Natura2000 - Pădurea Seaca - Movileni (ROSCI0169)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip B
Codul sitului ROSCI0169
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Seaca - Movileni

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 200706
Data confirmării ca sit SCI 200812

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.533333
Latitudine 46.288333
Suprafață (ha) 50.90

Altitudine (m)

Minimă 196.00
Maximă 266.00
Medie 229.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le priveste:

Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D - nesemnificativăSuprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusăEvaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă

CodPondereReprezentativitateSuprafață relativăStare de conservareEvaluare globală
5.00
B
C
B
B
95.00
B
C
B
B

Specii de plante enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
PopulațieConservareIzolareEvaluare globală
4067 Echium russicum R
C
C
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Acer tataricum C
D
Plante
Campanula macrostachya R
D
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus 4-30 i
A
Plante
Dianthus membranaceus R
A
Amfibieni
2590 Erinaceus europaeus 10-20 i
A
Amfibieni
1363 Felis silvestris 2-8 i
A
Plante
Fraxinus ornus R
D
Plante
Galanthus maximus R
C
Plante
Iris aphylla R
C
Amfibieni
Lepus europaeus 15-50 i
A
Plante
Lychnis coronaria R
D
Amfibieni
1357 Martes martes 2-4 i
A
Plante
Quercus dalechampii C
D
Plante
Quercus frainetto C
D
Plante
Quercus pedunculiflora C
D
Plante
Quercus petraea C
D
Plante
Quercus pubescens C
D
Amfibieni
2607 Sciurus vulgaris 10-30 i
A
Plante
Symphytum ottomanum R
D
Amfibieni
Vulpes vulpes 4-15 i
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Este un rest din pădurile xeroterme ale silvostepei ce se întindea odinioară în Colinele Tudovei Climatul este specific stepei, iar solul este tip cernoziom cambic cu grade diferite de eroziune de suprafaţă. Arboretele au o consistenţă redusă şi sunt formate din stejar pufos (Quercus oubescens), garniţă (Q.frainetto) , stejar brumăriu (Q. pedunculiflora). La aceste specii se mai adaugă gorunii (Quercus virgiliana, Q.petrea, Q. dalechampii), arţarul tătărăsc (Acer tataricum) şi mojdreanul (Fraxinus ornus). Pantele cu înclinare de până la 20º şi expoziţiile variabile (vestice , sud-estice şi estice ), poienile au permis infiltrarea şi menţinerea a numeroase elemente de nuanţă sudică şi continentală, multe din acestea fiind rare. Din aceste categorii importante de specii cităm: Campanula macrostacha (clopoţei), Lychnis coronaria (flocosele), Galanthus graecus (ghiocei), Silene otites (guşa porumbelului), Symphytum ottomanum (tătăneasă de pădure) etc.
Calitate si importanță Padurea Seaca - Movileni este un rest din padurile xeroterme ale silvostepei care se intindeau odinioara in colinele Tutovei si care s-a mentinut in zona Seaca - Movileni - Coroiesti, apreciate initial la o suprafata de 500 ha. Aceasta rezervatie prezinta o flora bogata si variata, dar si o vegetatie interesanta sub raport fitocenotic. O semnificatie fitogeografica o prezinta existenta garnitei, specie aflata la limita nordica a arealului.
Vulnerabilitate Pasunatul accidental pe teritoriul sitului.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Padurea Seaca - Movileni a fost declarata rezervatie naturala in baza Deciziei nr. 220/1973 a Consiliului Popular Judetean Vaslui, prin Decizia nr. 129/1994 a Consiliului Judetean Vaslui si conform H.G. nr. 2151/2004 se gaseste la pozitia IV 73.
Tip de proprietate Proprietatea statului
Documentație prof. Dr. Ion Iordache, Studiul complex al ariilor protejate din Moldova si a situatiei lor actuale, 1997;

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J056VS008 * 96.82

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
-
C
5.00
0
C
5.00
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
-
C
10.00
0
C
15.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Custodele rezervatiei naturale Seaca - Movileni este Directia Silvica Vaslui, Ocolul Silvic Barlad, incredintata prin Conventia de custodie nr. 3626/14.04.2006.
Planuri de management al sitului Planul de management este in curs de elaborare.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-68
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70