Natura2000 - Pădurea Reşca Hotărani (ROSCI0166)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip G
Codul sitului ROSCI0166
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Reşca Hotărani

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.418889
Latitudine 44.181944
Suprafață (ha) 1630.50

Altitudine (m)

Minimă 73.00
Maximă 94.00
Medie 84.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
3.00
B
C
B
B
1.00
B
C
B
B
30.00
B
C
B
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1083 Lucanus cervus P
C
B
C
B
1088 Cerambyx cerdo P
C
B
C
B
1089 Morimus funereus P
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Pădurea Reşca este aşezată în lunca Oltului, pe terasa Câmpiei Caracalului, în vecinătatea satelor Reşca (comuna Dobrosloveni), Chilii (comuna Fărcasele) şi Hotărani (comuna Fărcasele), la altitudinea cuprinsă între 72 m şi 107 m. Terenul este bordat în partea de sud-est de apa râului Teslui de Romanaţi şi udat de apa râului Potopin.
Calitate si importanță Pădurea fiind în lunca Oltului în imediata vecinătate a râului şi chiar dacă râul a fost amenajat în sistem hidroenergetic, pădurea încă mai păstrează caracterul mlăştinos.
Vulnerabilitate Activităţile care pot pune în pericol siteul sunt: exploatarea forestieră intesivă şi tăierile ilegale.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Prin HG 2151/2004 au fost desemnate o suprafaşă de 50 ha rezervaţie naturală din cadrul acestei propuneri de SCI.
Tip de proprietate Forma de proprietate a acestui siteu este de 97,66 proprietate de stat şi 2,44 proprietate privată.
Documentație Flora acestei păduri a fost studiată de Alexandru Buia de la Institutul Agronomic din Craiova în jurul anului 1960, apoi de C. Maloş şi D. Cârţu. Recent, în anii 1997-1998, a fost alcătuit inventarul botanic al pădurii, publicat în 1999, de un colectiv de botanişti de la Universitatea din Craiova, format din Gh. Popescu, I. Costache şi M. Niculescu. Popescu Gh., Costache I., Niculescu M. - Date preliminare privind flora pădurii Romula, judeţul Olt şi pădurii Bratovoieşti, judeţul Dolj.Acta Horti Botanici Bucurestiensis 1998 vol. 27, Bucureşti 1999. Bobârnac B., Popescu M., Cârţu D. - Rezervaţii şi monumente ale naturii din Oltenia. Editura Sport - Turism. Bucureşti, 1984. Ciobanu N. - Rezervaţii şi monumente ale naturii din judeţul Olt. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti, 1993. Petrache O. - Contribuţii la cunoaşterea speciilor rare de plante şi de animale din zona Caracal. În volumul ““Studii şi Cercetări”. Subcomisia Oltenia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii. Slatina, 1974

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
100.00
0
B
100.00
-
C
1.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
90.00
0
C
10.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Zona din site care a fost declarată rezervaţie naturală a fost preluată în custodie de Direcţia Silvică Olt, iar pentru întreaga suprafaţă de pădure responsabilitatea în administrare o are tot Direcţia Silvică Olt(Ocolul silvic Caracal).
Planuri de management al sitului Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-133
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70