Natura2000 - Pădurea Roşcani (ROSCI0167)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0167
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Roşcani

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.408056
Latitudine 47.441667
Suprafață (ha) 55.60

Altitudine (m)

Minimă 86.00
Maximă 180.00
Medie 139.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
77.00
B
C
B
B
23.00
B
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Reptile
1283 Coronella austriaca R
C
Mamifere
1203 Hyla arborea R
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 9.00
N15 - Alte terenuri arabile 17.00
N16 - Păduri caducifoliate 74.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Pădure de mestec (stejar, gorun, arţar, tei şi frasin), situată în zona deluroasă a câmpiei cuprinsă între râurile Jijia şi Prut; cărpiniţă (Carpinus orientalis) la limita nordică a arealului său; diseminată scumpie (Cotinus coggygria).
Calitate si importanță Situl propus este important pentru prezenţa din abundenţă a speciei Carpinus orientalis (cărpiniţă), aflată la limita nordică a arealului său natural în România şi care creşte într-o pădure de amestec cu predominanţă Quercus dalechampii(gorun).
Vulnerabilitate Tăieri ilegale, braconaj.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl are statut de protecţie, rezervaţia forestieră Pădurea Roşcani fiind declarată prin Legea nr. 5/2000.
Tip de proprietate În prezent, situl este în totalitate în proprietate de stat, în administrarea Direcţiei Silvice Iaşi.
Documentație Mititelu D., Chifu T., Scarlat A. & Aniţei Liliana. 1995. Flora şi vegetaţia judeţului Iaşi. Iaşi: Bul. Grăd. Bot. Univ. „Al. I. Cuza”, 5: 99-124; SÂRBU I., OPREA Ad., TĂNASE C., 1995. Rezervaţia naturală Pădurea Breana – Roşcani (jud. Galaţi). Bul. Grăd. Bot. Iaşi (ISSN 1224-2357), 5: 169–189.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
55.42

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 55.42 2.539.-Padurea Roscani

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
80.00
+

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului În prezent, responsabilitatea privind mangementul sitului îi revine Direcţiei Silvice Iaşi, reprezentată prin ing. Cătălin Liviu Popa, în calitate de custodea al rezervaţiei forestiere Pădurea Roşcani.
Planuri de management al sitului Există un plan de mangement şi un regulament al rezervaţiei forestiere Pădurea Roşcani, elaborate de către custode şi avizate de către Academia Română - Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-19
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70