Natura2000 - Pădurea Sarului (ROSCI0168)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0168
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Sarului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.185833
Latitudine 44.440278
Suprafață (ha) 6792.90

Altitudine (m)

Minimă 133.00
Maximă 240.00
Medie 202.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
80.00
A
B
B
B

Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1166 Triturus cristatus P
C
B
C
B

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
1088 Cerambyx cerdo P
B
B
C
B
1089 Morimus funereus RC
B
B
C
B
1083 Lucanus cervus RC
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Arborete de gârniţă, cer şi gorun, pure şi în amestec, cu vârsta medie de 60 ani, consistenţă plină, care creează un habitat propice pt foarte multe specii de animale sălbatice, şi o floră specifică.
Calitate si importanță Siteul propus este cea mai întinsă zonă forestiera din judeţ.
Vulnerabilitate Siteul poate fi vulnerabil la tăierile ilegale, defrişări masive odată cu restituirea unor suprafeţe însemnate din site
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Siteul nu este desemnat ca zonă protejată în prezent
Tip de proprietate 80% proprietate de stat şi 20% proprietate privată
Documentație Păun M. - Vegetaţia lemnoasă a raionului Balş, regiunea Oltenia. Lucrări Ştiinţifice. Institutul Agronomic Craiova. Volumul VII, 1958.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
90.00
0
B
1.00
-
B
100.00
0
B
1.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
70.00
0
C
5.00
0
C
100.00
0
C
1.00
0
A
10.00
0
C
1.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 119/05.03.2010, Administrator:RNP Direcţia Silvică Olt Slatina, Aleea Oltului, nr 2, jud Olt 0249 416428, fax-0249 432002
Planuri de management al sitului Amenajamentul silvic UP V Bistriţa ed.2005

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-121
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70