galati nr.46/10.11.1994, privind instituirea regimului de protectie oficiala a unor zone de pe teritoriul judetului Galati Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a -zone protejate, publicata în M. Of. 152/2000, pozitia 2.417. O.U. nr.236/2000, publicata în M. Of. nr.625/2000, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.462/2001, publicata în M.Of. nr.433/2001 Legislatia europeana si internationala : Directiva Pasari79/409/CEE, Directiva Habitate, Flora si Fauna92/43/CEE, conventiile internationale privind diversitatea biologica si dezvoltarea durabila a sistemelor socio-economice locale
Tip de proprietate Padurea este in prezent solicitata pentru retrocedare conform legii 247/2005 privind retrocedarea catre fostii proprietari, in acest caz – persoane fizice.
Documentație Mititelu D., Sârbu I., Pătraşc Adriana, Gociu Zoe & Oprea A. 1993. Flora şi vegetaţia judeţului Galaţi. Iaşi: Bul. Grăd. Bot. Univ. „Al. I. Cuza”, 4: 69-101 + 3 tab.; SÂRBU I., OPREA Ad., TĂNASE C., 1995. Rezervaţia naturală Pădurea Pogăneşti – Suceveni (jud. Galaţi). Bul. Grăd. Bot. Iaşi (ISSN 1224-2357), 5: 189–207.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
19.84

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 19.84 2.417.-Pădurea Pogăneşti

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
100.00
+
C
230.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
C
0
A
+
C
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ocolul silvic Galati, Directia silvica Galati
Planuri de management al sitului Amenajamentul unitatii de productie IV Suceveni din Ocolul silvic Galati si Planul de management al ariei protejate Padurea Poganesti (pentru portiunea din sit care e rezervatie).

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-81
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70